Viehkie-verbh

Övningen är skapad 2019-12-10 av carlil63. Antal frågor: 36.
Välj frågor (36)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • jag ska manne edtjem
 • du ska datne edtjh
 • hen ska dihte edtja
 • vi två ska månnoeh edtjien
 • ni två ska dåtnoeh edtjeden
 • de två ska dah guaktah edtjijägan
 • vi ska mijjieh edtjebe
 • ni ska dijjieh edtjede
 • de ska dah edtjieh
 • jag måste manne tjoerem
 • du måste datne tjoerh
 • hen måste dihte tjuara
 • vi två måste månnoeh tjuerien
 • ni två måste dåtnoeh tjoereden
 • de två måste dah guaktah tjoerijägan
 • vi måste mijjieh tjoerebe
 • ni måste dijjieh tjoerede
 • de måste dah tjuerieh
 • jag kan manne maahtam
 • du kan datne maahtah
 • hen kan dihte maahta
 • vi två kan månnoeh maehtien
 • ni två kan dåtnoeh maehteden
 • de två kan dah guaktah maehtijägan
 • vi kan mijjieh maehtebe
 • ni kan dijjiehmaehtede
 • de kan dah maehtieh
 • jag vill manne sïjhtem
 • du vill datne sïjhth
 • hen vill dihte säjhta
 • vi två vill månnoeh sïjhtien
 • ni två vill dåtnoeh sïjhteden
 • de två vill dah guaktah sïjhtijägan
 • vi vill mijjieh sïjhtebe
 • ni vill dijjieh sïjhtede
 • de vill dah sïjhtieh

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/viehkie-verbh.9515352.html

Dela