Managing from day to day

Övningen är skapad 2021-05-10 av melissamattjus. Antal frågor: 172.
Välj frågor (172)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ability förmåga, skicklighet, duglighet
 • access tillgång, tillträde
 • activity director aktivitetsledare
 • adequate tillräcklig, nöjaktig, lagom, lämplig
 • alert system larmsystem
 • appliance här; hushållsmaskiner, -apparater
 • attic vind
 • authority makt, rätt
 • back-up plan reservplan
 • balky motspänstig, envis
 • basement källare
 • bench bänk
 • bib haklapp, dregellapp
 • border gräns, kant, list
 • bright klar, skinande, glänsande
 • cabinet skåp (med lådor eller hyllor), förvaringsskåp
 • calm lugn, stilla, ostörd
 • can opener konservöppnare, burköppnare
 • care facility vårdinrättning
 • care routine vårdrutin
 • caregiver vårdare
 • chainsaw kedjesåg, motorsåg
 • chore småsyssla, daglig rutin, hushållsbestyr
 • clergy präst, kyrkomedlem
 • clippers sax, hårklippningsmaskin
 • closet garderob, skåp
 • concern bekymmer, oro
 • crisis kris
 • cupboard skåp
 • daily routine daglig rutin
 • decline avtagande, tillbakagång, nedgång, förfall
 • decorative item prydnadsföremål, -sak
 • detergent tvättmedel, diskmedel, rengöringsmedel
 • device påhitt, knep, anordning, apparat, uppfinning
 • distracting förvirrande, distraherande
 • diversion tidsfördriv, nöje, förströelse, avkoppling
 • doorway dörröppning
 • drain avlopp, kloak
 • drapes draperi, förhänge, gardin
 • efficiency duglighet, effektivitet
 • exhausted utmattad
 • expense utgift, kostnad
 • fairly tämligen, relativt, ganska
 • fire hazard brandrisk, brandfara
 • firearms skjutvapen, eldvapen
 • flat matt
 • food processor matberedare
 • forgetful glömsk, försumlig
 • fragile bräcklig, ömtålig, skör, spröd
 • fuss bråk, väsen, uppståndelse
 • glare bländande, glans, ljussken
 • grab bar griphandtag
 • grooming items hygienartiklar
 • hand tools handredskap, verktyg
 • hanger klädhängare, galge
 • hardware store järnaffär, järnhandel
 • harmful skadlig, farlig, fördärvlig
 • hedge clippers häcksax
 • household tasks hushållssysslor
 • impaired skadad, försämrad, sjuk
 • issue fråga, spörsmål, problem, tvistefråga
 • item sak, artikel
 • jagged ojämn, tandad, spetsig
 • jigsaw puzzle pussel
 • judgment bedömning, omdöme, omdömesförmåga
 • knicknacks prydnadsföremål, småsak
 • ladder stege
 • latch lås, spärr, hake
 • laundry room tvättstuga
 • lawn mower gräsklippare
 • light bulb glödlampor
 • measures steg, åtgärd
 • medicine cabinet medicinskåp
 • napkin servett
 • needless onödig, överflödig
 • neighbour granne
 • neighbourhood grannskap
 • non-skid halkfri, slirfri
 • nursing home vårdhem
 • occupational therapist arbetsterapeut
 • occupied sysselsatt, upptagen
 • odd underligt, besynnerligt, konstigt
 • off-the-shelf i lager, som finns inne
 • option val, alternativ
 • outcome resultat, utgång, utfall, följd, slutsats
 • outing utflykt, tur
 • over-the-counter receptfri, som säljs över disk
 • pain relievers smärtlindrande medel
 • pamphlet broschyr, skrift
 • pathway stig, gångstig, väg
 • placemat bordstablett
 • pre-planned förhandsplanerad, planerad i förväg
 • prescription recept (för medicin)
 • principal huvudsaklig, främsta, viktigast
 • public health nurse hälsovårdare
 • repetitive upprepande, repeterande, enformig, tjatig
 • responsibility ansvar, plikt
 • rough grov, knottrig, sträv
 • rubbing alcohol tvättsprit
 • rug matta, filt
 • self-care egenvård
 • self-esteem självaktning, självkänsla
 • senior citizens program pensionärsprogram
 • setting miljö, omgivning
 • shower chair duschstol
 • social and health agency social- och hälsovårdsbyrå
 • stool stol utan ryggstöd, pall
 • stove spis
 • struggle kamp, strid
 • supporting bar stödhandtag
 • surrounding omgivning, miljö
 • to adapt lämpa, anpassa, avpassa
 • to assess bedöma, utvärdera, analysera, uppskatta
 • to ban förbjuda, bannlysa
 • to become ill bli sjuk
 • to be under strain vara utsatt för påfrestning, utmattning, överansträngning
 • to coach handleda, instruera, träna
 • to conduct föra, leda, handha, förrätta
 • to cope klara, orka, stå pall
 • to deny neka, vägra
 • to depend on bero på
 • to dispose of skaffa undan, slänga/kasta bort, kassera
 • to distract dra bort, avvända, avleda, distrahera, förvirra
 • to encourage uppmuntra, stimulera, egga, sporra
 • to enlist värva, söka få
 • to expect räkna med, förvänta sig
 • to fence off avskilja med stängsel
 • to hoard samla ihop, spara på hög
 • to include räkna med, innefatta, inkludera
 • to interfere komma i vägen, störa, hindra, avbryta
 • to keep track hålla reda på, följa med
 • to lock up låsa in, gömma
 • to misuse missbruka, misshandla, utnyttja
 • to modify ändra, anpassa, modifiera
 • to occur hända, inträffa, ske, förekomma
 • to pose framställa, lägga fram, utgöra
 • to preserve bevara, vårda
 • to progress utvecklas, skrida framåt, fortskrida
 • to prompt driva, förmå, tvinga, mana
 • to purchase köpa, inköpa
 • to put aside lägga bort, fösa undan, glömma
 • to rake leaves kratta löv
 • to resist stå emot, göra motstånd, spjärna emot
 • to restrict inskränka, begränsa
 • to rub gnugga, skrapa
 • to scald skålla sig, skålla
 • to scale down rensa
 • to simplify förenkla
 • to size up mäta, värdera, bedöma
 • to slip halka
 • to stand firm stå fast, inta en fast ställning
 • to state framställa, meddela, konstatera, förklara, påstå, upplysa om
 • to store samla, lagra, förvara, magasinera
 • to stress poängtera, betona
 • to substitute byta ut, ersätta; ersättare, vikarie
 • to summarize sammanfatta, resumera
 • to supervise övervaka, handleda, kontrollera
 • to suspect misstänka
 • to take charge ta ansvar, ta hand om
 • to topple stjälpa
 • to trip over snubbla på/över
 • to upset göra upprörd, förvirra, uppröra, förarga
 • to vary variera, skifta, växla, ändra
 • unsteady ostadig, osäker
 • unsupported utan stöd, ogrundad
 • upholstery heminredning, hemtextil
 • utencil, pointed utencil redskap, verktyg (vassa, spetsiga verktyg)
 • washcloth tvättlapp, disktrasa
 • velcro fastened shoes skor med kardborrband
 • visiting nurse distriktssköterska
 • workable smidig, praktisk, användbar, lätthanterlig
 • written record protokoll, skriftlig förteckning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/managing-from-day-to-day.10418442.html

Dela