Matstat

Övningen är skapad 2019-10-26 av Pontusnord. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • (Täthetsfunktion f(x)) E(xⁿ)= Sxⁿf(x)
 • (σ) Standard normalfördelning: Φ(x)= (x-u)/(σ/√n)
 • Om σ okänt D(x)=> d(x)=s/√n
 • (N=normalfördelning) Konfidensintervall: I₂ₓ=(σ känt, σ okänt) kring u u∓nₓ∙D(u), u∓tₓ(n-1)∙d(u)
 • (Φ) Normalfördelat: P(|H|≥a)= 2(1-Φ(a))
 • Hypotes: H=a, Framtagen varibel x, d(x)=s, Teststorghet u= (x-a)/(s/√n)
 • U=testvariabel, Om H är N(0, 1)-fördelad, Förkasta på nivå 2x om |U|≥Nₓ
 • U=testvariabel, Om H är t(f)-fördelad. Förkasta på nivå 2x om |U|≥tₓ(f)
 • Fördelning för α och β i regression (bara bokstav) t
 • Största av 2 värden: Z= max(X, Y)= Fx(z)∙Fy(z)
 • Minsta värdet av 2: Z=min(X, Y)= 1-(1-Fx(z))∙(1-Fy(z))
 • Om X och Y är oberoende: E(XY)= E(X)∙E(Y)
 • (Φ) Fördelningsfunktionen för N(μ, σ) => fₓ(x)= (1/σ)∙Φ(x-μ)
 • För en markovmatris: Om fₓₓ=Sum_(n=1)^(∞)(fₓₓ(n)) blir sig själv tillslut (fₓₓ=1, fₓₓ<1) beständig, obeständig
 • Om E(θ*)=θ är skattningen väntesvärdesriktig
 • I i×i matrisen för V(β*) är d(βₓ)= (element e) eₓₓ
 • Geometrisk serie: Sum_(n=0)^(∞)((1/a)ⁿ) )(Krav för att uppfylla, formel) |1/a|<1, 1/(1-(1/a))
 • (a⁻=medelvärde, n=antal) Saa=Sum_(x=1)^(n)((aₓ-a⁻)²)= Sum_(x=1)^(n)(aₓ²)-(n∙a⁻²)
 • (a⁻=medelvärde, n=antal) Sab=Sum_(i=1)^(n)((aₓ-a⁻)∙(bₓ-b⁻))= Sum_(i=1)^(n)(aₓ∙bₓ)-(n∙a⁻∙b⁻)
 • Multipla stickprov X och Y, S=X∓Y: Framtagen S, d(X∓Y)= s√(1/nx)+(1/ny)
 • Definition av median a för s.v X P(X>a)=0, 5
 • Medianen av en normalfördelning är väntevärdet
 • P(A|B)= (P(B|A)∙P(A))/P(B)
 • Flera stickprov: Konfidensintervall (x variabel, s=standardavikelse) I₂ₓ= x⁻∓tₓ(n-1)∙(s/√n)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/matstat.7909257.html

Dela