svenska satsadverbial

Övningen är skapad 2020-04-28 av Svenskan. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • aldrig never
 • alltid always
 • ibland sometimes
 • kanske maybe
 • faktiskt actually
 • bara just
 • alltså thus
 • inte not
 • naturligtvis of course
 • fortfarande still
 • redan already
 • gärna gladly
 • tyvärr unfortunately
 • nog probably
 • snart soon
 • dessutom additionally
 • också also
 • sällan seldom
 • förhoppningsvis hopefully
 • absolut absolutely
 • åtminstone at least

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/svenska-satsadverbial.9768720.html

Dela