pedagogiskt ledarskap kap 1

Övningen är skapad 2023-09-17 av Aler13. Antal frågor: 46.
Välj frågor (46)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vad är ledarskap? utförandet av uppgifter som en ledare inom exempelvis en organisation, stat eller arbetsplats har
 • Vad är informellt ledarksap? ledarskap som uppstår genom socialt samspel och inte genom formella beslut
 • Vad är formellt ledarskap? när någon blivit tilldelad rollen som ledare genom ett formellt beslut och inte genom socialt samspel
 • (Ledarskapsteori) The Great Man Theory - Ledarskap är en medfödd egenskap, det vill säga vissa föds till att bli ledare
 • (ledarskapsteori) The Traits Theory - Vissa personliga karaktärsdrag gör en person mer lämplig som ledare
 • (ledarskapsteori) Behavioristiska teorier - miljö, uppväxt, erfarenhet och träning som formar en till en bra ledare
 • Auktoritär ledarstil: Ledaren har absolut maktposition över gruppens medlemmar. Ledaren bestämmer allt på egen hand och tar inte hänsyn till medlemmarnas åsikter eller synpunkter
 • Demokratisk ledarstil: Ledaren involverar gruppens medlemmar och tar hänsyn till deras åsikter och synpunkter
 • Låt-gå ledarstil Ledaren lägger över en stor del av ansvaret på gruppens medlemmar och man får hjälp av ledaren när man ber om det
 • Uppgiftsorienterad ledare: anser att det viktigaste är att få jobbet eller uppgiften gjord på ett bra och effektivt sätt
 • relationsorienterad ledare anser att det viktigaste är att skapa en bra gruppdynamik och sammanhållning
 • Vad är ett sitationsanpassat ledarskap? Att ledaren anpassar ledarskapet utefter gruppen eller olika situationer
 • Stödjande ledarskap: Lågt uppgiftsfokus, högt relationsfokus
 • Coachande ledarskap: högt uppgiftsfokus, högt relationsfokus
 • Delegerande ledarskap: lågt uppgiftsfokus, lågt relationsfokus
 • Styrande ledarskap högt uppgiftsfokus, lågt relationsfokus
 • Beskriv kommunikativt ledarskap En kommunikativ ledare gör sina gruppmedlemmar delaktiga och tar vara på deras kunskaper och synpunkter, lyssnar aktivt, deltar i informellt småprat mm.
 • exempel på i vilka olika verksamheter/situationer det krävs en ledare familjen, arbetsplatsen, fritisverksamheter och politiken
 • 5 härskartekniker: osynliggörande, förlöjliganden, yndanhållande av information, dubbelbestraffning, påförande av skuld och skam
 • Osynliggörande: ignorerar människor som man vill ha makt över eller använder sig av kroppsspråk och exempelvis gäspa
 • Förlöjligande: exempelvis håna någons utseende för att på så sätt dra ner dem och göra dem betydelselösa
 • Undanhållande av information Utelsluta människor från viktig information kring exempelvis tider och möten för att de ska känna sig bortglömda
 • Dubbelbestraffning bestraffar eller nedvärderar en person vad den än gör
 • Påförande av skuld och skam ge en person skam- och skuldkänslor över deras egenskaper eller agerande
 • Hur kan en ledare vara en samordnare? ledaren en viktig funktion som samordnare som ska ha kontroll över gruppen och se till att alla samarbetar och går mot samma riktning
 • Hur kan en ledare vara en symbol? Ledaren symboliserar något som exempelvis en revolution, ordning, stabilitet och utveckling.
 • Hur kan en ledare var en lärare? Ledaren har en viktig roll som lärare och att lära ut
 • Hur kan en ledare vara en socialisationsagent? En ledare som påverkar medlemmarnas normer och värderingar tar rollen som socialisationsagent
 • Hur kan en ledare vara en representat? Ledaren har som roll att representera gruppen och är gruppens ansikte utåt
 • Vad är maslows behovstrappa? Det är en teori om hur människans beteende styrs av dens behov
 • Fysiologiska behov = handlar om överlevnad
 • trygghetsbehov = inte utsatta för förföljelse eller fara för vårt liv
 • social behov = vår strävan efter tillhörighet och socialt samspel
 • Uppskattning = känslan av att man är bra och uppskattad
 • Självförverkligande = att kunna uppfylla sina drömmar
 • yttre motivation = motivation som kommer från omgivningen, förväntningar, belöningar eller önskningar
 • inre motivation = motivation som kommer inifrån oss, det är drivkraften och viljan som får oss att sträva efter våra mål.
 • fyra faktorer som finns med i begreppet organisation = Gruppmedlemmar med olika roller, Ett bestämt syfte och mål, Gemensamma tillgångar, Samarbete och samordning
 • Platt organisation = uppbyggda av medlemmar med ungefär samma status och inte så stora makt/statusskillnader och ledningen lämnar stort ansvar för individerna
 • Hierarkisk organisation = har en ledning som sitter högst upp där det sedan finns flera statusnivåer med underchefer, fler underchefer och längst ner personer som bara tar emot instruktioner
 • fem härskartekniker: osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestrafning, påförande av skuld och skam
 • Osynliggörande: ignorera männsikor som man vill utöva makt över eller exemeplvis gäspa när dem pratar
 • Förlöjligande: Håna en persons utseende eller egenskap för att dra ner personen och frö att den ska känna sig betydelselös
 • Undanhållande av information: undvika att infromera om exempelvis tider eller möten så att personen ska känna sig bortglömd
 • Dubbelbestraffning = Straffa en person oavsett vad den gör eller inte gör
 • Påförande av skuld och skam = ge en person skam och skuldkänslor över deras egenskaper eller beteende

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pedagogiskt-ledarskap-kap-1.11668014.html

Dela