Siamo italiani

Övningen är skapad 2017-08-31 av sminchiola. Antal frågor: 150.
Välj frågor (150)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • siamo vi är
 • italiano italiensk, italienska
 • salve hej
 • e och
 • ho jag har
 • anno, anni år
 • studio jag studerar
 • ultimo sista
 • liceo gymnasium
 • a , till, vid, i
 • abito jag bor
 • con med
 • genitori föräldrar
 • due två
 • gatto katt
 • gatti katter
 • figlio son, barn
 • unico, unica ensam, enda
 • tempo tid, väder
 • libero, libera fri, ledig
 • tempo libero fritid
 • mi piace, mi piacciono jag tycker om, jag gillar
 • molto mycket
 • leggere läsa
 • scrivere skriva
 • ascoltare lyssna, lyssna på
 • musica musik
 • ascolto jag lyssnar, jag lyssnar på
 • soprattutto framför allt, framförallt
 • ma, però men
 • anche även
 • suono, gioco jag spelar
 • parlo jag pratar, jag talar
 • inglese engelska, engelsk
 • un po' di lite
 • francese franska, fransk
 • viaggiare resa
 • sportivo, sportiva sportig
 • ghiaccio is
 • tifo jag hejar på
 • calcio fotboll
 • alto, alta lång, hög
 • capelli hår
 • occhi ögon
 • mi chiamo jag heter
 • studentessa, studente elev, student
 • piccolo, piccola liten
 • paese by, land
 • che som, att, vad, vilka
 • si chiama han heter, hon heter, den heter, det heter
 • in till, i
 • c'è, ci sono det finns
 • solo bara
 • abitante, abitanti invånare
 • membro medlem
 • membri medlemmar
 • nato, nata född
 • famiglia familj
 • padre, papà pappa
 • madre mamma
 • fratello bror
 • in casa hemma
 • cane hund
 • ha han har, hon har, den har, det har
 • quattro fyra
 • hanno de har
 • ragazza flicka, tjej
 • grande stor
 • lungo, lunga lång
 • corto, corta kort
 • magro, magra smal
 • non inte
 • porto jag bär
 • occhiali glasögon
 • uscire gå ut
 • amico, amica vän, kompis
 • amici, amiche vänner, kompisar
 • tutto allt
 • come som, hur
 • per esempio till exempel
 • andare , åka
 • andare in bici åka cykel, cykla
 • strada gata
 • guardare titta, titta på
 • amo jag älskar
 • preferisco jag föredrar
 • libro bok
 • libri böcker
 • cosa sak, vad
 • dove var
 • chi vem
 • quanti, quante hur många
 • lingua språk
 • città stad
 • cittadina liten stad
 • da solo, da sola, solo, sola ensam
 • fai du gör
 • studi du studerar
 • lavori du jobbar
 • quali vilka
 • spagnolo spanska, spansk
 • tedesco tysk, tyska
 • preferisci föredrar
 • le piace, le piacciono hon tycker om, hon gillar
 • gli piace, gli piacciono han tycker om, han gillar
 • veramente verkligen, ärligt talat
 • svedese svenska, svensk
 • come mai hur kommer det sig
 • Svezia Sverige
 • bravo, brava duktig
 • animale domestico husdjur
 • giardino trädgård
 • cantare sjunga
 • lezione lektion
 • vado jag går, jag åker
 • quest'anno i år
 • gita utflykt
 • forse kanske
 • estate sommar
 • allora , då så
 • lavoro jag jobbar, jag arbetar, arbete, jobb
 • hai du har
 • faccio jag gör
 • fratelli bröder, syskon
 • ragazza flicka, tjej, flickvän
 • sono stato, sono stata jag har varit, jag var
 • classico klassisk, klassiker
 • letteratura litteratur
 • non tanto inte så mycket
 • strumento instrument
 • mese månad
 • durante under, under (om tid)
 • cinema bio
 • preferito, preferita favorit, favorit-
 • palestra gym
 • avventura äventyr
 • so jag vet, jag kan
 • squadra lag
 • quindi alltså
 • studia han studerar, hon studerar
 • va han åker, hon åker, han går, hon går, den åker, det åker, det går, den går
 • lavoro arbete, jag jobbar, jag arbetar
 • fa han gör, hon gör, den gör, det gör
 • abita han bor, hon bor, den bor, det bor
 • ascolta han lyssnar, han lyssnar på, hon lyssnar, hon lyssnar på
 • hanno de har
 • ha han har, hon har, den har, det har
 • settimana vecka
 • gioca, suona han spelar, hon spelar
 • sono jag är

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/siamo-italiani.7367107.html

Dela