Sanastoharjoitus RUB19

Övningen är skapad 2020-05-12 av Saila. Antal frågor: 80.
Välj frågor (80)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • leva, lever, levde, levt elää
 • undvika, undviker, undvek, undvikit välttää
 • kost, kosten ravinto
 • hälsosam, -t, -ma terveellinen
 • vila, vilan lepo
 • sömn, sömnen uni
 • ett minne, minnet, minnen, minnena muisti, muisto
 • mångsidigt monipuolisesti
 • hälsa, hälsan terveys
 • lägga, lägger, lade, lagt sig mennä nukkumaan
 • vårda, vårdar, vårdade, vårdat vaalia, hoitaa, pitää huolta
 • våga, vågar, vågade, vågat uskaltaa
 • ett sömnproblem, -et, -, -en uniongelma
 • återhämta, återhämtar, återhämtade, återhämtat sig palautua
 • somna, somnar, somnade, somnat nukahtaa
 • en sjukdom, sjukdomen, sjukdomar, sjukdomarna sairaus
 • motionera, motionerar, motionerade, motionerat liikkua, kuntoilla
 • en hjärna, hjärnan, hjärnor, hjärnorna aivot
 • välmående, välmåendet hyvinvointi
 • sätta, sätter, satte, satt mål asettaa tavoitteita
 • rösta, röstar, röstade, röstat i val äänestää vaaleissa
 • vuxenliv, vuxenlivet aikuisuus
 • vuxen, vuxet, vuxna aikuinen
 • förändra, föändrar, förändrade, förändrat muuttaa
 • nöjd, nöjt, nöjda med tyytyväinen johonkin
 • ta, tar, tog, tagit hand om huolehtia, pitää huolta jostakin
 • en olikhet, -en, -er, -na erilaisuus
 • likadan, -t, -a samanlainen
 • grubbla, grubblar, grubblade, grubblat på miettiä, pohtia jotakin
 • myndig, -t, -a täysi-ikäinen
 • ett begrepp, begreppet, begrepp, begreppen käsite
 • nöjesresa, -n, -or, -na huvimatka
 • en hälsoresa, -n, -or, -na terveysmatka
 • en näring, -en, -ar, -na elinkeino, ravinto
 • åka, åker, åkte, åkt på resor lähteä matkoille
 • äventyrslysten, äventyrslystet, äventyrslystna seikkailunhaluinen
 • införa, inför, införde, infört ottaa käyttöön
 • en upplevelse, -n, -er, -na kokemus
 • en bildningsresa, -n, -or, -na sivistysmatka
 • rik, -t, -a rikas
 • öka, ökar, ökade, ökat lisääntyä, lisätä
 • ett råd, -et, -, -en neuvo
 • en rättighet, -en, -er, -na oikeus
 • ett ansvar, -et, -, -en vastuu
 • underlig, -t, -a ihmeellinen, kummallinen
 • som ung nuorena
 • fråga någon om något kysyä joltakin jotakin
 • ett hem, -met, -, men koti
 • äga, äger, ägde, ägt omistaa
 • vara av samma åsikt olla samaa mieltä
 • rymd, -en avaruus
 • verklighet, -en todellisuus
 • enda ainoa, ainut
 • ha råd med olla varaa johonkin
 • upptäcka, upptäcker, upptäckte, upptäckt löytää, keksiä
 • en sträcka, -n, -or, -na matka, välimatka
 • besöka, besöker, besökte, besökt något käydä, vierailla jossakin
 • till en början aluksi
 • framför allt ennen kaikkea
 • vara på väg till olla matkalla jonnekin
 • framträdande merkittävä, tärkeä, näkyvä
 • i och med något jonkin myötä
 • försvinna, försvinner, försvann, försvunnit hävitä, kadota
 • allt snabbare yhä nopeammin
 • andlig, -t, -a henkinen, hengellinen
 • viss, -t, .a eräs, tietty
 • jämställdhet, -en (sukupuolten) tasa-arvo
 • ett kön, -et, -, -en sukupuoli
 • utvecklas, utvecklas, utvecklades, utvecklats kehittyä
 • anpassa, anpassar, anpassade, anpassat sig sopeutua
 • inom alla områden kaikilla aloilla
 • påverka, påverkar, påverkade, påverkat något vaikuttaa johonkin
 • en nackdel, -en, -ar, -na haitta
 • en fördel, -en, -ar, -na etu
 • borde pitäisi
 • en vardag, -en, -ar, -na arki, arkipäivä
 • en tradition, -en, -er, -na perinne
 • ett sätt, -et, -, -en tapa
 • minska, minskar, minskade, minskat vähetä, vähentyä
 • arbetsmarknad, -en työmarkkinat

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sanastoharjoitus-rub19.9794190.html

Dela