Prefix

Övningen är skapad 2021-08-05 av suzanna01. Antal frågor: 95.
Välj frågor (95)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ante, pre före
 • antedatera fördatera
 • post efter
 • postscriptum efterskrift (P.S i brev)
 • fort vidare
 • fortleva leva vidare
 • re åter
 • reorganisera återorganisera
 • neo ny
 • neorealism nyrealism
 • proto ursprunglig
 • prototyp ursprunglig modell
 • anti mot
 • antipatisk motbjudande
 • pro för
 • proamerikansk amerikavänlig
 • veder mot
 • vedersakare motståndare
 • med,sam samhörighet (medborgare, samordning)
 • sär ej samhörighet (särbo, särbeskattning)
 • (ko) koordinera samordna
 • (kon) konvention fördrag
 • (sym) sympati medkänsla
 • (syn) syndikat handelspartner
 • im in
 • import införsel
 • ex ut
 • export utförsel
 • intra innanför, inom, inuti
 • intravenös inuti en blodåder
 • extra utanför, utom, utåt
 • extraordinär utomordentlig
 • inter mellan
 • interkontinental mellan kontinenterna
 • trans över, på andra sidan
 • translator översättare
 • il (nekandke prefix/motsatt betydelse) illojal
 • im (nekandke prefix/motsatt betydelse) impopulär
 • in (nekandke prefix/motsatt betydelse) inaktiv
 • ir (nekandke prefix/motsatt betydelse) irreguljär
 • o (nekandke prefix/motsatt betydelse) osund
 • non (nekandke prefix/motsatt betydelse) nonchalans
 • dis (nekandke prefix/motsatt betydelse) dissonans
 • des (nekandke prefix/motsatt betydelse) desorienterad
 • ill (nekandke prefix/motsatt betydelse) illegal
 • miss (nekandke prefix/motsatt betydelse) missvilja
 • för (nekandke prefix/motsatt betydelse) förtorkad
 • van (nekandke prefix/motsatt betydelse) vanlottad
 • ad till, vid
 • adjungera tillkalla
 • ana upp, tillbaka
 • anamnes tidigare sjukdomsförlopp
 • arki före, främst
 • arkipelag skärgård (före havet)
 • cirkum runt omkring
 • cirkumpolar omkring polerna
 • dia genom, isär
 • diameter genomskärning
 • dys miss, svår
 • dyslektiker läs- och svårigheter
 • ekvi lika
 • ekvivalent likvärdig
 • en i
 • en gros i parti
 • epi efter
 • epilog efterspel
 • hemi halv
 • hemisfär halvklot
 • hetro, hetero olik, annan
 • heterogen olikartad
 • homo lik, samma
 • homonym likljudande
 • hyper, super över, mera
 • superman överman
 • hypernervös överorolig
 • hypo under
 • hypotermi kroppstemperatur under normalt
 • kvasi oäkta
 • kvasifysik skenbar fysik
 • makro stor
 • makrofotografering förstoring
 • mikro liten
 • mikrober små organismer
 • mono en
 • monoton entonig/enformig
 • uni allmän
 • universalitet allmängiltlighet
 • poly flera
 • polygrip tång med flera grepp
 • pseudo falsk
 • pseudonym uppdiktat namn
 • semi halv
 • semifinal halvfinal
 • tele fjärr
 • teleskop fjärrike

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/prefix.10456885.html

Dela