Ord och begrepp Samhällsekonomi kap 4 -6

Övningen är skapad 2018-03-16 av LindaStudion. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Utrikeshandel Handel med andra länder.
 • Bytesbalans Skillnaden mellan vad som produceras och vad som förbrukas inom landet.
 • Valuta Betalningsmedel
 • Växelkurs Priset på en valuta i förhållande till annan valuta.
 • Fast växelkurs Två länder har bestämt att kursen mellan deras valutor ska ligga på en fast nivå.
 • Rörlig växelkurs Valutakursen fritt ändrar sig efter marknadens rörelser.
 • Globalisering Moderna kommunikationer har gjort att världens länder och folk bundits samman och fått en mer gemensam ekonomi, kultur, politik och miljö.
 • BNP Bruttonationalprodukt, summan av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år, med undantag av de varorna som används i produktionen.
 • BNP/capita BNP dividerat med antalet invånare i landet. Det är ett mått på ett lands produktion med hänsyn till befolkningsutvecklingen.
 • Tillväxt Förändringen som ökat eller minskat
 • Konjunkturcykel Grafisk bild över BNP:s utveckling över tid.
 • Högkonjunktur God ekonomisk utveckling
 • Lågkonjunktur ingen god ekonomisk utveckling.
 • Depression Djup, långvarig lågkonjunktur. BNP minskar två kvartal i följd.
 • Recession Kortare, lindrigare lågkonjunktur
 • Ekonomi Hushållning
 • Produktionsfaktorer De olika resurser som behövs för att producera varor och tjänster.
 • Frihandel Idén att om alla får handla fritt och konkurrera fritt med varandra kommer det att ge bäst resultat i längden för de flesta inblandade.
 • Det ekonomiska kretsloppet Ett sätt att beskriva ett lands ekonomi där det ingår hushåll, företag, banker, den offentliga sektorn och utlandet.
 • Fri konkurrens Begrepp inom nationalekonomin som innebär att samtliga aktörer på en marknad – köpare och säljare – arbetar under lika villkor.
 • Marknad Handelsplats, mötesplats
 • Utbud Det är det som det finns till försäljning av en vara eller en tjänst.
 • Efterfrågan Den mängd av en viss vara eller tjänst som köpare vill ha och frågar efter.
 • Jämviktspris Det pris på en marknad där efterfrågan är lika stor som utbudet.
 • Monopol Rätt till ensam handel.
 • Oligopol Fåtalskonkurrens
 • Nationalekonomi Handlar om vad som händer med hela samhället.
 • Företagsekonomi Handlar om hur det enskilda företaget organiserar sin produktion.
 • Offentlig sektor Statens, kommunernas och landstingens verksamhet.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ord-och-begrepp-samhallsekonomi-kap-4-6.8135996.html

Dela