Portuguese first 300 words

Övningen är skapad 2020-01-28 av DannyBoy. Antal frågor: 108.
Välj frågor (108)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • como som (c)
 • I jag
 • seu hans/hennes/dens
 • que som (q)
 • ele han/den
 • para för
 • em , vid, i
 • com med
 • eles de
 • ser att vara
 • uma en (feminin)
 • este den här
 • por av (p)
 • quente varm
 • palavra ord
 • mas men
 • o que vad
 • alguns några
 • é han/hon är
 • voce du
 • ou eller
 • ter att ha
 • o som spanskans "el"
 • de av
 • a till
 • e och
 • um en (masculinum)
 • nós vi
 • fora ut
 • outro annan
 • que vilken
 • fazer att göra
 • tempo tid
 • se om ("if" in english)
 • como hur
 • dizer att säga
 • cada varje
 • tres tre
 • quer att vilja
 • ar luft
 • bem bra
 • também också
 • jogar att spela
 • pequeno liten
 • fim slut
 • colocar att sätta/lägga
 • casa hem/hus
 • ler att läsa
 • ir att gå
 • grande stor
 • adicionar att addera
 • mesmo samma
 • terra land
 • aqui här
 • necessário nödvändigt
 • alto hög
 • tais sådan
 • por que varför
 • preguntar fråga
 • homens män
 • mudança förändring
 • luz lampa
 • tipo typ
 • off av (inte på)
 • imagen bild
 • tentar att försöka
 • novamente igen
 • anamais djur
 • ponto punkt
 • mãe mamma
 • mundo värld
 • perto nära
 • construir att bygga
 • auto själv
 • pai pappa
 • qualquer någon
 • novo ny
 • trabalhar att arbeta
 • parte del
 • tomar att ta
 • obter att få
 • lugar plats
 • feito klar
 • viver att bo
 • onde var
 • depois efter
 • de volta tillbaka
 • pouco lite
 • apenas bara
 • homem man
 • ano år
 • cada varje
 • bom bra
 • me jag (me)
 • dar att ge
 • nossa vår
 • sob under
 • nome namn
 • muito mycket
 • através genom
 • justos bara
 • forma form
 • sentença mening
 • acho que att tro
 • ajudar att hjälpa
 • baixo låg
 • linha linje
 • diferir att skilja

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/portuguese-first-300-words.9589285.html

Dela