Småord Genau 1 s 82.

Övningen är skapad 2022-01-14 av nilatyskan. Antal frågor: 42.
Välj frågor (42)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • aber men
 • als som
 • auch också
 • aus från
 • bald snart
 • beide båda
 • da där
 • denn
 • doch ju
 • durch genom
 • eigentlich egentligen
 • endlich äntligen
 • ganz helt
 • gegen mot
 • genau precis/helt rätt
 • genug tillräckligt
 • gern gärna
 • hier här
 • immer alltid
 • jetzt nu
 • klar självklart
 • manchmal ibland
 • mehr mer
 • mit med
 • nach till
 • natürlich naturligtvis
 • nicht inte
 • nicht mehr inte mera/inte längre
 • noch ännu
 • nur bara
 • oft ofta
 • richtig rätt
 • schon redan
 • sehr mycket
 • sicher säkert
 • so
 • sofort genast
 • und och
 • voll full av
 • von från
 • wieder igen
 • zurück tillbaka

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/smaord-genau-1-s-82.10785208.html

Dela