Latintenta 16/1 LATB02

Övningen är skapad 2021-01-14 av hannarosqvist. Antal frågor: 206.
Välj frågor (206)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • inventor -oris m uppfinnare
 • quaestus -us m förvärv, vinning, inkomst
 • mercatura -ae f handel, affär
 • Apollo Apollinis m Apollon
 • Mars Martis m Mars
 • Iuppiter Iovis m Jupiter
 • opinio -ionis f uppfattning, mening
 • depello depuli depulsum 3 driva undan; avvärja
 • artificium -i n hanstverk, konst, yrke
 • initium -i n början, begynnelse
 • caelestes -ium mpl de himmelska, gudarna
 • devoveo devovi devotum 2 utlova
 • dimico 1 kämpa, strida
 • tumulus -i m hög, kulle
 • conspicor dep. 1 få syn på, iaktta
 • exstruo exstruxi exstructum 3 bygga upp
 • occulto 1 gömma, dölja
 • cruciatus -us m tortyr, kval, plåga
 • accido accidi - 3 inträffa, hända, ske
 • consuetudo consuetudinis vana, levnadsvana, levnadssätt
 • cerno crevi cretum 3 urskilja, tydligt se
 • apertus -a -um öppen, uppenbar
 • Vulcanus -i m Vulcanus
 • ne ... quidem inte ens
 • consisto constiti - 3 ställa sig, uppehålla sig vid
 • venatio venationis f jakt
 • parvulus -i m litet barn
 • duritia -ae f hårdhet, stränghet
 • impubes impuberis ännu ej manbar, omogen
 • statura -ae f kroppsstorlek
 • alo alui altum 3 nära, uppföda, utveckla
 • nervus -i m sena, muskel
 • intra m. ack. inom
 • vicesimus -a -um tjugonde
 • notitia -ae f kunskap, bekantskap
 • occultatio occultationis f gömmande, hemlighetsmakeri
 • promiscuus -a -um blandad, gemensam
 • perluo perlui perlutum 3 skölja, tvätta
 • pellis -is f skinn, fäll, päls
 • reno renonis m djurskinn
 • tegimentum -i n beklädnad, klädesplagg
 • alces alcis f älg
 • item likaledes, också
 • consimilis -e helt lik
 • capra -ae f vildget
 • varietas -tatis f brokighet, mångfald
 • mutilus -a -um stympad, stubbad, avskuren
 • crus cruris n ben
 • nodus -i m knut, fotknöl
 • articulus -i m led
 • quies quietis f vila, ro, sömn
 • procumbo procubui procubitum 3 böja sig ned, lägga sig ned
 • adfligo adflixi adflictum 3 slå ned, drabba
 • concido concidi - 3 falla ihop, omkull
 • erigo erexi erectum 3 resa upp, höja
 • sublevo 1 lyfta, höja
 • arbor arboris f träd
 • cubile -is n sovplats, nattläger
 • applico 1 foga till, luta intill
 • reclino 1 böja, luta tillbaka
 • vestigium -i n spår
 • animadverto animadverti animadversum 3 observera, iaktta, märka
 • venator venatoris m jägare
 • quo vart
 • consuesco consuevi sonsuetum 3 vänja sig
 • radix radicis f rot
 • aubruo subrui subrutum 3 gräva under, underminera
 • accido accidi accisum 3 skära till, hugga i, delvis kapa
 • relinquo reliqui relictum 3 lämna kvar
 • huc hit, åt detta håll
 • consuetudo consuetudinis f vana, sed
 • infirmus -a -um svag, bräcklig
 • pondus ponderis n tyngd
 • mox strax, snart
 • tractatus -us m behandling
 • soleo solitus sum halvdep. 2 bruka
 • diffundo diffudi diffusum 3 hälla ut, utbreda, sprida
 • crimen criminis n brott, misstanke om brott
 • plures flera
 • species -ei f uppenbarelse, gestalt, fall
 • incido incidi - 3 falla, inträffa
 • propono proposui propositum 3 framlägga
 • libellus -i m liten bok
 • auctor auctoris m upphovsman, författare
 • nomen nominis n namn
 • contineo continui contentum 2 innehålla
 • nego 1 neka, förneka
 • praeeo praeii praeitum praeite gå före, läsa före
 • appello 1 tillkalla, be om hjälp
 • imago imaginis f bild
 • iubeo iussi iussum 2 befalla
 • simulacrum -i n bild, staty
 • numen numinis n gud, gudamakt, makt
 • adfero attuli allatum affere bära fram
 • tus turis n rökelse
 • vinum -i n vin
 • supplico 1 bedja, tillbedja (+dat)
 • male dico dixi dictum 3 tala illa om, smäda (+dat)
 • cogo coegi coactum 3 tvinga
 • re vera i själva verket, på riktigt
 • dimitto dimisi dimissum 3 sända iväg, släppa fri
 • puto 1 anse
 • ingens ingentis mycket stor, enorm
 • locus -i m plats, område, fråga
 • immitto skicka in, kasta sig in
 • usus -us m bruk, nyttjande, umgänge
 • disputo 1 disputera
 • superbus -a -um övermodig
 • crudelis -e grym
 • contumeliosus -a -um hånfull
 • praeceptum -i n föreskrift, råd
 • summa -ae f det väsentliga, huvuddrag
 • inferus -a -um lägre, nedan befintlig
 • vivo vixi victurus 3 leva
 • quemadmodum såsom, liksom
 • superus -a -um högre, ovan befintlig
 • quotiens så ofta som
 • mens mentis f sinne, tanke
 • quantum hur mycket
 • licet licuit 2 det är tillåtet, möjligt
 • tantundem lika mycket
 • aetas aetatis f tid, ålder
 • forsitan kanske, kanhända
 • clemens clementis mild, överseende
 • comis -e munter, vänlig
 • sermo sermonis m samtal
 • admitto admisi admissum 3 släppa in, ge tillträde
 • consilium -i n rådslag
 • convictus -us m vänskapligt umgänge
 • animus -i m själ, sinne
 • noceo nocui nocitum 2 skada (+dat)
 • ostendo ostendi - 3 visa
 • alius alia aliud en annan
 • libido libidinis f lusta, begär
 • avaritia -ae f girighet
 • ambitio ambitionis f ärelystnad, äregirighet
 • timor timoris m skräck, rädsla
 • consularis -is m konsular
 • anicula -ae f liten gumma, stackars gumma
 • ancillula -ae f liten slavinna, stackars slavinna
 • ancilla -ae f piga
 • dives divitis rik
 • nobilis -e ädel, förnäm, berömd
 • mancipium -i n besittning, slav
 • pantomimus -i m (pantamim)dansare
 • servitus servitutis f slaveri, slavarbete
 • turpis -e skamlig, vanärande
 • voluntarius -a -um frivillig
 • quare varför, därför
 • fastidiosus -a -um full av övermod, uppblåst
 • deterreo deterrui deterritum 2 avskräcka
 • colo colui cultum 3 odla, vörda, högakta
 • potius ... quam hellre ... än
 • timeo timui - 2 frukta
 • praesto praestiti praestatum 1 visa, visa sig som, framstå som
 • alienus -a -um annans, annan tillhörig
 • ius iuris n rätt
 • gens gentis f folk
 • quidem nämligen
 • peraeque i lika mån, i lika hög grad
 • nex necis f död
 • acquiro acquisivi acquisitum 3 förvärva
 • ullus, ulla, ullum någon
 • licet det är tillåtet (+dat)
 • saevio 4 vara grym (mot = in)
 • urgeo ursi - 2 pressa, ansätta
 • altus -a -um hög, djup
 • altum -i n djupet
 • dum under det att, medan
 • nimium alltför mycket
 • diligo dilexi dilectum 3 utvälja, älska
 • careo carui - 2 vara utan, sakna (+abl)
 • obsoletus -a -um obruklig, sliten, förfallen
 • sordes -ium fpl smuts, tarvlighet
 • aula -ae f slott
 • agito 1 driva hit och dit, skaka
 • decido decidi - 3 falla ned
 • infestus -a -um hotfull, fientlig
 • informis -e oformlig, motbjudande, hemsk
 • praeparo 1 förbereda, utrusta
 • pectus pectoris n bröst, hjärta, sinne
 • summoveo summovi summotum 2 driva undan, köra bort
 • quondam en gång, fordom, stundom
 • appareo apparui apparitum 2 visa sig, framträda
 • contraho contraxi contractum 3 dra samman
 • quaero quaesii quaesitum 3 fråga, efterforska
 • tempto 1 pröva, försöka sig på
 • patior pasuss sum dep. 3 tåla, lida, uthärda
 • seu ... seu antingen ... eller
 • tribuo tribui tributum 3 tilldela, ge
 • oppono opposui oppositum 3 ställa mot
 • debilitio 1 ta kraften ur, försvaga
 • sapio (sapivi sapii sapui) - 3 smaka, ha omdöme, vara klok
 • liquo 1 smälta, göra klar, sila
 • spatium -i n utrymme, utsträckning
 • fugio fugi fugitum 3 fly, fly undan, förrinna, förgå
 • invidus -a -um avundsjuk, missunnsam
 • credulus -a -um litar på, lättrogen, godtrogen gentemot (+dat)
 • non solum ... sed etiam inte bara ... utan även
 • evenio eveni eventum 4 komma ut, inträffa, ske
 • nemo ingen
 • prorsus helt, alldeles
 • consto constiti constaturus 1 stå fast
 • excipio excepi exceptum 3 ta ut, ta bort, undanta
 • occido occidi occasurus 3 falla, stupa,
 • potius snarare

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/latintenta-16-1-latb02.10210432.html

Dela