Town Planning

Övningen är skapad 2013-09-23 av tanpir. Antal frågor: 153.
Välj frågor (153)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • rakennettu ympäristö built environment
 • rakennuskaava building plan
 • rakennuskielto building ban
 • rakennuslaki Building Act
 • rakennusasetus building decree
 • rakennuslautakunta planning committee
 • rakennuslupa building permit
 • rakennustarkastaja building inspector
 • rakennustarkastus building inspection
 • rakennusvalvonta building supervision
 • rakentamaton alue unbuilt area
 • rakentamiskehotus building order
 • rakentamisrajoitus building restriction
 • rantakaava shoreline plan
 • rantakaavoitus shoreline planning
 • maarekisteri land register
 • maanhankinta land acquisition
 • maanmittaus surveying
 • asemakaava town plan, city plan
 • rakennusaine building material
 • rakennusarvio building estimate
 • rakennuskustannukset building costs
 • rakennusnormit building standards
 • tonttiraja plot boundary
 • rakentamaton tontti vacant plot
 • rakentaa kylkeen build adjacent to
 • rakennuttaja builder, developer
 • rakennusteline scaffolding
 • urakoitsija contractor
 • rakennustiheys building density
 • noudattaa määräyksiä comply with regulations
 • kiinteistö property
 • kiinteistövero property tax
 • kevyen liikenteen väylä pedestrian and bicycle way
 • kaupunkirakenne urban structure
 • kaupunkiuudistus urban renewal
 • kaupunkimittausosasto city survey department
 • kaukolämpökeskus district heating plant
 • kaava-alue planning area
 • kaavatie planned road
 • kaatopaikka tip, dump
 • kaavajärjestelmä planning system
 • kaavatalous land use economics
 • kortteli block
 • asuntolautakunta housing committee
 • esikaupunki suburb
 • etuosto-oikeus right of pre-emption
 • kaupungingeodeetti city surveyor
 • haja-asutus low-density area
 • joukkoliikenne public transport
 • jätehuolto waste management
 • kaavoitus land-use planning
 • kadunrakennus street construction
 • kartoitus mapping
 • kaupunkisuunnittelu urban planning
 • kestävä kehitys sustainable development
 • kiinteistöinsinööri chartered surveyor
 • kiinteistörekisteri property register, cadastre
 • kiinteistötoimi property department
 • rasite easement
 • koululaiskuljetus school transport
 • koulupiiri school district
 • jako division
 • jakaa divide
 • raja boundary
 • kuntajaotus municipal division
 • kunta municipality
 • kunnallinen liikelaitos municipal corporation
 • jätehuoltomaksu waste-disposal charge
 • jätevesimaksu sewerage charge
 • vesimaksu water charge
 • paikallisviranomaiset local authorities
 • kunnalliset palvelut municipal services
 • kunnallishallinto municipal administration
 • kunnallislaki Local Government Act
 • kunnallistekniikka municipal engineering
 • viheralue green area
 • viherrakentaminen green area development
 • vihersuunnittelu green area planning
 • kunnanvaltuusto municipal council, local council
 • kunnossapito maintenance
 • kylä village
 • lakisääteinen statutory
 • lastentarha day nursery
 • liikennesuunnittelija traffic planner
 • liikenneverkko traffic network
 • liikenneväylä traffic route
 • liittymismaksu connection fee
 • luonnonsuojelu nature conservation
 • lupa permit
 • lääni province, county
 • määräykset rules and regulations
 • osayleiskaava local plan
 • osayleiskaavoitus local planning
 • pendelöinti commuting
 • päivähoito day care
 • rakennusjärjestys building ordinance
 • seutukaava regional plan
 • seutukaavoitus regional planning
 • taajama built-up area
 • tielautakunta road committee
 • tien kunnossapito road maintenance
 • tienviitta signpost
 • tienpinta road surface
 • tienkäyttäjä road user
 • tonttijako plot subdivision
 • tontti plot, site
 • yksityistie private road
 • yleinen tie public road
 • yleiskaava master plan
 • yleiskaava-alue master plan area
 • metsäalue woodland area
 • metsäautotie forest road
 • ympäristö environment
 • ympäristövaikutus environmental impact
 • ympäristönsuojelu environmental protection
 • arviointi assessment
 • arvioida assess
 • vuokratontti rented plot
 • omistusasunto owner-occupied dwelling
 • omistustontti owned plot
 • omistusoikeus right-of-occupancy
 • pientalo detached house
 • paritalo semi-detached house
 • rivitalo terraced house, town house
 • huoneisto flat
 • kerrostalo block of flats
 • pinta-ala area
 • kokonaispinta-ala gross floor area
 • sisäpinta-ala net floor area
 • käyttöpinta-ala usable floor area
 • rajapyykki boundary mark
 • rasitus easement
 • poikkeamispäätös deviation decision
 • suunnittelutarveratkaisu planning requirement resolution
 • paikka, sijainti location
 • asuminen occupancy
 • yhteispalvelut joint services
 • suunnitteluhortonomi landscape designer
 • kaataa puu fell a tree
 • puunkaatolupa tree felling permit
 • asemapiirros general layout
 • tarkastaa inspect
 • maankäyttösuunnitelma land use plan
 • arkisto archive
 • toimisto office
 • työaika working hours
 • yrittäjä entrepreneur
 • leikkipuistovälineet outdoor playground equipment
 • tori market place
 • valvoa supervise
 • maallikko layman
 • arkistonhoitaja archivist

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/town-planning.237412.html

Dela