Religion

Övningen är skapad 2020-10-18 av Dackaeuw. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Tro Tro att något är sant, Lita på och känna trygghet inför något.
 • Existentiell fråga Meningen med livet. Hur vi ser på rätt och fel.
 • Livsåskådning Svarar på livsfrågor och innehåller föreställningar om människan, världen och universum och om vad som är viktigt i livet.
 • Religion Är latin för “bunden till”. Berättelser.
 • Helig/Sakral Orden beskriver att något är gudomligt och inger vördnad och respekt. Symboler, skrifer
 • Profan Motsatsordet till heligt. Det är något som har med den vanliga världen att göra
 • Sekulär Ordet betyder världslig och är motsatsord till andlig, religiös eller kyrklig.
 • Konfessionel En verksamhet som utgår från en religiös tro eller bekännelse är ...
 • Dogm En lärosats som slagits fast som den rätta kan kallas för
 • Myt Symboliska berättelser som försöker förklara saker som inte går att förklara med våra sinnen. Tidslösa.
 • Rit Heliga handlingar. Rituellt - bestämt hur det ska utföras.
 • Bön Söka eller upprätta kontakt med det gudomliga.
 • Mystik Upplevelser som tolkas som gudomlig närvaro. Personlig kontakt med det gudomliga.
 • Teism En skapargud, skapelsemyt. Fortsätter att bry sig om och påverka sin skapelse. Mono = en gud. Poly = flera gudar.
 • Panteism Gud är skapelsen. Allt är heligt. Allt är gudomligt
 • Ateism Icke gud, finns inga gudar. Finns bara det vi kan uppfatta med våra sinnen.
 • Agnosticism Förnekar inte gudar. Inte så aktiv säger varken ja eller nej till tro.
 • Materialism Allt består av materia.
 • Naturalism Allt kan beskrivas och studeras med naturvetenskapens metoder. Endast detta kan man tro på.
 • Humanism När det gäller livsåskådning används humanism om en människosyn som innebär att människan har ett okränkbart värde.
 • Moral Det praktiska handlat vad vi faktiskt gör.
 • Etik Används när man studerar moral och reflekterar över moraliska problem. Värde viktigt begrepp inom detta. lycka är ett värde inom
 • Universella moraliska värden Den gyllene regeln, Deklarationen om de mänskliga rättigheter.
 • Dilemman Konstruerade exempel.
 • Deskriptiv etik Beskrivande etik, Beskriver hur människor handlar - vad de uppfattar som rätt. Ex Hur utvecklas barns moral.
 • Normativ etik Beskriver vad som är rätt handlande i olika situationer.
 • Avsikts-, sinnelagsetik Lägger fokus på avsikten
 • Plikt-, regeletik Innebär att uppfylla det man anser vara en människas plikt att hålla sig till. Att följa plikten är det rätta.
 • Konsekvensetik Konsekvenserna avgör om handlingen var rätt eller ej.
 • Dygdetik De egenskaper som en människa bör öva upp för att kunna göra det som är rätt.
 • Metaetik Vad etiska värden och ställningstagande grundar sig på, hur de kan uttryckas och vilken betydelse de har för människors agerande.
 • Tillämpad etik Etik i arbetsliv och särskilda områden i samhället. Medicinsk etik, affärsetik och etiska koder för företag.
 • Ansvar för våra handlingar I vilken utsträckning har människor en fri vilja att välja mellan goda och mindre goda handlingar.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/religion.10069555.html

Dela