RC T7 - Lungsjukdomar

Övningen är skapad 2020-03-18 av 97perdan. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Symtom på lungcancer ensidig pleuravätska, hemoptys, dyspné
 • Diagnoser vid rassel interstitiell lungsjukdom, pneumoni
 • Ronki tyder på obstruktivitet
 • Stridor tyder på över luftvägshinder
 • Patogenes vid OSAS hos vuxna kollaps av faryngeala luftrör
 • Behandlingsmöjligheter OSAS livsstilsförändringar, CPAP, kirurgi
 • Behandling obesitashypoventilation BiLevelPAP
 • Orsaker/Riskfaktorer till KOL rökning, yrkesexponering, alfa-1-antitrypsinbrist
 • 2/3 krävs för att ha en KOL-exacerbation nya missfärgade upphostningar, ökad mängd upphostningar, ökad dyspné
 • Metod för att skilja KOL från Astma där inhalation av SABA inte gett tillförlitligt reslutat sterioidtest
 • KOL gradering: GOLD 3 motsvarar FEV1 på 30-49 procent av förväntat efter reversibilitetstest
 • KOL gradering: GOLD 2 motsvarar FEV1 på 50-79 procent av förväntat efter reversibilitetstest
 • Biverkan av LAMA muntorrhet
 • Kontraindikationer för LAMA urinretention, trångvinkelglaukom
 • Biverkningar av ICS heshet, munsvamp
 • En PEF-mätning visar astma om dyngsvariationen är 20 provent eller mer
 • Astma uppstår genom att irrintanter orsakar en inflammation i luftvägarna vilket ger muskelsammandragningar och ödem. Exempel på faktorer som kan verka som irritanter: luftvägsallergener, rökning, infektioner, fysisk ansträngning, kyla
 • Läkemedelsbehandling (dvs förutom rökstopp och fysisk aktivitet) av astma. (Steg 1, Steg 2, Steg 3) SABA, ICS, LABA
 • Biverkningar av SABA/LABA tremor, palpitationer, muskelkramper
 • Test för sensorisk hyperreaktivitet (för att särskilja från astma) Capsaicintest
 • Farmakologisk akutbehandling vid obstruktivitet SABA, SAMA, syrgas, kortison
 • Behandling vid lungsvikt (respiratorisk insuficiens) syrgas
 • Behandling vid pumpsvikt (respiratorisk insufuciens) respirator, BiLevelPAP
 • Imflammatorisk sjukdom med överskott på CD4+ T-celler. Ger infiltrat kring bronkerna på lungröntgen sarkoidos
 • Komorbiditeter vid KOL hjärtsvikt, hypertoni, lungcancer, osteoporos
 • Orsaker till pleuravätska chylothorax, hemothorax, hjärtsvikt, cancer, kollagenos

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/rc-t7-lungsjukdomar.9394135.html

Dela