Samhällets organisering

Övningen är skapad 2023-03-17 av agda12345. Antal frågor: 89.
Välj frågor (89)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vad innebär det att Sverige är en enhetsstat? den lagstiftade makten ligger på en central nivå
 • Den statliga internationella nivån finansieras genom? statliga skatter
 • Ansvaret att kontrollera offentlig verksamhet ligger nästan helt på? staten
 • vad kallas det när regeringen är ansvarig för riksdagen? parlamentarism
 • vad är negativ parlamentalism? parlamentet har förtroende för regeringen så länge inte en majoritet av parlamentets ledamöter saknar förtroende
 • vad är en majoritetsregering? ett eller flera partier har tillsammans ett fast majoritetsunderlag under en mandatperiod
 • finansmakt= beslutar om skatt till staten och hur statens medel ska fördelas
 • organisationsmakt= beslutar om den offentliga förvaltningens organisation och arbetssätt
 • kontrollmakt= granskar regeringen och förvaltningen
 • vad är en minoritetsregering? man behöver stöd av ett eller flera partier för att få igenom sina förslag
 • vad är en misstroendeförklaring? riksdagen kan tvinga regeringen eller en minister att avgå
 • vad gör utskotten i riksdagen? bereder ärenden inför beslut i kammaren
 • regeringens uppgift är att styra sverige bla genom att? lägga fram lagförslag (propositioner) till riksstaden, verkställa riksstadens genom de statliga myndigheterna, företräda sverige i eu, träffa avtal med andra stater
 • vad är regeringskansliet? (RK) det är en myndighet som bereder regeringsärenden
 • nämn tre grenar av regeringskansliet stadsrådsberedningen, förvaltningsavdelningen, departementen
 • förvaltningsavdelningen ansvarar för departementets övergripande förvaltningsfrågor
 • departementen förbereder ärenden inom sina respektive sakområden
 • stadsrådsberedningen samordnar regeringskansliets arbete
 • vad är regeringsbreven? innehåller regeringens mål och resultatkrav på myndigheterna och hur stora anslag myndigheterna får använda
 • vad gör justitekanslern? (JK) utövar tillsyn över myndigheter och domstolar, regeringens juridiska rådgivare
 • vad är en koalitionsregering? en regering som består av två eller flera partier
 • vilka är de fyra grundlagarna? regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen
 • regeringsformen= beskriver hur landet ska styras, demokratiska rättigheter
 • successionsordningen= regler för vem som som ska ärva tronen
 • tryckfrihetsförordningen= rätten att fritt ge ut böcker, tidningar, och tidskrifter.
 • yttrandefrihetsgrundlagen= rätten att uttrycka sig fritt
 • lagrådets ledamöter utses för en period om ett år
 • lagrådets ledamöter? hämtas från kretsen av aktiva eller förutvarande domare i högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen
 • antal utskott i riksstaden? 15
 • antal kommuner i sverige? 290
 • vad är kommunfullmäktige? det folkvalda beslutande organet och beslutar i alla ärenden av principiell betydelse och större vikt för kommunen
 • vad är kommunstyrelsen? (KS) kan ses som kommunens regering, kommunfullmäktiges beredande och verkställande organ
 • vad är nämndernas uppgift? förbereda ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige samt genomföra
 • vanligtvis befolkas inte myndigheter av politiker men... de kommunala nämnderna är undantag
 • variationer i nämndorganisationen? teritorell organisation, centraliserad organisation, samverkansbaserad organisation
 • skillnader mellan nämnder och utskott i en kommun? nämnder utses av fullmäktige och ligger under fullmäktige, utskott är arbetsgrupper som ligger direkt under kommunstyrelsen
 • hur granskas ekonomin inom nämndernas verksamhetsområde? genom revisorer
 • vad är medborgarförslag? förslag och synpunkter från invånare till berörda politiker, kan ses som invånarnas motsvarighet till politikernas "motioner"
 • antal regioner i sverige? 21
 • vad är regionfullmäktige? det högsta beslutande organet på regional nivå
 • vad är regionstyrelsen? leda om samordna allt arbete inom regionen
 • vad gör länsstyrelsen? jobbar med tillsyn, uppföljning och utvärdering av uppgifter som sköts av kommunerna
 • vad innebär decentralisering av socialtjänsten? införandet av resultatenheter, resultatenheterna får ansvar för verksamhet, personalfrågor och ekonomi, både intäkter och kostnader
 • hur staten styr kommunerna trots principen om den kommunala självstyrelsen? genom att sätta upp rättsliga ramar för kommunernas verksamhet, statliga myndigheters tillsyn över kommunerna, genom stadsbidrag (generella och riktade)
 • definiera policy handlingsinriktning-uttalad eller outtalad- som vägleder framtida beslut och handlingar och som medför värdeprioriteringar
 • policy som invention? specifikt problem, politisk risk vid misslyckande men också vid icke handling, exempel skatt på godis
 • policy som förvaltning? politik över tid inom samma område, vuxit fram över tid och blivit instutionsaliserad, kan vara mer eller mindre politiserad, exempel socialpolitik
 • den svenska folkstyrelsen medborgarna- partisystem- valsystem- riksstaden- regering- förvaltningarna- medborgarna
 • hur kan man förbättra policyprocessen? tjänstepersoner och experter gör analyser, konkret kunskap eller utvärdering
 • "wicked problems" kännetecknas av? det finns inte någon definitiv definition av problemet, som konsekvens av ett annat problem, saknar fullständig lösning, problembilden förändras av försök att lösa problemet
 • stegvis modell av policyprocessen? problem och agendasättning- problemformulering och politiska beslut- policyinstrument och styrning- implemtering och utfall- utvärdering och uppföljning
 • rationellt beslutsfattande i strikt mening förutsätter att beslutsfattarna har.. kunskap om konsekvenserna, kunskap om olika alternativ, kapacitet att utvärdera resultat och konsekvenser av specifika handlingsalternativ
 • the sience of "muddling through" den verkställande makten i usa i mycket begränsad omfattning baserades på teori
 • "bounded rationality" imperfekt information, kognitiva begränsningar, tidspress i beslutsfattandet
 • vad innebär det instutionella perspektivet? beslutsfattare begränsar ofta sina alternativ till vad som kan anses vara socialt acceptabelt och betonar människan som social varelse snarare än rationellt kalkylerande, tillmäter kontexten stor betydelse
 • vad innebär historisk institutionalism? lägger särskild vikt vid "path dependency" "ungefär stigberoende"
 • vad innebär soptunnemodellen? anarkistisk modell av beslutsfattande som ifrågasätter om fullständig rationalitet. organisationer har ofta ett behov av att framstå som rationella utåt men i verkligheten återanvänds ofta "lösningar" innan problemet ens är definierat
 • vad innebär benchmarking inom policyspridning? policy sprids och översätts mellan olika kontexter, både från nationell till lokal nivå men också länder
 • tre perspektiv på relationen mellan beslutsfattande och tillämpare? traditionella perspektivet, teorin om närbyråkrater, nätverksperspektivet
 • vad innebär implemteringsproblem? politiska beslut genomförs inte på det sätt som beslutsfattarna avsett
 • hur undvika implemteringsproblem? tillämparen ska förstå beslutet, tillämparen ska kunna genomföra beslutet, tillämparen ska vilja genomföra beslutet
 • vad innebär NPM? new public manegment? en styrningsfilosofi som gör gällande att metoder utvecklade i det privata näringslivet även tillämpar sig för offentlig verksamhet, krav på resursutnyttjande, npm innebär förändrade roller "från medborgare till kund", ökad konkurrens är tänkt att stärka kvalitén
 • vad innebär governance? en mer informell styrningsform via nätverk
 • vad innebär flernivådemokrati? beslut och handlingar på en nivå kan ha återverkningar på beslut och handlingar på andra nivåer
 • vad innebär legalitetsprincipen? den offentliga makten utövas under lagarna
 • inom förvaltningsrätten skiljer man på.. förvaltningsbesvär, gäller beslut som bara berör enskilda kommunmedlemmar, utgår ifrån om beslutet var lämpligt. Kommunal besvär (laglighetsprövning) gäller beslut som berör samtliga kommunmedlemmar, utgår ifrån om allting går rätt till när beslutet fattades
 • vad gör riksstadens ombudsmän (JO)? kallas även justitieombudsmannen (JO) tillvaratar den enskildes intresse att bli korrekt behandlad av de offentliga organen
 • vad innebär offentlighetsprincipen? insyn och öppenhet i offentlig verksamhet
 • vad innebär efterforskningsförbudet? företrädaren för statliga eller kommunala myndigheter får inte försöka ta reda på vem som lämnat uppgifter till media
 • anmälningsskyldighet gäller vid= allvarlig vårdskada
 • varför är det viktigt med öppenhet i förvaltningen? demokratiska aspekter: medborgare ska ha möjlighet till insyn. verksamhetsutveckling: kritik kan förbättra kvalitet och främja kreativitet. arbetsmiljö: om det råder en tystnadskultur kan det leda till att arbetare vantrivs, sjukskriver sig eller lämnar organisationen
 • vad innebär förvaltningsetik? etiken för tjänstepersoner i offentlig förvaltning, handlar om att tillgodose allmänintresset
 • etiktrappan tre steg? förvaltningsetik- professionsetik- egen etik
 • hur går regeringsbildningen till? väljarna utser en riksdag, riksdagen utser via talmannen en regeringschef (stadsminister), stadsministern bildar regering
 • vad innebär representativ demokrati? folket utser representanter som fattar beslut
 • vad innebär deltagardemokrati? medborgarnas deltagande är viktigt, inte bara vid valtillfällen
 • vad är folkomröstning? ett sätt att utöva medborgarinflytande utöver de allmänna valen (nationell respektive kommunal nivå)
 • vad innebär myndighetsutövning? ett beslut eller annan åtgärd som fattas av en myndighet och som är ett uttryck av makt över en medborgare, kan bestå av gynnande och betungande beslut
 • vad innebär grupprepresentation? gruppspecifika intressen som kräver grupptillhörighet för att kunna föra fram tex specifika intressen för minoritetsgrupper. Metoder: personröster, kvotering
 • vad innebär åsiktsrepresentation? medborgarna röstar på de åsikter och idéer som de sympatiserar med. Metoder: röstning på ett politiskt parti utifrån ett partiprogram
 • vad innebär lokaliseringsprincipen? det allmänna intresset skall ha anknytning till kommunens eller regionens område eller dess medlemmar, lokaliseringsprincipen grundas på territoriell indelning
 • vad innebär likställdighetsprincipen? kommunen måste behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för annat
 • den offentliga förvaltningens makt= tjänstepersoner är inte neutrala instrument utan har preferenser, föreställningar och värderingar.
 • tjänstepersoner= har makt genom sitt handlingsutrymme, ju större handlingsutrymme, desto större möjligheter att påverka hur och i vilken utsträckning mål realiseras
 • motiv för granskning= att säkerställa kvalitet och likvärdighet, framväxten av NPM och privatiseringen
 • granskningssamhällets risker= resurser läggs på att "se bra ut" i granskningen stället för kärnverksamheten, granskningar koncentrerar sig på det som är mätbart, risk att mer kvalitativa aspekter inte uppmärksammas
 • väcka, vissla och viska väcka- vända sig till chefen, vissla- gå till chefens överordnade, gå till kontrollorgan eller öppet gå ut i media, viska- informera media men förbli anonym
 • de svenska domstolarna tingsrätt- hovrätt- högsta domstol- förvaltningsrätt- kammarrätt- högsta förvaltningsdomstolen
 • lagstiftningsprocessen= förslag (proposition) från regeringen - statlig utredning tillsätts för att utreda frågan- det skrivs ett betänkande- skickas vidare och det lämnas remissvar- regeringen bearbetar förslaget i betänkandet- lämnar proposition till riksstaden- synpunkter (utskottsbetänkande)- röstning (majoriteten bestämmer)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/samhallets-organisering.11469064.html

Dela