SN 2 10 Uhanalainen luonto

Övningen är skapad 2017-11-20 av lottaback. Antal frågor: 85.
Välj frågor (85)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ilma, ilman, ilmaa luft
 • hengittää, hengitän, hän hengitti, en hengittänyt andas
 • polkea, poljen, hän polki, en polkenut trampa
 • ravinto, ravinnon, ravintoa näring
 • raaka-aine, raaka-aineen, raaka-ainetta, raaka-aineita råvara
 • tulla toimeen klara sig, reda sig
 • kasvilaji, kasvilajin, kasvilajia, kasvilajeja växtart
 • tutkija, tutkijan, tutkijaa, tutkijoita forskare
 • äärimmäinen, äärimmäisen, äärimmäistä, äärimmäisiä ytterst
 • vaarassa oleva, vaarassa olevan, vaarassa olevaa, vaarassa olevia som svävar i fara, som är hotad
 • saimaannorppa, saimaannorpan, saimaannorppaa, saimaannorppia saimenvikare
 • kangasvuokko, kangasvuokon, kangasvuokkoa, kangasvuokkoja mosippa
 • merikotka, merikotkan, merikotkaa, merikotkia havsörn
 • naali, naalin, naalia, naaleja fjällräv, polarräv
 • ahma, ahman, ahmaa, ahmoja järv
 • liitto-orava, liitto-oravan, liitto-oravaa, liitto-oravia flygekorre
 • valkoselkätikka, valkoselkätikan, valkoselkätikkaa, valkoselkätikkoja vitryggig hackspett
 • tunturipöllö, tunturipöllön, tunturipöllöä, tunturipöllöjä fjälluggla
 • naurulokki, naurulokin, naurulokkia, naurulokkeja skrattmås
 • kiljuhanhi, kiljuhanhen, kiljuhanhea, kiljuhanhia fjällgås
 • Itämeren lohi, Itämeren lohen, Itämeren lohta, Itämeren lohia Östersjölax
 • rantakäärme, rantakäärmeen, rantakäärmettä, rantakäärmeitä vanlig snok
 • erakkokuoriainen, erakkokuoriaisen, erakkokuoriaista, erakkokuoriaisia eremitbagge
 • mäkiorvokki, mäkiorvokin, mäkiorvokkia, mäkiorvokkeja backviol
 • jokihelmisimpukka, jokihelmisimpukan, jokihelmisimpukkaa, jokihelmisimpukoita flodpärlmussla
 • yksilö, yksilön, yksilöä, yksilöitä individ
 • maapallo, maapallon, maapalloa, maapalloja jorden, jorklotet
 • ravintoketju, ravintoketjun, ravintoketjua, ravintoketjuja näringskedja
 • häviäminen, häviämisen, häviämistä, häviämisiä försvinnande
 • laukaista, laukaisen, hän laukaisi, en laukaissut skjuta, avfyra, utlösa
 • sukupuuttoaalto, sukupuuttoaallon, sukupuuttoaaltoa, sukupuuttoaaltoja en våg av arter som dör ut
 • arvioida, arvioin, hän arvioi, en arvioinut uppskatta, beräkna
 • vastaavasti i motsvarande mån
 • polttaa, poltan, hän poltti, en polttanut bränna, elda
 • rajumyrsky, rajumyrskyn, rajumyrskyä, rajumyrskyjä storm
 • repiä, revin, hän repi, en repinyt riva, slita
 • kylmyys, kylmyyden, kylmyyttä köld
 • kuivuus, kuivuuden, kuivuutta torka
 • muotoilla, muotoilen, hän muotoili, en muotoillut utforma, bearbeta
 • ympäristö, ympäristön, ympäristöä, ympäristöjä omgivning, miljö
 • hävittää, hävitän, hän hävitti, en hävittänyt utplåna, utrota, förinta
 • eliölaji, eliölajin, eliölajia, eliölajeja organismart
 • vuosimiljoonien ajan under miljontals år
 • nykyinen, nykyisen, nykyistä, nykyisiä nuvarande
 • suurelta osin till stor del
 • seuraus, seuraksen, seurausta, seuraksia följd, resultat, konsekvens
 • toiminta, toiminnan, toimintaa, toimintoja handling, verksamhet
 • väkiluku, väkiluvun, väkilukua, väkilukuja folkmängd
 • mittava, mittavan, mittavaa, mittavia enorm, omfattande
 • lisääntyminen, lisääntymisen, lisääntymistä, lisääntymisiä ökning, förökning, fortplantning
 • ahkera, ahkeran, ahkeraa, ahkeria flitig
 • rakentaminen, rakentamisen, rakentamista, rakentamisia byggande
 • luonnonvara, luonnonvaran, luonnonvaraa, luonnonvarojen naturtillgång, naturresurs
 • tuhlaaminen, tuhlaamisen, tuhlaamista, tuhlaamisia slösande, slöseri
 • maaperä, maaperän, maaperää mark, jord, jordmån
 • joutuva, joutuvan, joutuvaa, joutuvia som hamnar i marken
 • kemikaali, kemikaalin, kemikaalia, kemikaaleja kemialie
 • saaste, saasteen, saastetta, saasteita förorening, smuts
 • uhata, uhkaan, hän uhkasi, en uhannut hota
 • herkkä, herkän, herkkää, herkkiä känslig, ömtålig
 • tasapaino, tasapainon, tasapainoa, tasapainoja balans
 • luonnonsuojelulaki, luonnonsuojelulain, luonnonsuojelulakia, luonnonsuojelulakeja naturskyddslag
 • rauhoittaa, rauhoitan, hän rauhoitti, en rauhoittanut fridlysa, lugna
 • vahingoittaa, vahingoitan, hän vahingoitti. en vahingoittanut skada
 • kerätä, kerään, hän keräsi, en kerännyt plocka, samla
 • vaurioittaa, vaurioitan, hän vaurioitti, en vaurioittanut skada
 • mateilja, mateiljan, mateiljaa, mateiljoita kräldjur
 • hyönteislaji, hyönteislajin, hyönteislajia, hyönteislajeja insektart
 • kuoleminen, kuolemisen, kuolemista, kuolemisia att dö
 • sukupuuttoon kuoleminen dö ut, utrotas, bli utrotad
 • Suomen Luonnonsuojeluliitto, Suomen Luonnonsuojeluliiton, Suomen Luonnonsuojeluliittoa, Suomen Luonnonsuojeluliittoja Finlands Naturskyddsförbund
 • tunnuseläin, tunnuseläimen, tunnuseläintä, tunnuseläimiä djursymbol
 • vaeltaja, vaeltajan, vaeltajaa, vaeltajia vandrare
 • jälki, jäljen, jälkeä, jälkiä spår
 • jokamiehenoikeus, jokamiehenoikeuden, jokamiehenoikeutta, jokamiehenoikeuksia allemansrätt
 • tarkkaila, tarkkailen, hän tarkkaili, en tarkkaillut iaktta, observera
 • onkia, ongin, hän onkii, en onkinut meta
 • pilkkiä, pilkin, hän pilkkii, en pilkkinyt pilkka
 • aiheuttaa, aiheutan, hän aiheutti, en aiheuttanut förorsaka, vålla
 • vahinko, vahingon, vahinkoa, vahinkoja skada
 • häiritä, häiritsen, hän häiritsi, en häirinnyt störa
 • roskata, roskaan, hän roskasi, en roskannut skräpa ner
 • katkoa, katkon, hän katkoi, en katkonut bryta av
 • tehdä tulta göra upp eld
 • lupa, luvan, lupaa, lupia lov, tillåtelse, tillstånd

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sn-2-10-uhanalainen-luonto.7091488.html

Dela