Spanska småord

Övningen är skapad 2017-03-24 av SkolAnns. Antal frågor: 189.
Välj frågor (189)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • no... nunca aldrig
 • todos alla
 • todo allt
 • demasiado alltför (mycket)
 • siempre alltid
 • pues alltså
 • otro andra
 • posiblemente antagligen
 • atrás bakåt
 • sólo, solamente bara
 • bien bra
 • al lado de bredvid
 • los dos bägge
 • o sea d.v.s.
 • unos cirka
 • la mayoría de flesta
 • además dessutom
 • allí där, dit
 • entonces, pues
 • de ves en cuando då och då
 • mal dåligt
 • porque därför
 • por eso därför (=för den skull)
 • después efter
 • ya que, como eftersom
 • sólo endast
 • o eller
 • ¿no?, ¿verdad? eller hur?
 • sin embargo emellertid
 • según enligt
 • solo ensam
 • aunque fastän
 • todavía fortfarande
 • delante (de) framför
 • sobre todo framför allt
 • adelante famåt
 • de, desde från
 • a partir de från och med
 • a ver få se
 • före ante (de)
 • förr antes
 • para för att
 • demasiado för mycket
 • hace för... sedan
 • en vano förgäves
 • primero först
 • claro förstås
 • por ciento förvisso
 • bastante ganska
 • en seguida genast
 • genom por
 • por supuesto, claro givetvis
 • desde luego givetvis
 • otra vez en gång till
 • todo hela
 • mas bien hellre
 • simplemente helt enkelt
 • a casa hem
 • de casa hemifrån
 • en casa hemma
 • ¿cómo? hur?
 • ¿cuánto tiempo? hur länge?
 • ¿cuánto? hur mycket?
 • aquí här, hit
 • el otro día häromdagen
 • en i
 • a veces ibland
 • hoy idag
 • otra vez igen
 • ayer igår
 • anoche igår kväll
 • al principio i början
 • al principios de i början av
 • a mediados (de) i mitten
 • a finales (de) i slutet
 • anteayer i förrgår
 • mañana i morgon
 • al final (de) i slutet
 • pasado mañana i övermorgon
 • mal illa
 • no... nada ingenting
 • no... nadie ingen
 • antes de (que) innan
 • dentro de inne, inom
 • ni siquiera inte ens
 • no hasta inte förrän
 • ni, tampoco inte heller
 • ya no inte längre
 • todavía no inte ännu
 • en vez de i stället för
 • en caso de i fall att
 • ja
 • ¿ah sí? jaså?
 • just det eso sí, eso es
 • quizá(s), a lo mejor kanske
 • apenas knappast
 • tan como lika som
 • tanto como lika mycket som
 • como liksom
 • poco lite
 • un poco lite grann
 • lejos de långt ifrån
 • despacio långsamt
 • mucho tiempo länge
 • casi nästan
 • con med
 • mientras medan
 • entre mellan
 • pero men
 • más mer
 • menos mindre
 • enfrente, frente a mitt emot
 • hacia mot
 • muy, mucho många
 • debajo (de) nedanför
 • abajo nedåt
 • no nej
 • ahora nu
 • ahora mismo nu genast
 • hoy día nuförtiden
 • algo något
 • alguien någon
 • unos, algunos några
 • en fin nåja
 • cuando när
 • cerca de nära
 • casi nästan
 • muchas veces, a menudo ofta
 • vale, de acuerdo ok
 • desgraciadamente olyckligtvis
 • si om
 • encima de ovanför
 • súbito plötsligt
 • en, sobre
 • por la mañana på morgonen
 • por la tarde på eftermiddagen
 • por la noche på kvällen
 • de nuevo på nytt
 • ya redan
 • hoy mismo redan idag
 • alrededor de runt
 • mismo samma
 • después, luego sedan
 • tarde sent
 • último sist
 • al fin slutligen
 • más bien snarare
 • pronto snart
 • que som
 • así så, på det sättet
 • tan
 • de manera que så att
 • tanto så mycket
 • raras veces sällan
 • gracias a tack vare
 • temprano tidigt
 • hasta t.o.m.
 • a till
 • por ejemplo till exempel
 • a la derecha till höger
 • a la izquierda till vänster
 • bastanta tillräckligt
 • hasta tills
 • junots tillsammans
 • a pesar de trots
 • lo siento tyvärr
 • durante under (om tid)
 • debajo de, bajo under
 • mientras under tiden
 • más o menos mer eller mindre
 • arriba uppe, uppåt
 • sin utan
 • fuera de, afuera utanför
 • sin duda utan tvekan
 • fuera ute
 • excepto utom
 • normalmente vanligen
 • ¿por qué? varför?
 • cada varje
 • ¿de dónde? varifrån
 • ni varken eller
 • toma, tenga varsågod
 • ¿adónde? vart
 • bien väl
 • al menos, por lo menos åtminstone
 • que, de (om siffror) än
 • aún, todavía ännu
 • por fin äntligen
 • por todas partes överallt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spanska-smaord.7224992.html

Dela

Annonser