Urogenitalia


Text till bildalternativ

Bild till textalternativ

Bild till text
Välj frågor (127)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Angulus subpubicus
 • Aorta abdominalis
 • Arteria renalis
 • Calyx major
 • Calyx minor
 • Caput femoris
 • Cervix uteri
 • Corpus uteri
 • Cortex renalis
 • Ductus ejaculatorius
 • Endometrium
 • Femur
 • Fornix vaginae
 • Fundus uteri
 • Hilum renalis
 • Medulla renalis
 • Myometrium
 • Os coccygis
 • Os coxae
 • Os ilium
 • Os ischii
 • Os sacrum
 • Pelvis
 • Pelvis major
 • Pelvis minor
 • Pelvis renalis
 • Perimetrium
 • Prostata
 • Rectum
 • Renes
 • Spina iliaca anterior inferior
 • Spina iliaca anterior superior
 • Spina iliaca posterior inferior
 • Spina iliaca posterior superior
 • Symphysis pubica
 • Ureter
 • Urethra masculina
 • Vagina
 • Vena renalis
 • Vesica urinaria
 • Vesicula seminalis
 • Arteriae arcuatae
 • Arteriae interlobares
 • Arteriae intrarenales
 • Capsula adiposa
 • Capsula adiposa
 • Capsula fibrosa renis
 • Capsula glomeruli
 • Cervix vesicae urinariae
 • Columnae renales
 • Corpus vesicae urinariae
 • Fascia renalis
 • Fundus vesicae urinariae
 • Glandula suprarenalis
 • Glomerulus renalis
 • Corpuscula renalia
 • Lobi renales
 • Musculus sphincter urethrae internus
 • Nephroneum
 • Pyramides renalis
 • Trigonum vesicae
 • Tubuli contorti distalis
 • Tubuli contorti proximalis
 • Tubuli recti distalis
 • Tubuli recti proximalis
 • Tubuli renalis
 • Tubulus attenuate
 • Tubulus renalis colligens
 • Tunica adventitia (Ureter)
 • Tunica mucosa (Ureter)
 • Tunica mucosa (Urinblåsa)
 • Tunica muscularis (Ureter)
 • Tunica muscularis (Urinblåsa)
 • Tunica serosa (Urinblåsa)
 • Venae arcuatae
 • Venae interlobares
 • Ampulla tubae uterinae
 • Cavitas uteri
 • Clitoris
 • Corpus albicans
 • Corpus cavernosum
 • Corpus luteum
 • Corpus spongiosum
 • Epididymis
 • Funiculus spermaticus
 • Ductus deferens
 • Genitalia feminine
 • Genitalia masculina
 • Glandula bulbourethralis
 • Glans penis
 • Hymen vaginae
 • Infundibulum tubae uterinae
 • Isthmus tubae uterinae
 • Labia majoris
 • Labia minoris
 • Mons pubis
 • Musculus cremaster
 • Musculus sphincter urethrae externus (Man)
 • Musculus sphincter urethrae externus (Kvinna)
 • Ostium urethrae externae
 • Ostium urethrae internum
 • Ostium uteri externum
 • Ostium uteri internum
 • Ostium vaginae
 • Ovarium
 • Pars membranacea
 • Pars prostatica
 • Pars spongiosa
 • Pars uterine
 • Penis
 • Preputium penis
 • Primär follikel
 • Rete testis
 • Scrotum
 • Sekundär follikel
 • Tertiär follikel
 • Testis
 • Tuba uterina
 • Tubuli seminiferi
 • Tunica dartos
 • Tunica muscularis vaginae
 • Urethra feminine
 • Tunica vaginalis
 • Uterus
 • Vestibulum vaginae
 • Vulva
 • Tunica mucosa vaginae

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/urogenitalia.7899544.html

Dela