Sociologi kap 1-2

Övningen är skapad 2020-09-22 av mattis741. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • alienation tillstånd där människan blir främmande, skild från sig själv och upplever meningslöshet
 • altrustiskt självmord mer osjälviskt, tecken på ett för starkt kollektiv
 • anomi samhälle ur balans. om något rubbar och stör balansen. Beskriver samhället som sjukligt, normlöst och meningslöst. Ett samhälle ur balans
 • anomiskt självmord uppstår när ett samhälle hamnar i obalans, normlöst.
 • byråkrati samhället organiserades och ordnades effektivare. skapades i och med rationalisering.
 • differentiering att uppdelning på olika sätt råder
 • egoistiskt självmord motsats till altruistiskt självmord. Individen är utanför samhället. Risken för egoistiska självmord ökar när en människa står utanför samhället
 • funktionslism allt har en funktion, varje del av samhällskroppen betraktas avgörande för helheten
 • gruppnivå där vi ser hur människor interagerar
 • historicism att se på historien som förutbestämd
 • holism delar i förhållande till helheten (helhetssyn)
 • idealtyp en begreppslig modell. man kan aldrig fånga verkligheten precis som den är, men man kan skapa förenklade modeller för att förstå den
 • individnivå i parken, ser alla på individnivå
 • altrusiskt osjälvisk
 • integration hur pass delaktig av ett socialt samspel människan är. sammansmältning
 • interaktion förhållande. ömsesidigt beroende
 • kapital pengar
 • kapitalism varor byttes mot pengar. en samhällsordning
 • moderna samhället uppstod pga industrialiseringen. behovet av relationer inom handel försvinner, pengar funkar till allt
 • objektiv opåverkad
 • produktionsförhållanden vem eller vilka som äger de medel som krävs för att kunna producera saker
 • produktionsmedel fabriker
 • proletär de som hade varken produktionsmedel eller kapital fick arbeta för en lön för att kunna försörja sig. den andra klassen.
 • rationalitet ett förnuft som styr människan
 • samhällsnivå den strukturella nivån -helikopterperspektivet
 • sekularisering separation mellan stat och kyrka
 • sociala fakta att studera socialt liv som objekt eller ting
 • strukturell påverkan man påverkas av strukturen i samhället. Ex man går till skolan för att det är normen i samhället
 • subjektiv åsikter/personligt
 • verstehen förstå
 • värdeneutral vetenskap studera vetenskapen neutralt
 • växelverkan samspel mellan något ex individ och samhälle
 • aktör används för att beskriva individen. Utifrån egna val och i förhållanden till samhällets struktur
 • makrosociologiskt perspektiv ovanifrånperspektiv. helikopterperspektiv. för att se den mänskliga interaktionens mönster och strukturer
 • mesosociologiskt perspektiv mittemellan. exempelvis organisationer men används även för att se på klass, etnicitet och genus
 • microsociologiskt perspektiv marknivå. Iakta människor i detalj, vad människan säger och hur de agerar.
 • samhällstruktur mönster och regelbundenheter vi kan se om vi tittar på samhället. ex språk och tradition
 • urbanisering flytt från landsbyggd till stad
 • solidaritet sammanhållning mellan människor i en grupp
 • sociologi vetenskap som handlar om det som sker mellan människor men oxå om människan i mötet med samhället

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sociologi-kap-1-2.9958147.html

Dela