sva gy ritteknik

Övningen är skapad 2016-10-26 av ejmc. Antal frågor: 72.
Välj frågor (72)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • arkitektonisk byggnadskonst, byggnadsstil
 • arkivera samla och spara dokument
 • bjälklag golv-, takkonstruktion
 • blockschema översiktlig, förenklad indelning
 • bygghandling dokument som beskriver i detalj ett byggprojekt
 • byggherre ägare, ansvarig person, som beställer byggarbeten
 • definitiv slutlig, bestämd
 • distribuera sprida, dela ut, fördela
 • entreprenad åtagande att utföra ett större byggarbete
 • granska undersöka, kontrollera noga
 • isometrisk tredimmensionell ritning, visar rördragning tydligt
 • kompensator utjämnare
 • komponent beståndsdel, del
 • konsult sakkunnig person, företag som utför specialuppdrag
 • kulvert tunnel, täckt underjordisk kanal för ledningar
 • manual instruktionsbok, handbok
 • media ämne som luft, vatten eller gas
 • mikrofilm starkt förminskade bilder för arkivfilm
 • norm regel
 • perspektiv överblick, avbild med djup
 • preliminär förberedande, inledande
 • projektera planera, göra förslag
 • proportion förhållande, mått, dimension, skala
 • revidera ändra, omarbeta
 • skala storleksförhållande
 • status tillstånd, läge
 • undercentral mindre värmecentral under stort system/värmecentral
 • uppdrag uppgift utförd av någon, VVS-installation åt byggherre
 • vertikal lodrät, upp-ner
 • vyplacering betraktelseområde
 • VVS värme vatten sanitet
 • CAD Computer Aided Design
 • VVS-handlingar består ofta av ritningar och arbetsbeskrivningar
 • Varför används även äldre beteckningar. Ombyggnation, gamla ritningar/standarder beskriver gamla byggnader
 • Symbol för vattenmätare cirkel med ett liggande kors till vänster och höger
 • Sedan när har byggnadsritningar dokumenterats 1700-talets slut
 • När utvecklades VVS-ritningar? 1800-talets slut
 • När utvecklades ritningar för centralvärme+ 1920 ungefär
 • Vilka verktyg användes vid 1900-talets början? tuschpenna och ritväv
 • När kom Byggnadsstyrelsens arbetsbestämmelser, BABS 45 1945
 • Nät kom den första svenska VVS-standarden för ritningar? 1974
 • När kom de första kraven på bygglovsritningar? 1875
 • Vilken VVS-ritning är ovanlig idag? stamschema
 • Vilka utför oftast konstruktions- och ritningsarbeten? arkitekter, konstruktörer, ingenjörer
 • Vad är skillnaden mellan en civilingenjör och en ingenjör? civilingenjören är utbildad på universitet
 • Vad kallas en ingenjör utomlands? tekniker
 • Ordningen som ett bygge blir till i kallas byggprocess
 • Vilka delar ingår i byggprocessen? 1=utredning 2=produktbestämning 3=produktframställning
 • Vad grundar byggherren sina beslut på? utredningar
 • Vad innebär förvaltning? drift och underhåll
 • Vad är en relationshandling+ ritning som innehåller ändringar eller avvikelser
 • Var beskrivs krav på produktens funktion, samband, area, tekniska system, ekonomi, miljö, utseende? Programskedet
 • Vilka två faser indelas produktbeskrivningen i? program och projekteringsskeden
 • Vad innehåller projekteringsskedet? förslags- huvud- och bygghandlingar med ritningar
 • Vad innehåller en förslagsritning? ger en översikt av bygget
 • Var finns den slutliga formen, konstruktionen och installationerna? Huvudhandlingen
 • Vad är A1, A2, A3, A4, A5 etc? ritningsformat
 • Hur namnges grundformatet A? ISO-A
 • Vilken storlek har A0? 84,1*118,9 centimeter
 • Vad kallas en internationell standard för? SS-ISO 5457
 • Hur stort är ett A3 ark? 29,7 gånger 42 centimeter
 • Vad är beteckningarna för förlängda format? FF eller F
 • Vilket är det vanligaste formatet inom VVS? förlängda standard
 • Vad betyder ett förlängt format? höjd följer standard medan längdmått ökas
 • Varför används olika färger på ritningar? Urskilja efter vem användaren är
 • Vilka ritningar har svart text på vit botten? arkitekt
 • Vilka ritningar har svart text på blå botten? byggnads
 • Vilka ritningar har svart text på brun botten? VVS
 • Vilka ritningar har svart text på röd bakgrund? el
 • Hur delas ritningen upp? rit och skrivfält
 • Var finns normalt skrivdelen? höger sida
 • Vilken information finner du i skrivfältet? namnruta, ändringstabell, förklaringsdel ev distributionstabell och lokaliseringsruta

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-gy-ritteknik.6746378.html

Dela