Undre digestionsorganen


Text till bildalternativ

Bild till textalternativ

Bild till text
Välj frågor (68)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Aorta abdominalis
 • Appendix vermiformis
 • Arteria mesenterica inferior
 • Arteria mesenterica superior
 • Colon ascendens
 • Colon descendens
 • Colon sigmoideum
 • Colon transversum
 • Duodenum
 • Hepar
 • Ileum
 • Jejunum
 • Omentum majus
 • Omentum minus
 • Pancreas
 • Rectum
 • Truncus coeliacus
 • Ventriculus
 • Vesica biliaris
 • Ligamentum falciforme hepatis
 • Area nuda hepatis
 • Bursa omentalis
 • Caecum
 • Canalis analis
 • Caput pancreatis
 • Cardia ventriculi
 • Cauda pancreatis
 • Colon
 • Columnae anales
 • Corpus pancreatis
 • Corpus ventriculi
 • Curvatura major
 • Curvatura minor
 • Ductus choledochus
 • Ductus cysticus
 • Ductus hepaticus communis
 • Ductus pancreaticus accessorius
 • Ductus pancreaticus
 • Extraperitonealt fett
 • Foramen epiploicum
 • Fundus ventriculi
 • Intestinum tenue
 • Ligamentum teres hepatis
 • Lobus caudatus hepatis
 • Lobus hepatis dexter
 • Lobus hepatis sinister
 • Lobus quadratus hepatis
 • Mesenterium
 • Mesocolon sigmoideum
 • Mesocolon transversum
 • Musculus sphincter ampullae
 • Musculus sphincter ani internus
 • Papilla duodeni major
 • Papilla duodeni minor
 • Pars ascendens duodeni
 • Pars descendens duodeni
 • Pars horizontalis duodeni
 • Pars superior duodeni
 • Peritoneum parietale
 • Peritoneum viscerale
 • Porta hepatis
 • Processus uncinatus pancreatis
 • Pylorus ventriculi
 • Musculus sphincter ani externus
 • Tunica mucosa
 • Tunica muscularis
 • Tunica serosa
 • Tunica submucosa

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/undre-digestionsorganen.7895341.html

Dela