Toolbox the Letter "A" kapitel 25

Övningen är skapad 2017-01-02 av ejmc. Antal frågor: 136.
Välj frågor (136)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • cerebral palsy cp, cerebral pares
 • mind sinne, förstånd
 • besides förutom
 • roll up passera förbi
 • bricklaying murararbete, lägga tegelstenar
 • brick tegelsten
 • bread and butter brödföda
 • patiently tålmodigt
 • pull down riva ned
 • heart-breaking hjärtslitande
 • gurgle gurgling
 • mumble mumla
 • support stöd
 • let alone och ännu mycket mindre
 • motionless orörlig
 • twist vridas
 • twitch rycka
 • twine slingra sig
 • toll hänga och dingla
 • sag hänga
 • sideways åt sidan
 • queer konstig
 • crooked sned, vriden
 • fellow man, kille, polare, grabb
 • upstairs room rum en trappa upp
 • storybook sagobok
 • Santa Claus jultomte
 • repeat upprepa
 • lean luta sig
 • gently mjukt, försiktigt
 • nod nicka
 • sign tecken
 • involuntarily ofrivilligt
 • grasp gripa tag i
 • curl lock
 • loosen lossa, lossna
 • clenched knuten, hoppressad
 • clutched i ett fast grepp
 • curious nyfiken, konstig
 • stare stirra, blick
 • beyond help bortom all hjälp
 • shattered sönderbruten
 • inwardly inombords
 • pray be
 • proof bevis
 • apparent uppenbar, tydlig
 • especially speciellt
 • surround omringa, omge
 • warmth värme
 • humanity mänsklighet
 • imprisoned inspärrad
 • communicate kommunicera, ha förbindelse med
 • separated avskild
 • glass wall glasvägg, glasmur
 • existence tillvaro
 • long längsta
 • break loose göra sig fri
 • bondage slaveri
 • future framtida
 • faith tro
 • reward belöna
 • triumph triumf
 • simply enkelt
 • uncertainty ovisshet
 • flake flinga
 • stuck fastnade
 • melt smälta
 • window-pane fönsterruta
 • whip piska
 • whirling virvlande
 • column pelare
 • gust vindstöt
 • glow glöd
 • giant jättelik
 • torn sliten
 • chipped kantstött
 • slate griffeltavla
 • bright ljus
 • chalk krita
 • prop up stötta upp
 • attract locka, attrahera
 • stick bit, krita
 • surface yta
 • fascinate fascinera
 • desperatly förtvivlat
 • puzzle gåta
 • attempt försöka
 • either någondera
 • impolitely oartigt
 • tightly hårt
 • on an impulse av en impuls
 • scribble klottra
 • hearth härd, eldstad
 • lit upplyst
 • outspread utbredd
 • sweat svett
 • steaming ångande
 • pot gryta
 • midway halvvägs
 • tension spänning
 • cross over gå över
 • flushed röd, varm, rodna
 • excitement sinnesrörelse, upprymd, spänd
 • hesitate tveka
 • copy kopiera, skriva av
 • steadily stadigt
 • tense spänd
 • frozen stel, frusen
 • eager ivrig
 • water-tap vattenkran
 • mantelshelf spiselhylla
 • hiss vässa, väsning
 • crackle sprakande
 • log vedträ
 • stab hacka, hugga
 • produce frambringa, göra, åstadkomma
 • stiffen spänna
 • strain anstränga
 • muscle muskel
 • set my teeth bita ihop tänderna
 • pierce bita hål på
 • lower lip underläpp
 • patch of white vit fläck
 • shaky skakig
 • awkward klumpig
 • wobbly vinglig
 • uneven ojämn
 • center line tvärstreck
 • express itself uttrycka sig
 • True, I couldn't visserligen kunde jag inte
 • lasting varaktig
 • scrawl klottra
 • mental freedom själslig frihet
 • provide ge, skänka
 • source källa
 • relaxation avkoppling

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/toolbox-the-letter-a-kapitel-25.6944184.html

Dela