word list unit 5

Övningen är skapad 2019-06-12 av Acenett. Antal frågor: 58.
Välj frågor (58)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • spend tillbringa
 • reach
 • service förbindelse
 • population befolkning
 • space utrymme
 • northern norr
 • central central
 • countryside landskap
 • mountain berg
 • impressive imponerande
 • area område
 • district distrikt, område
 • level nivå
 • energetic energisk
 • climb klättra
 • enjoy njuta av
 • folklore folklore
 • annual årlig
 • truly verkligt
 • occasion evenemang
 • title titel
 • village by
 • spectator åskådare
 • transform förvandlas
 • beloved älskad
 • facts fakta
 • point punkt
 • interest intresse
 • by law enligt lagen
 • important viktig
 • government offentliga
 • organisations förvaltningar
 • court domstol
 • per cent procent
 • capital huvudstad
 • south söder
 • port hamn
 • cathedral katedral
 • coal-mining kolbrytning
 • tanker terminal terminal för tankfartyg
 • oil refinery oljeraffinaderi
 • manufacturing tillverkning
 • grow up växa upp
 • farming jordbruk
 • open spaces öppet landskap
 • hill kulle
 • valley dal
 • devolution decentralisering från stat till kommun
 • self-government självstyre
 • became blev
 • parliament parlament
 • policy handlingsprogram
 • themselves själva
 • homever emellertid
 • feeling känsla
 • particularly speciellt
 • break away bryta sig loss
 • independent oberoende

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/word-list-unit-5.9099375.html

Dela