sva bi organism, utan grönt inget liv

Övningen är skapad 2017-03-04 av ejmc. Antal frågor: 82.
Välj frågor (82)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Anpassning ändras för att passa i sitt område
 • Atomus grek som delade ämnen tills det inte gick längre
 • Biologi läran om det levande
 • Botanik läran om växter
 • Cell organisms minsta del med kärna
 • Darwinism utvecklingslära enligt Darwins upptäckter
 • Ekologi läran om samspelet mellan organism och miljö
 • Etologi läran om djurens beteenden
 • Evolution utvecklingslära
 • Fauna bok om djur
 • Flora bok om växter
 • Fortplantning avkomma skapas
 • Genetik läran om arvsanlagen
 • Hippokrates införde naturvetenskapligt arbetssätt 400 f Kr i Aten
 • Hypotes antagande (gissning)
 • Klorofyll grönt färgämne
 • Medicin läran om människan och hennes sjukdomar
 • Miljö stad el land och område omkring oss där arterna bor
 • Naturvetenskapligt arbetssätt hur vi forskar
 • Organism levande ”varelse”
 • The Big bang den stora smällen
 • Vegetation växtlighet
 • Whittaker organiserad levande i fem (sex) organismgrupperna (kingdoms)
 • Zoologi läran om djur
 • Kreationist tror på religiös skapelsemodell
 • Däggdjur avkomma som diar
 • Urcell cell som allt härstammar från
 • Sexuell fortplantning egenskap från både mor o far
 • Linné organiserade osystematiserade växter o djur i släkt och art
 • vulgaris vanlig
 • Maritimus hav
 • Bakterier organism m cellmembram
 • Arkeer organism i extrema miljöer
 • Evkaryoter cell m kärna o DNA i ex däggdjur, svampdjur
 • kloroplast innehåller klorofyll
 • cellsaftrum växtcellens vätskebehållare
 • röda blodkroppar celler utan kärna
 • Mutation ny egenskap bildad
 • Ekosystem organismer och växter inom ett avgränsat område
 • Mångfald flera av varandra beroende o samverkande arter
 • Mångfald viktigt pga etiska-ekologiska-estetiska och ekonomiska skäl
 • 1600-tal mikroskop-våg-termometer-kikare-klocka
 • glukos socker
 • fotosyntes omvandla vatten o solenergi till kemisk energi samt syre
 • klyvöppningar hål i växter, växtdörrar
 • kolhydrater socker-stärkelse-cellulosa
 • stärkelse kedja av glukos
 • Mineralämnen kväve, fosfor, kalium i växter
 • Gödsel växtnäring
 • cellandning förbränning i växter
 • Kolföreningar ämnen som innehåller kolatomer
 • Kretslopp ämnen cirkulerar och återanvänds
 • Tång stor alg i hav
 • Sexuell förökning ägg och spermie förenas till ny individ
 • Växtplankton små alger som driver med vatten
 • sporväxt enkel växt som förökar sig med sporer
 • Mossa sporväxt m stam och blad utan rot
 • Sporkapsel behållare för sporer
 • Kärlväxt växt m rör för vattenförflyttning
 • Ormbunke kärlväxt
 • Sporgömmen ormbunkarnas sporer förvaras på undersidan i dessa
 • förgrodd små platta skivor från ormbunkssporerna
 • Pistill växts ägg
 • Ståndare växts pollenkorn (spermier)
 • Nektar söt vätska som insekter gillar
 • Hjärtblad de första små bladen
 • Biomimetik att härma naturen
 • Vinterståndare torra fröställningar
 • Hyfer svamptrådar i jorden
 • Mycel nätverk av hyfer
 • Sporkropp fruktkropp
 • Paracit lever av annat levande
 • Tickor paracitsvampar på träd
 • Saprofyt äter döda växter eller djur
 • Nedbrytare äter döda växter eller djur och söönderdelar dessa
 • Symbios organismer samarbetar utan att skada varandra
 • Mykorrhiza svamprot eller kontaktställe för symbios
 • Knoppning förökningssätt
 • lav växer som små blad på träd o sten
 • Busklav ser ut som små buskar
 • Skorplav växer tätt på underlag i fina färger
 • Pollinera befrukta växt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sva-bi-organism-utan-gront-inget-liv.7153919.html

Dela