Nomenklatur

Övningen är skapad 2020-09-14 av sirsam0129. Antal frågor: 122.
Välj frågor (122)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Saltsyra HCl
 • Svavelsyra H₂SO₄
 • Svavelsyrlighet H₂SO₃
 • Salpetersyra HNO₃
 • Salpetersyrlighet HNO₂
 • Underklorsyrlighet HClO
 • Klorsyrlighet HClO₂
 • Klorsyra HClO₄
 • Överklorsyra HClO₄
 • Kolsyra H₂CO₃
 • Fosforsyra H₃PO₄
 • Ammoniumjon (katjon) NH₄⁺
 • Ammoniak (bas) NH₃
 • Oxidjon (anjon) O⁻²
 • Hydridjon (anjon) H⁻
 • Sulfidjon (anjon) S⁻²
 • Hydroxidjon (anjon) OH⁻
 • Peroxidjon (anjon) O₂²⁻
 • Superoxidjon (anjon) O₂⁻
 • Cyanidjon (anjon) CN⁻
 • Vätesulfidjon (anjon) HS⁻
 • Sulfatjon (anjon) SO₄²⁻
 • Sulfitjon (anjon) SO₃²⁻
 • Tiosulfatjon (anjon) S₂O₃²⁻
 • Nitratjon (anjon) NO₃⁻
 • Nitritjon (anjon) NO₂⁻
 • Hypokloritjon (anjon) ClO⁻
 • Kloritjon (anjon) ClO₂⁻
 • Kloratjon (anjon) ClO₃⁻
 • Perkloratjon (anjon) ClO₄⁻
 • Karbonatjon (anjon) CO₃²⁻
 • Vätekarbonatjon/bikarbonatjon (anjon) HCO₃⁻
 • Permanganatjon (anjon) MnO₄⁻
 • Fosfatjon (anjon) PO₄³⁻
 • Cyanatjon (anjon) OCN⁻
 • Tiocyanatjon (anjon) SCN⁻
 • Väte (1) H
 • Helium (2) He
 • Litium (3) Li
 • Beryllium (4) Be
 • Bor (5) B
 • Kol (6) C
 • Kväve (7) N
 • Syre (8) O
 • Fluor (9) F
 • Neon (10) Ne
 • Natrium (11) Na
 • Magnesium (12) Mg
 • Aluminium (13) Al
 • Kisel (14) Si
 • Fosfor (15) P
 • Svavel (16) S
 • Klor (17) Cl
 • Argon (18) Ar
 • Kalium (19) K
 • Kalcium (20) Ca
 • Krom Cr
 • Mangan Mn
 • Järn Fe
 • Kobolt Co
 • Nickel Ki
 • Koppar Cu
 • Zink Zn
 • Arsenik As
 • Selen Se
 • Brom Br
 • Palladium Pd
 • Silver Ag
 • Kadmium Cd
 • Tenn Sn
 • Jod I
 • Platina Pt
 • Guld Au
 • Kvicksilver Hg
 • Bly Pb
 • Uran U
 • 1 H
 • 2 He
 • 3 Li
 • 4 Be
 • 5 B
 • 6 C
 • 7 N
 • 8 O
 • 9 F
 • 10 Ne
 • 11 Na
 • 12 Mg
 • 13 Al
 • 14 Si
 • 15 P
 • 16 S
 • 17 Cl
 • 18 Ar
 • 19 K
 • 20 Ca
 • 1 C metan
 • 2 C etan
 • 3 C propan
 • 4 C butan
 • 5 C pentan
 • 6 C hexan
 • 7 C heptan
 • 8 C oktan
 • 9 C nonan
 • 10 C dekan
 • 11 C undekan
 • 12 C dodekan
 • 13 C tridekan
 • 14 C tetradekan
 • 15 C pentadekan
 • 16 C hexadekan
 • 17 C heptadekan
 • 18 C oktadekan
 • 19 C nonadekan
 • 20 C eikosan
 • 2 C (alkener) eten
 • 3 C (alkener) propen
 • 2 C (alkyner) etyn
 • 3 C (alkyner) propyn
 • 3 C (cykloalkaner) cyklopropan
 • 4 C (cykloalkaner) cyklobutan

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nomenklatur.9945686.html

Dela