Od5 Spotlight "What are you doing?" Större

Övningen är skapad 2019-05-06 av Annki75. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • it is time det är dags
 • global warming global uppvärmning
 • humans människor
 • oil olja
 • coal kol
 • petrol bensin
 • air luft
 • factory, factories fabrik, fabriker
 • pollution förorening
 • cut down hugga ned
 • flooding översvämmning
 • affect påverka
 • turn off lights släcka ljuset
 • public transport kollektivtrafik
 • recycle återanvända
 • aluminium can alumiliumburk
 • plastic bottle plastflaska
 • metal metall
 • consume förbruka
 • less mindre
 • second-hand begagnad
 • electronic gadget elektronisk pryl
 • take a bath bada
 • turn off the tap vrida av kranen
 • endangered utrotningshotad

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od5-spotlight-what-are-you-doing-storre.9064139.html

Dela