Ranta-Toppila Development

Övningen är skapad 2013-04-10 av tanpir. Antal frågor: 116.
Välj frågor (116)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • area heating plant kaukolämpölaitos
 • marina venesatama
 • renew uudistaa
 • shore ranta
 • brochure esite
 • explain selittää
 • specify tarkentaa, määritellä
 • schedule aikataulu
 • cooperation partners yhteistyökumppanit
 • up-to-date information ajantasalla olevaa tietoa
 • compile koota
 • decision makers päättäjät
 • make a decision päättää
 • expert asiantuntija
 • keen innokas
 • develop kehittää
 • citizen kaupunkilainen
 • project projekti
 • initiate aloittaa
 • area alue
 • improve parantaa
 • in any case joka tapauksessa
 • further edelleen
 • boost antaa lisäpotkua
 • European network eurooppalainen verkosto
 • dedicated to omistettu
 • regenerate uudistaa, parantaa
 • brownfield area teollisuusalue
 • cause of joy ilonaihe
 • enable antaa mahdollisuus
 • remarkable huomattava
 • financial support taloudellinen tuki
 • the European Union Euroopan unioni
 • expertise tietotaito
 • remediation and regeneration work parannustyö
 • experience kokemus
 • centrally located area keskeinen alue
 • pleasant area miellyttävä alue
 • for housing and recreation purposes asumis- ja virkistyskäyttöön
 • commit to sitoutua
 • common goals yhteiset päämäärät
 • with the help of avulla
 • network verkosto
 • therefore siksi
 • success menestys
 • be dependent on olla riippuvainen
 • depend on riippua
 • electoral period vaalikausi
 • restore maritime functions palauttaa merelliset toiminnot
 • maritime atmosphere merellinen tunnelma
 • finally lopuksi
 • delight ilo
 • an area of many opportunities monien mahdollisuuksien alue
 • intend aikoa
 • dig up kaivaa esiin
 • aim aikoa, päämäärä
 • change for the better muuttaa paremmaksi
 • plenty of challenges paljon haasteita
 • face the challenges one by one kohdata haasteet yksi kerrallaan
 • soil remediation maan puhdistus
 • prospect tulevaisuudennäkymä
 • increase lisätä
 • value arvo, arvostaa
 • the surrounding housing estates ympäröivät kiinteistöt
 • wasteland joutomaa
 • on the seashore meren rannalla
 • at a critical location erittäin tärkeällä alueella
 • utilise hyödyntää
 • all ingredients needed kaikki tarvittavat ainesosat
 • be present olla läsnä
 • political will poliittinen tahto
 • active citizenship aktiivinen kansalaisuus
 • new technology uusi teknologia
 • method keino
 • public and private sector julkinen ja yksityinen sektori
 • European partner cities eurooppalaiset yhteistyökaupungit
 • support tuki, tukea
 • aspect seikka
 • strive for a good life pyrkiä kohti hyvää elämää
 • local culture paikalliskulttuuri
 • create luoda
 • import tuoda maahan, tuonti
 • export viedä maasta, vienti
 • certainly varmasti
 • different views erilaisia näkemyksiä
 • can be achieved voidaan saavuttaa
 • the methods outlined hahmotellut keinot
 • successful menestyksekäs
 • thus täten
 • endorsed by the City kaupungin hyväksymä
 • historical roots historialliset juuret
 • criticise kritisoida, arvostella
 • hide its history piilottaa historiansa
 • provide a solution tarjota ratkaisu
 • strait salmi
 • the mouth of the river joen suu
 • an essential part of the history of Oulu tärkeä osa Oulun historiaa
 • trade kaupankäynti
 • shipping laivaus
 • prosperity vauraus
 • industrialisation teollistuminen
 • harbour satama
 • be located sijaita
 • in the early 1700s (seventeen hundreds) 1700-luvun alkupuolella
 • in the mid-1700s (seventeen hundreds) 1700-luvun puolivälissä
 • in the late 1700s (seventeen hundreds) 1700-luvun loppupuolella
 • in the 1700s (seventeen hundreds) 1700-luvulla
 • in the 19th century 1800-luvulla
 • in the early 19th century 1800-luvun alkupuolella
 • in the mid-19th century 1800-luvun keskivälissä
 • in the late 19th century 1800-luvun loppupuolella
 • in the 1960s 1960-luvulla
 • let's put our history on show asetetaanpa historiamme näytteille
 • the idea is there ajatus on olemassa
 • the plans are still open suunnitelmat ovat vielä avoimia
 • all ideas are warmly welcome kaikki ideat ovat lämpimästi tervetulleita

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ranta-toppila-development.2761598.html

Dela