TYÖVALMENNUKSEN EAT

Övningen är skapad 2013-11-06 av tanpir. Antal frågor: 244.
Välj frågor (244)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • DOCUMENT ASIAKIRJA
 • CLIENT (CUSTOMER) ASIAKAS
 • ALTERNATIVE VAIHTOEHTO
 • CAREER ALTERNATIVE (JOB ALTERNATIVE) URAVAIHTOEHTO
 • JOB COACH TYÖVALMENTAJA
 • JOB COACHING TYÖVALMENNUS
 • EMPLOYER TYÖNANTAJA
 • EMPLOYEE TYÖNTEKIJÄ
 • EMPLOYER COOPERATION TYÖNANTAJAYHTEISTYÖ
 • INTELLECTUAL DISABILITY KEHITYSVAMMA
 • LONG-TERM UNEMPLOYED PERSON PITKÄAIKAISTYÖTÖN
 • EMPLOYMENT SITUATION TYÖLLISYYSTILANNE
 • SUPPORT TUKEA (TUKI)
 • ACCESSIBILITY SAAVUTETTAVUUS
 • ADULT EDUCATION SUBSIDY AIKUISKOULUTUSTUKI
 • CLIENT GROUPS ASIAKASRYHMÄT
 • PEER SUPPORT VERTAISTUKI
 • PEER SUPPORT GROUP VERTAISTUKIRYHMÄ
 • ON-THE-JOB TRAINING TYÖSSÄOPPIMINEN
 • LABOUR POLICY EDUCATION TYÖVOIMAKOULUTUS
 • WORKPLACE INSTRUCTOR TYÖPAIKKAOHJAAJA
 • YOUNG PEOPLE (THE YOUNG) NUORET
 • YOUNG PERSON NUORI
 • PARTICIPANT OSALLISTUJA
 • PARTICIPATE IN (TAKE PART IN) OSALLISTUA
 • CLIENT ORIENTATION ASIAKASLÄHTÖISYYS
 • PROMOTE EDISTÄÄ
 • FUNCTION TOIMIA
 • DEVELOP KEHITTÄÄ
 • LIFELONG LEARNING ELINIKÄINEN OPPIMINEN
 • INDEPENDENT LIVING ITSENÄINEN ASUMINEN
 • SUPPORTED EMPLOYMENT TUETTU TYÖLLISTYMINEN
 • SELF-DETERMINATION ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS
 • MEANINFUL EMPLOYMENT MIELEKÄS TYÖLLISTYMINEN
 • COMMUNITY PARTICIPATION YHTEISÖLLINEN OSALLISTUMINEN
 • JOB SHADOWING TYÖNSEURANTA
 • SOLUTION-FOCUSED APPROACH RATKAISUKESKEINEN LÄHESTYMISTAPA
 • JOBSEEKER TYÖNHAKIJA
 • SEEK A JOB HAKEA TYÖTÄ
 • BURNOUT TYÖUUPUMUS
 • DEPRESSION MASENNUS
 • WORK OVERLOAD TYÖN KUORMITTAVUUS
 • NEED FOR SUPPORT TUEN TARVE
 • COPE WITH STRESS SELVITÄ STRESSISTÄ
 • FRUSTRATING TURHAUTTAVA
 • ELIGIBILITY HAKUKELPOISUUS
 • RETRAINING UUDELLEENKOULUTUS
 • VALUES ARVOT
 • WORKING COMMUNITY TYÖYHTEISÖ
 • APPRECIATION ARVOSTUS
 • FAMILIARISATION (FAMILIARIZATION) PEREHDYTYS
 • JOB DESCRIPTION TOIMENKUVA
 • NEGOTIATION NEUVOTTELU
 • AGREEMENT SOPIMUS
 • CAREER CHOICE AMMATINVALINTA
 • COOPERATION PARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANIT
 • INTERVIEW HAASTATELLA (HAASTATTELU)
 • CONSTRAINT RAJOITE
 • OBSTACLE ESTE
 • PERMANENT JOB VAKITUINEN TYÖ
 • TEMPORARY JOB VÄLIAIKAINEN TYÖ
 • OPEN JOB APPLICATION AVOIN TYÖHAKEMUS
 • STRENGTHS VAHVUUDET
 • WEAKNESSES HEIKKOUDET
 • SHORT-TERM LYHYTKESTOINEN
 • INDEPENDENT OMATOIMINEN
 • POSSIBILITIES MAHDOLLISUUDET
 • COLLABORATION YHTEISTYÖ
 • ADULT EDUCATION AIKUISKOULUTUS
 • VOCATIONAL EDUCATION AMMATILLINEN KOULUTUS
 • BASIC EDUCATION PERUSKOULUTUS
 • NETWORKING VERKOSTOTYÖ
 • PARTNERSHIP KUMPPANUUS
 • PREVENTION ENNALTAEHKÄISY
 • SUPPORT SERVICES TUKIPALVELUT
 • LABOUR MARKET TYÖMARKKINAT
 • LIFE SKILLS ELÄMÄNHALLINTA
 • QUALITY OF LIFE ELÄMÄNLAATU
 • KEEP IN TOUCH WITH PITÄÄ YHTEYTTÄ
 • MAKE USE OF HYÖDYNTÄÄ
 • PRODUCTISISE (PRODUCTISIZE) TUOTTEISTAA
 • SUSTAINABLE DEVELOPMENT KESTÄVÄ KEHITYS
 • PROMOTE EQUALITY EDISTÄÄ TASA-ARVOA
 • RESPONSIBLE VASTUULLINEN
 • RESPONSIBILITY VASTUU
 • GOAL-DIRECTED TAVOITTEELLINEN
 • FLEXIBLE JOUSTAVA
 • CLIENT-ORIENTED (CUSTOMER-ORIENTED) ASIAKASLÄHTÖINEN
 • ENTREPRENEUR (SELF-EMPLOYED PERSON) YRITTÄJÄ
 • GUIDANCE AND COUNSELLING SERVICES OHJAUS- JA NEUVONTAPALVELUT
 • ACCREDITATION OF PRIOR LEARNING OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN
 • CARRY OUT TOTEUTTAA
 • NEEDS AS A BASIS FOR TARVEPOHJALTA
 • WHEN NECESSARY MILLOIN TARPEELLISTA
 • PRINCIPLE PERIAATE
 • HEALTH AND SAFETY TYÖTURVALLISUUS
 • KEY PERSON AVAINHENKILÖ
 • STAYING POWER PYSYMISVOIMA
 • BENEFIT BOTH PARTIES HYÖDYTTÄÄ MOLEMPIA OSAPUOLIA
 • LOW-PAID MATALAPALKKAINEN
 • LESS-SKILLED AMMATTITAIDOTON
 • RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OIKEUDET JA VASTUUALUEET
 • CAREER SUITABILITY TYÖN SOVELTUVUUS
 • ABILITIES KYVYT
 • SKILLS TAIDOT
 • QUALIFICATIONS PÄTEVYYS
 • READINESS VALMIUS
 • DISCRIMINATION SYRJINTÄ
 • BULLYING KIUSAAMINEN
 • ALIENATION SYRJÄYTYMINEN
 • CENTRAL KESKEINEN
 • PERSON REPONSIBLE VASTUUHENKILÖ
 • ESTIMATE ARVIOIDA
 • PROVIDE FEEDBACK ANTAA PALAUTETTA
 • ACCORDING TO THE SITUATION TILANNEKOHTAISESTI
 • PRODUCTIVITY TUOTTAVUUS
 • CUSTOMS TAVAT
 • CAREER RE-ENTRY TYÖHÖN PALUU
 • DOABLE TEHTÄVISSÄ OLEVA
 • EXISTING SKILLS OLEMASSAOLEVAT TAIDOT
 • INVOLVE MINIMAL UPDATING SISÄLTÄÄ VAIN VÄHÄN PÄIVITTÄMISEN TARVETTA
 • SUPPORTIVE TUKEA ANTAVA
 • RETURNEE TYÖHÖN PALAAJA
 • CONFIDENTIAL LUOTTAMUKSELLINEN
 • PERSONAL QUALITIES HENKILÖKOHTAISET OMINAISUUDET
 • LEARNING STYLE OPPIMISTYYLI
 • PLAIN LANGUAGE SELKOKIELI
 • WORK HISTORY (EMPLOYMENT HISTORY) TYÖHISTORIA
 • DIVERSITY ERILAISUUS
 • SERVICE PROVIDER PALVELUN TARJOAJA
 • CHANGE MUUTOS
 • OCCUPATIONAL HEALTH SERVICE TYÖTERVEYSHUOLTO
 • PURCHASER-PROVIDER MODEL TILAAJA-TUOTTAJAMALLI
 • ETHICAL PRINCIPLES EETTISET PERIAATTEET
 • REHABILITATION KUNTOUTUS
 • NATIONAL PUBLIC HEALTH INSTITUTE KANSANTERVEYSLAITOS
 • FINNISH CENTRE FOR PENSIONS SUOMEN ELÄKETURVAKESKUS
 • SOCIAL INSURANCE INSTITUTION KANSANELÄKELAITOS
 • STATUTORY EARNINGS-RELATED PENSION TYÖELÄKE
 • MUNICIPALITY KUNTA
 • CONTACT HOUR LÄHIOPETUSTUNTI
 • DISTANCE LEARNING ETÄOPISKELU
 • ASSESSMENT ARVIOINTI
 • LEARNING ENVIRONMENT OPPIMISYMPÄRISTÖ
 • PHYSICALLY CHALLENGED LIIKUNTARAJOITTEINEN
 • INTELLECTUALLY DISABLED PERSON KEHITYSVAMNMAINEN
 • LIFESPAN ELINKAARI
 • ANXIETY AHDISTUS
 • SUBSTANCE USE (SUBSTANCE ABUSE) PÄIHTEITTEN KÄYTTÖ
 • ABSENCE POISSAOLO
 • STRESS MANAGEMENT STRESSIN HALLINTA
 • MANAGE STRESS HALLITA STRESSIÄ
 • EATING DISORDER SYÖMÄHÄIRIÖ
 • EXPLORE THE OPTIONS AVAILABLE TUTKIA TARJOLLA OLEVIA VAIHTOEHTOJA
 • WITHDRAW FROM STUDIES KESKEYTTÄÄ OPINNOT
 • PERSONAL PROBLEMS HENKILÖKOHTAISET ONGELMAT
 • PLAN SUUNNITELLA (SUUNNITELMA)
 • COMMIT TO STUDYING SITOUTUA OPISKELUUN
 • CHANGE JOBS VAIHTAA TYÖPAIKKAA
 • ATTEND COUNSELLING (ATTEND COUNSELLING SESSIONS) KÄYDÄ OHJAUKSESSA
 • PASS JUDGEMENTS (JUDGE) TUOMITA
 • BLAME SYYTTÄÄ
 • IDENTIFY APPROPRIATE STRATEGIES TUNNISTAA SOPIVIA MENETTELYTAPOJA
 • RESPECTFUL KUNNIOITTAVA
 • MAKE AN APPOINTMENT WITH VARATA AIKA
 • WORKING HOURS TYÖAIKA
 • FILL IN A FORM TÄYTTÄÄ LOMAKE
 • RESCHEDULE AN APPOINTMENT MUUTTAA VASTAANOTTOAIKAA
 • WAITING LIST JONOTUSLISTA
 • OFFER ON A FIRST COME, FIRST SERVE BASIS TARJOTA EHTIMISJÄRJESTYKSESSÄ
 • CAN BE FOUND ON OUR WEBSITE LÖYTYY NETTISIVUSTOLTAMME
 • CONSENT LUPA (ANTAA LUPA)
 • INFORMATION IS NOT DISCLOSED WITHOUT YOUR CONSENT TIETOJA EI ANNETA MUILLE ILMAN SUOSTUMUSTASI
 • ADMIT YOU HAVE A PROBLEM MYÖNNÄ ETTÄ SINULLA ON ONGELMA
 • SUFFER FROM A LOSS OF MOTIVATION (A LACK OF MOTIVATION) KÄRSIÄ MOTIVAATION PUUTTEESTA
 • VACANCY AVOIN TYÖPAIKKA
 • CAREER PATH URAPOLKU
 • EDUCATION COORDINATOR KOULUTUSSUUNNITTELIJA
 • CONTINUAL IMPROVEMENT JATKUVA PARANTAMINEN
 • STUDY COUNSELLOR OPINTO-OHJAAJA
 • STUDENT ADVISOR OPINTONEUVOJA
 • CREDIT TRANSFER OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN
 • STUDY LEAVE OPINTOVAPAA
 • EMPLOYMENT AND ECONOMIC DEVELOPMENT OFFICE TE-TOIMISTO
 • INDIVIDUAL EDUCATION PLAN (IEP) HOJKS
 • STUDY MODULE OPINTOKOKONAISUUS
 • APTITUDE TEST SOVELTUVUUSKOE
 • EMPLOYMENT OFFICE (JOB CENTRE) TYÖVOIMATOIMISTO
 • MENTOR MENTORI
 • MENTEE MENTOROITAVA
 • HARD-TO-EMPLOY PERSON VAIKEASTI TYÖLLISTETTÄVÄ HENKILÖ
 • PERSEVERANCE PERIKSIANTAMATTOMUUS
 • COST-EFFECTIVE TALOUDELLINEN (HINTA-LAATUSUHTEELTAAN HYVÄ)
 • EMPOWER VOIMAANNUTTAA
 • EMPOWERMENT VOIMAANNUTTAMINEN
 • BE FACED WITH JOUTUA KOHTAAMAAN
 • CUSTOMER SATISFACTION ASIAKASTYYTYVÄISYYS
 • SCHEDULE AIKATAULU
 • GENUINE CARING AITO VÄLITTÄMINEN
 • UP TO DATE AJAN TASALLA
 • PRELIMINARY ALUSTAVA
 • PROFESSIONAL MATURITY AMMATILLINEN KYPSYYS
 • VOCATIONAL SKILL REQUIREMENTS (QUALIFICATIONS) AMMATTITAITOVAATIMUKSET
 • AREA OF ASSESSMENT ARVIOINNIN KOHDE
 • ASSESSMENT DISCUSSION ARVIOINTIKESKUSTELU
 • ASSESSMENT METHOD ARVIOINTIMENETTELY
 • CUSTOMER SERVICE ASIAKASPALVELU
 • CUSTOMER RELATIONSHIP ASIAKASSUHDE
 • CUSTOMER WORK ASIAKASTYÖ
 • EXPERT ASIANTUNTIJA
 • KEY TASK AVAINTEHTÄVÄ
 • REQUIRE EDELLYTTÄÄ
 • REPRESENT EDUSTAA
 • ECONOMIC LIFE ELINKEINOELÄMÄ
 • PROVIDE FOR ELÄTTÄÄ
 • PREPARATIONS ENNAKKOVALMISTELUT
 • SPECIFY ERITELLÄ (MÄÄRITELLÄ)
 • PRESENTATION ESITYS
 • SKETCH HAHMOTELLA (HAHMOTELMA)
 • CONSIDER HARKITA (PITÄÄ JOTAIN JONAIN)
 • UTILISE (UTILIZE) HYÖDYNTÄÄ
 • SELF-EVALUATION ITSEARVIOINTI
 • PAY ATTENTION TO KIINNITTÄÄ HUOMIOTA
 • LEGISLATION LAINSÄÄDÄNTÖ
 • BUSINESS IDEA LIIKEIDEA
 • CREATE LUODA
 • TRAVEL EXPENSES MATKAKULUT
 • POSITIVE MYÖNTEINEN
 • COMPLY WITH NOUDATTAA
 • RISK CHARTING RISKIEN KARTOITUS
 • SUBSTITUTE SIJAINEN
 • INTERPRET TULKITA
 • INTERPRETER TULKKI
 • CONTRIBUTION TYÖPANOS
 • APPEARANCE ULKONÄKÖ (ULKOINEN OLEMUS)
 • OBLIGATION VELVOITE
 • ASSISTIVE DEVICE APUVÄLINE
 • FREE (FREE OF CHARGE) MAKSUTON
 • TAILORED PATHS RÄÄTÄLÖIDYT POLUT
 • WORK READINESS TYÖVALMIUS
 • DILIGENT TUNNOLLINEN
 • HARD-WORKING AHKERA
 • MEET THE NEEDS VASTATA TARPEITA
 • JOB SEEKER TYÖNHAKIJA

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tyovalmennuksen-eat.3168748.html

Dela