Psykiatri 1 Schizofreni och andra begrepp

Övningen är skapad 2017-09-04 av LindaStudion. Antal frågor: 64.
Välj frågor (64)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Schizofreni Kluvet, delat sinne
 • Personlighetsklyvning Gammalt synsätt på schizofreni
 • Missuppfattning missförstå
 • Psykos T ex hallucinationer, tvångstankar
 • Schizofreni Flera former av psykisk ohälsa
 • Insjuknar Blir sjuk
 • Förhållandevis Några, ganska, ofta
 • Andelen Del av
 • Debuterar Framträda för första gången
 • Närstående Anhöriga
 • Desperata Förtvivlade
 • Orchernas ledare Figur från Sagan om Ringen
 • Sauron Figur från Sagan om Ringen
 • Schizofreni Flera former av psykisk ohälsa med psykoser
 • Successivt Stegvis
 • psykotisk En person som uppfattar verkligheten på ett sätt som inte är realistiskt
 • Dygnsrytm rytm, takt med 24 timmar som i dygnet
 • Ångest Ängslan, oro, ofta tillsammans med panik
 • Intensivt Kraftigt
 • Omvärld Det omkring oss
 • Varningstecken Symtom
 • Hallucinationer (hörsel, syn, lukt, smak, känsel) Något man upplever med sina sinnen men som inte finns i verkligheten
 • Vanföreställningar Tankar och idéer som är overkliga.
 • Övernaturliga Inte verkliga
 • Tankestörningar Den sjuke tror att andra kan läsa ens tankar, hittar på nytt språk.
 • Associationsstörningar Den sjuke tror att andra kan läsa ens tankar, hittar på nytt språk.
 • Känslostörningar Starka känsloutbrott, ofta "fel".
 • Affektiva störningar Starka känsloutbrott, ofta "fel".
 • Social tillbakadragenhet Försjunker in i sig själv och drar sig undan familj och vänner.
 • Autism Försjunker in i sig själv och drar sig undan familj och vänner.
 • Ambivalens Svårigheter att välja och fatta beslut, handlingsförlamad, svårt att klara även enkla sysslor.
 • Engagemang Intresse
 • Initiavtivförmåga Agera, göra, starta, börja
 • Kognitiva funktionsnedsättningar Inlärningssvårigheter, koncentrationssvårigheter, tankesvårigheter
 • Tvångshandlingar Den sjuke känner sig tvingad att göra speciella ritualer, eller samla på saker.
 • svår ångest Plågsamt och förvirrande, rädsla, oro och ängslan ihop med panik.
 • socialt tillsammans med andra
 • skattningsskalor mäter symtom för att ställa diagnos
 • Schizofreni Flera former av psykisk ohälsa med psykoser
 • Psykotisk En person som uppfattar verkligheten på ett sätt som inte är realistiskt
 • Initiativlöshet Saknar förmågan att ta initiativ
 • Kontaktskygghet Drar sig undan, vill inte vara med andra
 • Överkänslighet för stimuli Extra känslig för t ex ljud och beröring
 • Fördomar Negativa inställningar mot något
 • Våldsbenägna Använder mer våld oftare
 • våldsrelaterade ihopkopplat med våld
 • Vanföreställningar Tankar och idéer som är overkliga
 • känslostörningar svårt att kontrollera sitt humör
 • skattningsskalor mäter symtom för att ställa diagnos
 • överdödlighet Alltför stor dödlighet bland schizofrenidrabbade
 • P g a På grund av
 • Ärftlighet Egenskaper ärvs från föräldrar
 • Miljöfaktorer saker som påverkar i miljön
 • samspel gemensamt agerande, samarbete
 • genetisk Något som är ärftlligt
 • Transmittorsubstansstörningar signalsubstanser är i obalans
 • psykosociala faktorer psykiskt och socialt
 • sårbarhetsfaktorer genetisk ärftlighet, transmittorsubstansstörningar, tidig hjärnpåverkan
 • Påfrestande och stressande psykosociala faktorer Svåra upplevelser, ensamhet och isolering, känslomässiga påfrestningar och överstimulering, sömnbrist
 • Dopamin Transmittorsubstans
 • Gen Det som överför en egenskap från förälder till barn genom ärftlighet
 • förlossningskomplikationer strul och svårigheter vid förlossningen
 • traumatiska svår psykisk påfrestning
 • överstimulering utsätt för mycket och blir splittrad och rastlös

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/psykiatri-1-schizofreni-och-andra-begrepp.7426427.html

Dela