Specialpedogiska begrepp

Övningen är skapad 2018-05-08 av LindaStudion. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Funktionsnedsättning Nedsättning av en persons fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsförmågor
 • Funktionshinder Den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för den enskilda personen. Funktionshindret uppkommer i relation till den omgivande miljön.
 • Handikapp En gammal benämning på funktionshinder – passar bättre i golfsammanhang! Ok också att säga handikapptoa och handikapparkering men ordet får inte användas på människor.
 • Inkludering Miljön ska anpassas till individen, tex hiss, sänkbara bussar, lättläst samhällsinformation, nedsänkta trottoarer mm
 • Exkludering Miljön är inte anpassad för individen som därmed utesluts ur samhällsgemenskapen.
 • Integrera Individen ska anpassa sig till den omgivande miljön, ex gå in en vanlig skola
 • Kognitiv nedsättning Intellektuell nedsättning som påverkar inlärning, minne, tänkande o förståelse. Kan vara av olika grad. (tex. Utvecklingsstörning)
 • Normalisering Att ha det som de flesta andra
 • Avvikelse Det som ”vi” i samhället inte tycker är normalt
 • Diagnos Beskrivning och konstaterande av sjukdom eller skada. ”Samlat vetande” utifrån anamnes.
 • Tillgänglighet Yttre miljö och information som kan nås av alla + att kunna kommunicera. Allt ska vara lätt att nå!
 • Delaktighet Att få vara med som vem som helst i samhället
 • Likvärdighet Att leva som andra. Jämngod, jämspelt, jämförbar, jämbördig …
 • Självbestämmande Att få bestämma själv över sitt liv – Empowerment
 • Identitet Självbild, Den jag tycker att jag är, definierar den unika människan – skapas tillsammans med andra

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/specialpedogiska-begrepp.8240030.html

Dela