Så styrs Sverige!

Övningen är skapad 2012-11-21 av LindaStudion. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Majoritet De som är flest av de röstande
 • Minoritet De som är mindre antal av de röstande
 • kompromiss beslut som kommer fram genom förhandling mellan flera parter i en konflikt
 • makt bestämma
 • politik Statskonst, hur man styr ett land
 • grundlag lag som bestämmer hur ett land ska styras
 • regeringsformen en av Sveriges grundlagar
 • successionsordningen en av Sveriges grundlagar
 • monarki Styrelsesätt där kungen eller drottningen har den högsta makten
 • tryckfrihetsförordningen en av Sveriges grundlagar
 • yttrandefrihetsgrundlagen en av Sveriges grundlagar
 • censur noggrann genomgång av t ex böcker innan de ges ut, kan användas av förtryckare.
 • ideologi En samling tankar, ideér och föreställningar om vad som är viktigt i världen och i livet.
 • republik ett styrelsesätt där den person som har den högsta makten väljs av folket
 • kommun ett mindre geografiskt område inom ett land som styr sig självt i vissa frågor och som har rätt att ta ut skatt av invånarna
 • landsting Har hand om hälsovård och sjukvård inom ett geografiskt område.
 • kommunfullmäktige Högsta beslutande politiska gruppen i kommunen
 • nämnd Grupp personer som valts eller utsetts till att vara organ för ett visst syfte, t.ex. kommunalt eller rättsligt.
 • kommunstyrelse Är styrelsen för en kommun. Man kan säga att det är kommunens regering
 • riksdag De som företräder det svenska folket. Riksdagen beslutar om lagar som styr hela landet. I riksdagen sitter 349 personer eller riksdagsledamöter. De representerar politiska partier och kommer från alla delar av Sverige.
 • Mandat uppdrag eller order
 • utskott Ett utskotts viktigaste uppgift är att ta fram fakta i en viss fråga och sedan lägga fram ett förslag till beslut
 • folkomröstning Alla medborgare får rösta i en politisk fråga. Det kallas direkt demokrati.
 • motion I politiska sammanhang ett förslag från en eller flera medlemmar i en politisk församling.
 • Proposition Förslagen från regeringen till riksdagen.
 • Betänkande I riksdagen ska alla beslut förberedas av något av utskotten. Efter att ha tagit fram fakta i frågan lägger utskottet fram ett förslag till beslut, ett betänkande.
 • regering Styrelsen för ett land
 • Statsminister Chefen för regeringen i Sverige.
 • statsråd En medlem i regeringen i Sverige.
 • parlamentarism Ett land styrs av en regering som har stöd av landets parlament. Här i Sverige kallar vi vårt parlament för riksdag. Parlamentet Beslutar om viktiga saker som rör landets medborgare. Regeringen ser till att besluten blir verklighet.
 • Förvaltning den politiska skötseln av ett land, en kommun och så vidare.
 • ministerrådet Europeiska unionens råd, är den högsta politiska myndigheten i EU.
 • EU-kommissionen Europeiska kommissionen ger förslag till nya lagar som presenteras för Europaparlamentet och Europeiska unionens råd, ofta kallat Ministerrådet.
 • EU-parlamentet EU:s folkvalda församling. Det har ungefär samma uppgifter inom EU som riksdagen har i Sverige.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sa-styrs-sverige.2419318.html

Dela

Annonser