Vård och omsorgsarbete Lagar och Delegering

Övningen är skapad 2018-01-08 av LindaStudion. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Offentlighets- och sekretesslagen Innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar.
 • Sekretess Betyder att någon information som inte ska lämnas ut och därför inte blir allmänt tillgänglig.
 • Rättsmedicinsk har till uppgift att samarbeta med bland annat rättsvårdande myndigheter för att utreda till exempel brottsmål
 • insemination innebär att placera sädesvätska i en kvinnas eller djurhonas fortplantningsorgan för att försöka åstadkomma befruktning.
 • fastställande av könstillhörighet anger under vilka omständigheter transsexuella och intersexuella personer får byta juridisk könstillhörighet. Lagen reglerar också tillståndsgivning för ingrepp i könsorgan och borttagande av könskörtlar, medicinska ingrepp som annars är förbjudna.
 • abort avbrytande av graviditet
 • sterilisering en operation som gör att du för alltid tar bort möjligheterna att bli eller göra någon gravid
 • Kastrering äggstockarna eller testiklarna tas bort.
 • omskärelse Manlig omskärelse – kirurgiskt avlägsnande av hela eller delar av förhuden på penisen. Kvinnlig omskärelse – borttagande av hela eller delar av de yttre kvinnliga könsorganen
 • Tystnadsplikt Personal som du träffar på en mottagning får inte prata med någon annan om dig. De får heller inte lämna ut något som mottagningen skriver om dig.
 • Röja Avslöja
 • Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Ramlag, reglerar i korthet åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador
 • Ramlag Lagen anpassas efter regionala behov
 • integritet rättighet och egenskap
 • Smittskyddslagen Ska tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar.
 • Alllmänfarliga sjukdomar smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande och innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande och få allvarliga konsekvenser.
 • Samhällsfarliga sjukdomar Allmänfarliga sjukdomar som sprids i samhället och innebär risk för allvarlig störning i samhällsfunktionen, som kräver extraordinära smittskyddsåtgärder.
 • Patientsäkerhetslagen Ska förbättra patientsäkerheten och tillsynen av hur vårdgivare sköter sitt arbete.
 • Vårdgivare Statlig myndighet, landsting/region och kommun.
 • Formell kompetens Den kunskap man fått efter att ha genomgått en speciell utbildning, t ex sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut
 • Reel kompetens Den kunskap man fått genom praktisk erfarenhet.
 • Delegeringsbeslut Personligt skriftligt beslut, får aldrig överlåtas till någon annan.
 • MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska
 • Disciplinärenden Klagomål från patienter
 • Erinran anmärkning
 • Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Kan dra in legitimation för vårdpersonal som gjort fel.
 • Vårdskador Skador som är negativa följder av vård och hade kunnat undvikas, t ex infektioner efter operation osv.
 • Lex Maria Patientsäkerhetslagen, 3dje kapitlet, paragraf 5: Den som tillhör hälsa-och sjukvårdspersonal ska rapportera om en patient i samband med vård drabbats eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.
 • Lex Maria Ex fallskador, fel vid läkemedelshantering, utebliven vård, felaktig vård, brister i rutiner mm
 • patientdatalagen Vårdgivarens behandling av personuppgifter inom hälsa-och sjukvården.
 • Patientjournalen Uppgifter som har betydelse för att förebygga, utreda eller behandla sjukdomar hos patienten inom hälsa-och sjukvården.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vard-och-omsorgsarbete-lagar-och-delegering.7908295.html

Dela