Ord och begrepp i samhällsekonomi kap 1-3

Övningen är skapad 2018-03-16 av LindaStudion. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Ekonomi Hushållning
 • Produktionsfaktor De olika resurser som behövs för att producera varor och tjänster.
 • Alternativkostnad Den intäkt eller vinst man går miste om när man väljer ett visst handlingsalternativ.
 • Frihandel Idén att om alla får handla fritt och konkurrera fritt med varandra kommer det att ge bäst resultat i längden för de flesta inblandade.
 • Det ekonomiska kretsloppet Ett sätt att beskriva ett lands ekonomi där det ingår hushåll, företag, banker, den offentliga sektorn och utlandet.
 • Den osynliga handen Att en individ som handlar till nytta för sig själv också indirekt handlar till nytta för samhället.
 • Fri konkurrens Begrepp inom nationalekonomin som innebär att samtliga aktörer på en marknad – köpare och säljare – arbetar under lika villkor.
 • Säljare En person som säljer varor eller tjänster till en köpare.
 • Köpare Den som köper varor eller tjänster av säljaren.
 • Varor Saker eller tjänster som ökar nyttan för den som äger sakerna eller köper tjänsterna.
 • Tjänster En handling som är värd för den som får ta emot.
 • Marknad Handelsplats, mötesplats
 • Kartell En formell överenskommelse mellan företag med avsikt att sätta den marknadsmässiga konkurrensen ur spel.
 • Utbud Det är det som det finns till försäljning av en vara eller en tjänst.
 • Efterfrågan Den mängd av en viss vara eller tjänst som köpare vill ha och frågar efter.
 • Prismekanism Om de perfekta förhållandena råder mellan produktionskostnader, marknad och efterfrågan, så fungerar prissättningen av sig själv.
 • Utbudskurva Visar den mängd varor som ett företag är villigt att sälja till olika priser.
 • Efterfrågekurva Hur mycket en konsument är villig att betala för att skaffa sig en vara eller tjänst
 • Jämviktspris Det pris på en marknad där efterfrågan är lika stor som utbudet.
 • Utbudsöverskott Det på en marknad där priset är högre än jämviktspriset.
 • Efterfrågeöverskott Det på en marknad där priset är lägre än jämviktspriset.
 • Den enkla marknadsmodellen Om priset höjs vill företagen tillverka och bjuda ut mer av den varan.
 • Konkurrensmedel Konkurrensmetoder
 • Konkurrensmedel Pris, plats, produkt, påverkan, personal PPPPP
 • Monopol Rätt till ensam handel.
 • Oligopol Fåtalskonkurrens
 • Monopolistisk konkurrens Ensamrätt och tävlan
 • Fri konkurrens Utbud och efterfrågan bestämmer priset.
 • Nationalekonomi Handlar om vad som händer med hela samhället.
 • Företagsekonomi Handlar om hur det enskilda företaget organiserar sin produktion.
 • Prisreglering Priskontroll
 • Offentlig sektor Statens, kommunernas och landstingens verksamhet.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ord-och-begrepp-i-samhallsekonomi-kap-1-3.8131858.html

Dela