SOS Hur mår världen?

Övningen är skapad 2013-09-04 av LindaStudion. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Utvecklingsland är ett fattigt land där de flesta människorna arbetar med jordbruk och fiske.
 • Fattigdom innebär en orimligt låg levnadsstandard.
 • Klimatförändringar är förändringar i klimatet, alltså det som sker med vädret under många års tid.
 • Global betyder världsomfattande och innebär att något gäller hela jordklotet, "globen".
 • Millenniedeklarationen åtta övergripande utvecklingsmål antagna av FN:s 193 medlemsstater samt drygt 20 internationella mellanstatliga organisationer.
 • HDI Human Development Index mått på ett lands levnadsförhållanden samt ekonomiska och sociala utveckling.
 • BNP Bruttonationalprodukt är värdet av alla de varor och tjänster som framställs i ett land under ett år.
 • Hållbar utveckling innebär att ett samhälle fungerar på ett sådant sätt att tillgångarna räcker för människor även i framtiden.
 • Naturresurser naturtillgångar, naturföreteelser i form av materia och energi som efterfrågas och utnyttjas av människan.
 • Bistånd är den hjälp som ges till enskilda personer, grupper eller organisationer.
 • Multilateralt bistånd bistånd till u-länder vilket bygger på samordnade ansträngningar från flera givarländer, ofta förmedlat av internationella organisationer.
 • Bilateralt bistånd betyder ömsesidigt stöd.
 • Humanitärt bistånd innebär mänsklig hjälp.
 • Absolut fattiga är de som lever på mindre än sju till åtta kronor om dagen.
 • Relativ fattigdom är de som är fattiga i förhållande till andra i sitt hemland. Den fattigdomen finns även i rika länder som Sverige.
 • Demokrati betyder folkmakt eller folkstyre.
 • Mänskliga rättigheter är rättigheter som alla människor bör ha. Till de viktigaste hör att alla ska ha rätt till liv, frihet och personlig säkerhet och att lagen gäller lika för alla.
 • Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.
 • Klimat kallas den vädertyp som råder i ett visst, vanligen större, område.
 • Miljö är omgivningen, alltså allt det som finns runt omkring oss.
 • G8 är ett internationellt samarbete mellan åtta i-länder.
 • Ekologiskt fotavtryck är ett mått på hur mycket människor påverkar miljön genom sitt sätt att leva.
 • Agenda 21 är en internationellt framtagen handlingsplan för att uppnå en hållbar utveckling på jorden.
 • Kyotoavtalet är en överenskommelse mellan flera länder som handlar om hur mycket man ska minska utsläppen av växthusgaser.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sos-hur-mar-varlden.2939750.html

Dela