Verb pack 1

Övningen är skapad 2022-06-22 av jewa25. Antal frågor: 63.
Välj frågor (63)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • namnge nommer
 • lista lister
 • räkna compter
 • identifiera identifier
 • upprepa répéter
 • diskutera discuter
 • jämföra comparer
 • utveckla développer
 • visa montrer
 • använda utiliser
 • planera planifier
 • argumentera/bråka disputer
 • pröva examiner, tester
 • bevisa prouver
 • skapa créer
 • föreslå suggérer, proposer
 • kommunicera communiquer
 • förklara expliquer
 • beräkna calculer, évaluer
 • kritisera critiquer
 • överväga considérer, envisager
 • besluta decider
 • mäta mesurer
 • ersätta remplacer
 • fortsätta continuer
 • ge donner
 • svälja avaler
 • välja choisir
 • översätta traduire
 • lösa résoudre
 • stödja soutenir
 • mourir
 • skriva écrire
 • ha avoir
 • komma venir
 • lägga, sätta, ställa mettre
 • sova dormir
 • sälja vendre
 • vika plier
 • vara être
 • bli devenir
 • växa grandir
 • fråga demander
 • ringa sonner, téléphoner
 • kalla appeler
 • kunna pouvoir
 • göra faire
 • känna sentir
 • hitta trouver
 • leta chercher
 • obtenir
 • höra entendre
 • hjälpa aider
 • behålla garder
 • veta savoir
 • lämna laisser, quitter
 • leva vivre
 • gilla aimer
 • säga dire
 • mena signifier
 • behöva avoir besoin de
 • se voir
 • titta regarder

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/verb-pack-1.10978765.html

Dela