Tråd 3 Geografi

Övningen är skapad 2016-10-05 av LindaStudion. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Flodkultur En flodkultur är en historiskt tidig civilisationlänk till annan webbplats som uppstått på grund av tillgången till vatten från en större flod. Exempel på tidiga flodkulturer är Mesopotamien, Det gamla Egypten, Indusdalen och vid Gula floden i Kina.
 • Vattendrag Överskott av vatten som söker sig från högre liggande områden och rinner mot lägre områden och mynnar vanligtvis i en sjö eller i havet. Beroende på storleken kallas vattendragen bäck, å, älv eller flod.
 • Naturresurs En tillgång i naturen som kan utnyttjas av människan.
 • Naturlandskap Det landskap som är opåverkat av människan. Exempelvis en urskog.
 • Floderosion Floderosion är den nednötning, slipning och transport av jordlänk till annan webbplats, berg eller annat material som sker med hjälp av kraften i vattnets rörelse mot materialet. Floden transporterar det lösa materialet nedför floden.
 • Ravin En ravin är en djup dalgång som har bildats genom att ett vattendraglänk till annan webbplats har eroderatlänk till annan webbplats sig ned i löst material, ofta i finkornigt material som jord. De skiljer sig från kanjonerlänk till annan webbplats, som bildats när floden eroderat sig ner i hårdare berggrund.
 • Flodslätt Ett slätt och plant landområde bildat vid upprepade översvämningar av ett vattendrag. Här sjunker det lösa material som floden fört med sig till botten och lagras.
 • Meander På flacka slätter är flodens sträckning inte rak utan den slingrar sig fram, den meandrar. Detta uppkommer genom att floden eroderar bort material i ytterkurvor där vattnets hastighet är högre och lagrar på material i innerkurvorna där vattnets hastighet är lägre.
 • Floddelta Vid flodens mynning och utflöde i sjö eller hav avstannar flodenvattnets hastighet. Det lösa material som floden fört med sig faller till botten och lagras. Detta material bildar låga landområden och öar och gör att floden´bildar nya fåror och grenar upp flodens väg, ett floddelta.
 • Vattenkraftverk Elenergi som utvinns av att man tar tillvara på vattnets rörelse i ett vattendrag. Vattnets rörelseenergi är kraftig, särskilt när höjdskillnaden är stor. Vattnet driver stora turbinhjul som omvandlar kraften till elektricitet. Ofta byggs dammar ovanför vattenkraftverket för att trygga tillgången på vatten.
 • Damm En av människan byggd fördämning av ett vattendrag för att dämma in och lagra vatten. Dammens syfte kan vara att höja vattenytan,lagra vatten för exempelvis bevattning och vattenförsörjninglänk till annan webbplats eller elproduktionlänk till annan webbplats via vattenkraftlänk till annan webbplats. Dammen ger vattenkraftverket en trygg tillgång på vatten samt ger en god fallhöjd för att öka hastigheten på vattenflödet. Dammar skapar ofta en konstgjord sjö uppströms.
 • Jorderosion När växter tas bort blir jorden bar och blåser eller sköljs lätt bort.
 • Konstbevattning Bevattning av åkerns växter med hjälp av vatten från exempelvis vattendrag. Åkerns växter behöver god tillgång på vatten. Särskilt i torra områden med låg nederbörd är det livsviktigt att bevattna åkrarna regelbundet. Ofta byggs kanaler som leder vattnet från floden till åkrarna.
 • Konstgödning Åkerns växter behöver förutom vatten även näring för att växa. Konstgödning innebär att människan tillför industriellt tillverkade gödningsmedel (och kemikalier) som kväve, fosfor och kalium till åkrarna.
 • Kulturlandskap Det landskap som är skapat av människan. Exempelvis en stad.
 • Vattnets kretslopp En modell som beskriver hur allt vatten på jorden finns i ett evigt kretslopp; från världshavens stora vattenmassor, avdunstning upp i atmosfären och molnbildning, nederbörd över landområden, lagring i sjöar och grundvatten och till sist återrinning tillbaka till haven via vattendrag.
 • Global uppvärmning En teori om jordens ökade temperaturer, dess orsaker och konsekvenser. Det är vida erkänt att jordens medeltemperatur har ökat och att människans aktiviteter är en stor bidragande orsak till denna temperaturökning. En del av problemet är att vi har släppt ut fossila växthusgaser som koldioxid i atmosfären. Temperaturen förväntas öka under 2000-talet, men vilka konsekvenserna blir på olika platser på jorden är oklara och teoretiska.
 • Floderodering Floderosion är den nednötning, slipning och transport av jordlänk till annan webbplats, berg eller annat material som sker med hjälp av kraften i vattnets rörelse mot materialet. Floden transporterar det lösa materialet nedför floden.
 • Kanjon som bildats när floden eroderat sig ner i hårdare berggrund.
 • dammbyggnad En av människan byggd fördämning av ett vattendrag för att dämma in och lagra vatten. Dammens syfte kan vara att höja vattenytan,lagra vatten för exempelvis bevattning och vattenförsörjninglänk till annan webbplats eller elproduktionlänk till annan webbplats via vattenkraftlänk till annan webbplats. Dammen ger vattenkraftverket en trygg tillgång på vatten samt ger en god fallhöjd för att öka hastigheten på vattenflödet. Dammar skapar ofta en konstgjord sjö uppströms.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/trad-3-geografi.6653556.html

Dela

Annonser