Nationalekonomiska begrepp

Övningen är skapad 2023-05-06 av Kimpano. Antal frågor: 41.
Välj frågor (41)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Marknadsekonomi ...ekonomi är en ekonomisk modell där tillgång och efterfrågan på en fri marknad styr produktion, distribution och prissättning av varor och tjänster, utan statlig reglering. Detta främjar innovation och konkurrens, men kan leda till ojämlikhet.
 • Planekonomi en ekonomisk modell där staten bestämmer produktion, distribution och prissättning av varor och tjänster, utan att ta hänsyn till marknadsprinciper.
 • Konkurrens en situation där flera företag tävlar om att erbjuda liknande produkter eller tjänster på marknaden, med syfte att vinna kunder och öka sin vinst.
 • Konkurrensverket en svensk myndighet som arbetar för att främja och upprätthålla konkurrensen på den svenska marknaden, genom reglering och tillsyn.
 • kartellverksamhet när företag samarbetar för att begränsa konkurrensen på marknaden, exempelvis genom prissättning eller marknadsuppdelning, vilket är olagligt.
 • Global marknad en marknad där varor, tjänster och kapital handlas över nationsgränserna, och där internationella företag och organisationer är verksamma.
 • Phillipskurvan visar det omvända sambandet mellan inflation och arbetslöshet i en ekonomi, där högre inflation vanligtvis innebär lägre arbetslöshet och tvärtom
 • Stagflation en ekonomisk situation där hög inflation, hög arbetslöshet och låg ekonomisk tillväxt sammanfaller, vilket är ovanligt eftersom hög arbetslöshet normalt leder till lägre inflation. ....... kan orsakas av flera faktorer, såsom oljeprischocker eller långsiktig makroekonomisk obalans.
 • Recession en period av minskad ekonomisk aktivitet som vanligtvis kännetecknas av minskad BNP, ökad arbetslöshet och minskad produktion.
 • Hållbar ekonomisk tillväxt syftar till att uppnå tillväxt som inte hotar ekosystemens förmåga att upprätthålla livsvillkoren för nuvarande och framtida generationer.
 • Skattetryck den totala mängden skatt som samlas in från alla skattebetalare i en ekonomi, som en andel av bruttonationalprodukten (BNP) eller som en procentandel av en persons inkomst. ...... kan variera beroende på politiska beslut och ekonomisk situation.
 • Punktskatter katter som tas ut på specifika varor och tjänster, såsom tobak, alkohol, bränsle och andra varor som kan ha en negativ effekt på hälsan eller miljön.
 • Keynesianism en ekonomisk teori som betonar vikten av statens roll i att reglera ekonomin genom att använda penning- och finanspolitiska åtgärder för att stimulera efterfrågan och upprätthålla hög sysselsättning.
 • Monetarism en ekonomisk teori som betonar vikten av penningpolitik i att reglera ekonomin, särskilt genom att hålla penningmängden stabil. ......... tror att inflation kan kontrolleras genom att begränsa penningmängden och att marknadsstörningar kan undvikas genom att minska statens roll i ekonomin.
 • The new deal var en serie ekonomiska och sociala program som infördes av den amerikanska regeringen under president Franklin D. Roosevelt på 1930-talet, med syfte att lindra effekterna av den stora depressionen och återuppliva den amerikanska ekonomin.
 • Marknaden en plats eller mekanism där köpare och säljare möts för att handla varor och tjänster genom att fastställa priser baserat på tillgång och efterfrågan.
 • Arbetsmarknadens parter omfattar arbetsgivare och arbetstagare samt deras respektive organisationer, såsom fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. Dessa parter förhandlar om arbetsvillkor och löner genom kollektivavtal och påverkar arbetsmarknadens funktion genom sina beslut och handlingar
 • Den svenska modellen en socioekonomisk modell som kombinerar hög grad av statlig reglering med förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare för att skapa samförstånd och stabilitet på arbetsmarknaden, och som också sätter fokus på jämlikhet, välfärd och en stark offentlig sektor.
 • Välfärdsstat en stat som tar ansvar för att skydda medborgarnas välfärd genom att erbjuda sociala tjänster som hälso- och sjukvård, utbildning, bostäder och ekonomisk trygghet.
 • Offentliga sektorn omfattar organisationer som ägs och drivs av staten eller kommunerna, och som är ansvariga för att tillhandahålla offentliga tjänster som hälso- och sjukvård, utbildning och socialt skydd.
 • Privata sektorn omfattar organisationer som ägs och drivs av privata aktörer, och som syftar till att generera vinst genom att tillhandahålla varor och tjänster på en konkurrensutsatt marknad.
 • Bidrag en form av ekonomiskt stöd som ges till individer eller organisationer för att hjälpa till att täcka kostnader för viktiga utgifter, såsom boende, mat, utbildning eller andra nödvändiga behov.
 • subventioner ett ekonomiskt stöd som ges av staten eller andra organisationer för att hjälpa till att sänka kostnaderna för varor eller tjänster, vanligtvis för att främja produktion eller konsumtion av en viss vara eller tjänst.
 • Transaktioner handlingar där varor, tjänster eller pengar byter ägare mellan två eller flera parter. Det kan inkludera köp, försäljning, byte, överföring eller betalning av skulder.
 • utbud av varor / tjänster Utbytet av ....... som är tillgängliga för kunderna att köpa på marknaden. Det kan vara beroende av efterfrågan, priser och tillgänglighet av resurser.
 • efterfrågan på Varor /tjänster hänvisar till konsumenternas vilja och förmåga att köpa och konsumera en viss mängd varor eller tjänster vid en given tidpunkt, vanligtvis påverkad av faktorer som pris, inkomst och preferenser.
 • kreditvärdig att man bedöms ha förmågan att återbetala ett lån eller en skuld inom en rimlig tidsram, baserat på faktorer som inkomst, betalningshistorik och kreditvärdering.
 • utlandsskuld refererar till den totala mängden skulder som en stat, företag eller individ har till utländska kreditgivare, och kan inkludera lån, obligationer eller andra former av skuldförbindelser.
 • statsbudget en plan som visar regeringens utgifter och intäkter för ett visst år, som fastställs genom en politisk process. Den omfattar vanligtvis olika poster som utbildning, sjukvård, försvar och sociala program, samt skatteintäkter och andra källor till statlig finansiering.
 • budgetproposition ett officiellt förslag från regeringen om statens budget för nästa budgetår, som läggs fram för riksdagens godkännande. Den innehåller vanligtvis detaljerade planer för utgifter och intäkter, samt politiska prioriteringar och mål.
 • ekonomisk tillväxt ökning av produktionsvärde, BNP, eller inkomster inom en ekonomi över en viss tidsperiod, vilket vanligtvis betraktas som ett positivt tecken på en stark ekonomi.
 • finanspolitik den användning av regeringens utgifter, beskattning och utlåning för att påverka den ekonomiska aktiviteten och styras av ekonomiska mål som tillväxt, inflation och arbetslöshet.
 • penningpolitik den användning av centralbankens verktyg för att påverka penningmängden och räntesatserna, med målet att upprätthålla prisstabilitet och ekonomisk tillväxt.
 • valutahandel köp och försäljning av olika valutor på en global marknad, med syfte att tjäna på förändringar i växelkurserna mellan dem.
 • riksbanken Sveriges centralbank som ansvarar för penningpolitiken, valutareserven och att främja ett säkert och effektivt betalningssystem
 • statsskuld Totala skulden som en stat har ansvar för, inklusive lån och obligationer som utfärdats av regeringen för att finansiera budgetunderskott eller investeringar.
 • inlåningsränta Räntesatsen som en bank eller finansiell institution betalar på pengar som lånats från en annan institution eller individ.
 • utlåningsränta Räntesatsen som en bank eller finansiell institution tar ut för att låna ut pengar till en annan institution eller individ.
 • hållbar ekonomisk politik Ekonomisk politik som balanserar tillväxt med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet på lång sikt.
 • makroekonomi Studiet av nationella och globala ekonomiska system och hur de fungerar som helhet, inklusive produktion, konsumtion, handel och tillväxt.
 • mikroekonomi Studiet av individers och företags ekonomiska beslut och hur de påverkar priser och fördelning av resurser på marknaden.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nationalekonomiska-begrepp.11531881.html

Dela