Typtenta 1

Övningen är skapad 2022-02-11 av Adrianhaha. Antal frågor: 39.
Välj frågor (39)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Minskar hjärtats slagkraft och frekvens Alfa-1-antagonister ...
 • Levodopa. Levodopa är den mest effektiva medicinen vid Parkinsons sjukdom. Levodopa ombildas i kvarvarande nervterminaler i de basala ganglierna till dopamin och frisätts på ett normalt sätt under den tidiga fasen av Parkinsons sjukdom. Ange det farmakologiska förstahandsvalet för att öka dopaminerg transmission vid behandling av Parkinsons sjukdom?
 • den minskar Ange hur signalöverföringen påverkas av Botulinumtoxin?
 • Vid per oral administrering kan läkemedlet tas upp innan det når systemkretsloppet, medan intravenös administrering når kretsloppet direkt. Detta beror alltså på en bristande absorption och första passage metabolism Ange två principiellt olika skäl till varför den biologiska tillgängligheten för ett läkemedel är lägre vid peroral administrering jämfört med vid intravenös tillförsel.
 • grad av fettlöslighet, pH, biologiska barriärer, transportprotein, blodflöde, protein- och vävnadsbildning Ange vilka faktorer som är avgörande för ett läkemedels distribution.
 • Selektiva beta-2-stimulerare (β2-stimulerare), eller beta-2-agonister (β2-agonister), är en grupp läkemedel som vidgar luftrören (bronkdilaterande), vilket minskar symtomen vid astma och KOL. Behandling av astma innefattar bland annat bronkdilaterande läkemedel. Ange verkningsmekanismen för denna effekt.
 • Ibuprofen har en hämmande effekt på prostaglandinsyntesen genom att hämma cyklooxygenasaktiviteten. Behandling med NSAID (Non-steroidal Anti-Inflammatory Drugs)-preparat används för att lindra smärta, inflammation samt feber. Vilken är verkningsmekanismen för NSAID- preparaten?
 • GABA-erga medel Bensodiazepiner har tidigare använts vid sömnsvårigheter, men har idag ersatts av en annan läkemedelsgrupp. Vilken?
 • Vasodilatation, som fömedlas via sitt målprotein som är en receptor Beta-1-antagonister ...
 • Kladribinfosfater interfererar med DNA-syntes och reparation genom inkorporering i DNA och genom hämning av enzymer involverade i DNA-metabolism, inklusive DNA-polymeras och ribonukleotidreduktas. Detta leder i sin tur till DNA-strängbrott och i slutändan celldöd. Cladribin är ett exempel på en antimetabolit av purinanalogtyp. Beskriv cladribins generella verkningsmekanism.
 • Det finns flera olika typer av antidepressiva läkemedel som har effekt på depressionssymtom på olika sätt, bland annat selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI-preparat), selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI-preparat) och tricykliska antidepressiva (TCA). Vilka farmakologiska strategier finns för att behandla unipolär sjukdom (depression)?
 • Ökar intracellulärt kalcium i hjärtmuskeln och ökar således dess slagkraft Digitalisglykosider ...
 • Genom att kombinera flera olika läkemedel med aktivitet mot hiv hämmas virusreplikationen och immunförsvaret får därmed möjlighet att återhämta sig. Förklara ett skäl till varför flera reversetranskriptashämmare ofta används samtidigt vid behandling av HIV.
 • läkemedel som heter acetylkolinesterashämmare. Donepezil ökar nivåerna av en substans i hjärnan (acetylkolin), som är involverad i minnesfunktionen, genom att fördröja nedbrytningen av acetylkolin. Hur påverkas receptorn acetylkolinesteras av läkemedelsgruppen mot demenssjukdom?
 • Det ökar Hur påverkas signalöverföringen av MAO-A hämmare?
 • Hämmar reabsorptionen av Na+ i uppåtgående delen av Henles slynga Loop-diuretika ...
 • Hämma enzymet monoaminoxidas Läkemedel kan öka effekten av endogena monoaminer genom att:
 • Statiner, Hämmar HMG-Co-A-reduktas->mindre kolestorolproduktion->LDL-receptorer ökar och LDL i blod minskar. Antikoagulantia. Namnge två läkemedelsgrupper som alla har den kliniska indikationen diabetes typ II och förklara kortfattat deras verkningsmekanismer och effekter.
 • ACE-hämmare, sänker blodtryck genom att hämma ACE. Angiotensinreceptorblockerare blockerar angiotensin-II-recptorer och sänker då blodtryck och blockerar RAAS. Namnge två läkemedelsgrupper som påverkar renin-angiotensinsystemet (RAAS) och som används vid behandling av hypertoni. Beskriv deras verkningsmekanismer och gemensamma effekter.
 • Antikoagulantia(1) och Trombocytaggregationshämmande LM(2). (1) T.ex hämmar enzym som aktiverar Vitamin K, bildar färre koagulatinsfaktore blödning. Nämn två läkemedelsgrupper som används för behandling eller profylax av trombos och beskriv hur de fungerar.
 • Frigör kväveoxid vilket har en avslappnande effekt på glatt muskulatur Organiska nitrater ...
 • Hämmar inströmning av Ca2+ i hjärtmuskelceller Oselektiva kalciumantagonister ...
 • Hämmar HMG-CoA-reduktas Statiner ...
 • Natriumbikarbonat Vad ges som antidot vid ASA-intoxikation?
 • Acetylcystein Vad ges som antidot vid paracetamolintoxikation?
 • Symtomatisk behandling i form av antihistamintabletter har visat sig effektiv för att lindra symtom (såsom nästäppa, rinnande näsa, nysningar) Vad ges som symtomatisk behandling vid allergier?
 • Potens är den dos av läkemedel som behöver tillföras för att få en farmakologisk effekt. Efficacy är läkemedlets förmåga att påverka receptor. Vad innebär begreppen efficacy och potens?
 • 1:a ordningens eliminationskinetik Vad kallas den typ av elimineringskinetik då en konstant andel av kroppens totala läkemedelsinnehåll försvinner ur kroppen per tidsenhet?
 • En substans som binder till en receptor och ger en biologisk effekt. Vad är definitionen av en agonist?
 • Orsaken bakom ASA-inducerad astma är hämning av cyklooxgenas-1 (COX-1). Detta leder till en större ansamling av cysteinyl-leukotrien vilket ger upphov till krampartad sammandragning av musklerna i luftrören (bronkospasm). Vad är orsaken till ASA (acetylsalicylsyra)/NSAID-utlöst astma?
 • Metadon är ett syntetiskt opioidanalgetikum med full agonistaktivitet vid µ-opioidreceptorn. Medan agonism av µ-opioidreceptorn är den primära verkningsmekanismen för behandling av smärta, fungerar metadon också som en agonist av κ- och σ-opioidreceptorer i de centrala och perifera nervsystemen. hämning av frisättning av vasoaktiv neuropeptid genom trigeminusterminaler som innerverar intrakraniella kärl och dura mater. Det trigeminocervikala komplexet har 5-HT1D-receptorer som binder dihydroergotamin och triptaner hos människor. Rizatriptan har visats blockera dural vasodilatation och plasmaproteinextravation genom att hämma frisättningen av CGRP via aktivering av receptorer på preganglioniska trigeminus sensoriska nervterminaler. Sumatriptan har visat sig hämma kaliumstimulerad CGRP-utsöndring från odlade trigeminusneuroner på ett dosberoende sätt och kan även hämma frisättningen av substans P. hämning av nociceptiv neurotransmission inom det trigeminocervikala komplexet i hjärnstammen och den övre cervikala ryggraden. Rizatriptan har central trigeminus antinociceptiv aktivitet. Vad är verkningsmekanismen för metadon?
 • acetylkolinesteras Vid Alzheimers sjukdom kan en läkemedelsgrupp användas vars målprotein är receptorn?
 • vasokonstriktion av smärtproducerande intrakraniella extracerebrala kärl genom en direkt effekt på vaskulär glatt muskulatur. hämning av frisättning av vasoaktiv neuropeptid genom trigeminusterminaler som innerverar intrakraniella kärl och dura mater. hämning av nociceptiv neurotransmission inom det trigeminocervikala komplexet i hjärnstammen och den övre cervikala ryggraden. Vid migrän ges 5-HT1D/1B-receptoragonister (sk triptaner). Vilka är de farmakologiska effekterna som gör att dessa läkemedel lindrar huvudvärken?
 • Liten pupill, ökad sekretion, sammandragning av luftvägarna Vilka farmakologiska effekter ses med ett läkemedel som stimulerar muskarinreceptorer?
 • Blockering av Serotonerga 5-HT2C-receptorer • Mättnadsblockad • viktuppgång Blockering av Histaminerga H1-receptorer • Sedering • Viktuppgång Vilka två mekanismer anses ligga till grund för de metabola biverkningarna (tex grav övervikt) av atypiska/andra generationens antipsykotiska läkemedel?
 • består av sömnstörning, gäspningar, rinnsnuva, vidgade pupiller och gåshud. Vilken klinisk indikation kan ses vid opioidberoende?
 • Smärthämmande: My-receptorn, Biverkningar: Kappa-receptorn Smärthämmande: My-receptorn, Biverkningar: Kappa-receptorn
 • Metadon har sedan 60-talet använts för avgiftning av heroinberoende, men har genom sina egna opioidegenskaper en kraftig beroendepotential. Vilken substans kan användas vid beroende av opioider?
 • LA deponeras nära inpå en nerv varigenom medlet diffunderar in i nervens axon som blir blockerat. Vilken är lokalanestetikas verkningsmekanism?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/typtenta-1.10845203.html

Dela