Tjaktje-eejehtalleme Hurra

Övningen är skapad 2020-09-09 av carlil63. Antal frågor: 36.
Välj frågor (36)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • sarve-vijreme älgjakt
 • aehtjie lea meatan pappa är med
 • aktene vijreme-dåehkesne i ett jaktlag
 • sarve älg
 • deavene älgko
 • vuetjedh skjuta
 • vijreme-skaehtie jaktavgift
 • maakseme har betalat
 • vuetjeme-pryöve skjutprov
 • tjuedtjielim jag steg upp
 • niesties-beapmoeh matsäck
 • bïjveles varma
 • ohtsedimen vi två letade efter
 • dah jeatjebh de andra
 • råakimen vi två träffade
 • åejvie ledare
 • jaeptiehtidh stå på pass
 • monnese till oss två
 • baejhtedh jaga på
 • sjeavohth-laakan stilla
 • ovmurreds tråkigt
 • seamma sijjesne på samma ställe
 • jaeptiehtimen vi två stod på pass
 • faahketji plötsligt
 • vueptiestimen vi två upptäckte
 • gieltegs spännande
 • naan gieltegs minudth vaasin några spännande minuter gick
 • dallagh strax
 • garmere stolt
 • sarve-bïenje älghund
 • soelvi den bet (om hund)
 • geesi den drog
 • feavsan till fjöset
 • foeresji hen fraktade
 • kruhpie slaktad kropp
 • gävnjasjidh hänga

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tjaktje-eejehtalleme-hurra.9929444.html

Dela

Annonser