Latin OPTIMUS MAXIMUS!!

Övningen är skapad 2020-05-23 av hannarosqvist. Antal frågor: 500.
Välj frågor (500)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Italia -ae f Italien
 • pulcher -ra -rum vacker
 • esse vara
 • natura -ae f natur
 • delectare förnöja, roa, tjusa
 • poeta -ae m skald
 • saepe ofta
 • laudare prisa, berömma
 • Roma -ae f Rom
 • magnus -a -um stor
 • gloria -ae f ära
 • dare ge
 • terra -ae f land, mark
 • non inte
 • parvus -a -um liten
 • prudentia -ae f klokhet
 • gubernare behärska, styra
 • ora -ae f kust
 • Campania -ae f Kampanien
 • ante m. ack. framför
 • ceterus -a -um övrig
 • gratus -a -um ljuvlig, behaglig
 • et och
 • incola -ae m invånare
 • deliciae -arum f nöje, välbehag
 • parare förbereda, skaffa
 • Graecia -ae f Grekland
 • Sicilia -ae f Sicilien
 • insula -ae f ö
 • colonia -ae f koloni
 • Graecus -a -um grekisk
 • abundare överflöda (av)
 • divitiae -arum f rikedom(ar)
 • notus -a -um känd
 • persona -ae f person
 • camera -ae f rum
 • obscurus -a -um mörk
 • aqua -ae f vatten
 • vita -ae f liv
 • pro m. abl. för
 • memoria -ae f minne
 • patria -ae f fädernesland
 • forma -ae f form
 • summa -ae f summa
 • porta -ae f port, stadsport
 • vocare ropa
 • quam hur, i hög grad
 • villa -ae f lantgård
 • in m. abl. i,
 • in m. ack. till, in i
 • situs -a -um belägen
 • puella -ae f flicka
 • Romanus -a -um romersk
 • ibi där
 • habitare bo
 • salutare hälsa
 • filia -ae f dotter
 • quamquam fastän, ehuru
 • procul långt borta, fjärran
 • auscultare lyssna
 • nunc nu
 • malus -a -um ond
 • hora -ae f timme
 • Canicula -ae f Hundstjärnan
 • vexare plåga
 • itaque därför
 • hic här
 • nam ty
 • valde mycket, högeligen
 • etiam även
 • nonne månne inte
 • magnificus -a -um ståtlig
 • putare anse
 • frustra förgäves
 • sed men
 • observare märka
 • libet m. dat. det lyster (ngn)
 • cum m. abl. (tillsammans) med
 • brevi snart, inom kort
 • visitare besöka
 • cogitare tänka
 • ergo alltså
 • dum (tidskonj.) så länge som
 • spirare andas
 • sperare hoppas
 • pax pacis f fred
 • notare märka
 • bene väl
 • orare be
 • laborare arbeta
 • hortus -i m trädgård
 • recreare vederkvicka
 • amicus -i m vän
 • meus -a -um min
 • vicinus -i m granne
 • ubi (frågeadv.) var
 • extra m. ack. utanför
 • murus -i m mur
 • via -ae f väg
 • ambulare promenera
 • invitare inbjuda
 • tuus -a -um din
 • filius -ii m son
 • heus hör, hallå
 • ad m. ack. till
 • cur (frågeadv.) varför
 • imperare befalla (ngn)
 • libenter gärna
 • bonus -a -um god
 • cum (tidskonj) , när
 • laetitia -ae f glädje
 • tam , till den grad
 • lentus -a -um långsam
 • si (villkorskonj.) om, ifall
 • intrare inträda
 • obviam (ngn) till mötes
 • properare skynda
 • laetus -a -um glad
 • quod (konj.) att
 • circus -i m rännarbana
 • nemo ingen
 • saltare dansa
 • sobrius -a -um nykter
 • deus -i m gud
 • ex/e m. abl. från, ur
 • machina -ae f maskin
 • lupus -i m varg
 • fabula -ae f saga
 • annus -i m år
 • Dominus -i m Herren
 • margarita -ae f pärla
 • porcus -i m svin
 • sedere sitta
 • prope nära
 • placere behaga (ngn.)
 • monere mana, uppmana
 • umbra -ae f skugga
 • quomodo hur, på vilket sätt
 • valere , befinna sig
 • simul på en gång
 • respondere svara (ngn)
 • gaudere glädja sig
 • salvus -a -um frisk, välbehållen, oskadd
 • videre se, inse
 • apud m. ack. hos, vid
 • habere ha
 • semper alltid
 • apertus -a -um öppen
 • licere tillåta
 • hodie idag
 • cras imorgon
 • navigare segla
 • iacere ligga
 • bellum -i n krig
 • aedificium -ii n byggnad
 • novus -a -um ny
 • multus -a -um mången, mycken
 • magnificus -a -um ståtlig
 • per m. ack. genom, fram över
 • vestibulum -i n förstuga
 • medius -a -um mellerst
 • medium -ii n mitt
 • atrium -ii n sal
 • impluvium -ii n bassäng
 • plenus -a -um m. abl. full (av)
 • supra m. ack. ovanför
 • caelum -i n himmel, klimat
 • tectum -i n tak
 • cubiculum -i n sovrum
 • circa m. ack. omkring
 • ornamentum -i n prydnad, konstverk
 • columna -ae f pelare, kolonn
 • simulacrum -i n bildstod
 • iam nu, redan
 • errare fela
 • humanus -a -um mänsklig
 • post m. ack. efter
 • festum -i n fest
 • periculum -i n fara
 • mora -ae f dröjsmål
 • officium -ii n plikt
 • vestigium -ii n spår
 • terrero förskräcka
 • venire komma
 • sub m. ack. och abl. under
 • custodire vakta
 • clamare ropa
 • aperire öppna
 • nihil ingenting
 • sentire märka
 • audire höra
 • an (i fråga) eller
 • dormire sova
 • somniculosus -a -um sömnig
 • dominus -i m herre, husbonde
 • mecum med mig
 • extemplo genast
 • primo först
 • cuncti -ae -a alla
 • cena -ae f middag
 • triclinium -ii n matsal
 • tablinum -i n tablinum
 • peristylum -i n pelargård
 • paratus -a -um färdig, beredd
 • invenire finna
 • nimis för mycket
 • verbum -i n ord
 • volare flyga
 • scriptum -i n skrift
 • manere förbliva
 • narrare berätta
 • ab/a m. abl. av, från
 • altus -a -um hög
 • cupressus -i f cypress
 • sepulcrum -i n grav
 • circumdare omge
 • campus -i m fält
 • pinus -i f pinje
 • Latium -ii n Latium
 • numerus -i m antal
 • advena -ae m främling
 • transmarinum -a -um från andra sidan havet
 • nauta -ae m sjöman
 • Athenae -arum Aten
 • splendidus -a -um strålande
 • clarus -a -um lysande
 • -que och
 • Rhodos -i Rhodos
 • superbus -a -um övermodig
 • argicola -ae m lantbrukare
 • Latinus -a -um latinsk
 • hymnus -i m hymn, lovsång
 • cantare sjunga
 • longus -a -um lång
 • tandem slutligen
 • puer -i m pojke
 • ager -ri m åker, fält
 • vir -i m man
 • forum -i n torg
 • basilica -ae f basilika
 • templum -i n tempel
 • benignus -a -um välvillig, vänlig
 • monstrare visa
 • mensarius -ii m bankir
 • iudicium -ii n domstol, rättegång
 • causa -ae f mål, rättegång
 • malignus -a -um illvillig, ondskefull
 • miser -ra -rum olycklig, miserabel
 • accusare anklaga
 • reus -i m den anklagade, svaranden
 • poena -ae f straff
 • timere frukta
 • liber -era -erum m. abl. fri (från)
 • cura -ae f bekymmer
 • scriba -ae m skrivare
 • librarius -a -um bok-
 • taberna -ae f bod
 • liber -bri m bok
 • oculus -i m öga
 • captare fånga
 • propinquus -a -um närbelägen
 • unus -a -um en enda
 • dictare diktera
 • impiger -ra -rum rask, flitig
 • calamus -i m rör, penna
 • digitus -i m finger
 • tenere hålla
 • papyrus -i f papyrusblad
 • creber -bra -brum tät, talrik
 • littera -ae f bokstav
 • complere fylla
 • sic så här, i följande ordalag
 • fabricare tillverka, åstadkomma
 • iurare svära
 • magister -tri m mästare, lärare
 • lapsus -us m fel
 • ille illa illud denne, den där, den förre
 • schola -ae f skola
 • summus -a -um högst, störst
 • studium -ii n intresse, iver
 • iucundus -a -um ljuvlig, behaglig
 • urbanus -a -um stads-
 • carus -a -um kär
 • gratia -ae f behag
 • miraculum -i n underverk
 • divinus -a -um gudomlig
 • vel eller
 • fatum -i n öde
 • subito plötsligt
 • relegare förvisa
 • fortasse kanske
 • musa -ae f sångmö, musa
 • interdum någon gång, ibland
 • lascivus -a -um lättsinnig, uppsluppen
 • certus -a -um bestämt, visst
 • cognitus -a -um känd, bekant
 • avus -i m morfar
 • occultare dölja
 • desiderare önska
 • durus -a -um hård
 • numquam aldrig
 • rursus åter
 • nihil ingenting
 • animus -i m sinne
 • mollire beveka
 • heri igår
 • maximus -a -um störst
 • ac och
 • solus -a -um ensam
 • ludus -i m festspel
 • spectare betrakta
 • iste ista istud denna, den där, denna din
 • spectaculum -i n skådespel
 • delectare roa, glädje
 • inter m. ack. mellan, bland
 • certare tävla
 • equus -i m häst
 • incitare driva på, egga, hetsa
 • curriculum -i n vagn
 • paene nästan
 • peritia -ae f skicklighet, erfarenhet
 • fortuna -ae f öde (lycka)
 • satis nog
 • priusquam förrän, innan
 • finire sluta
 • affirmare försäkra
 • superare övervinna, besegra
 • impedire hindra
 • nondum ännu inte
 • victoria -ae f seger
 • inquietus -a -um orolig
 • tacere tiga
 • iubere befalla
 • alius alia aliud annan, andra
 • vero men
 • ridiculus -a -um löjlig
 • tum (adv.) , därpå
 • quietus -a -um lugn, tyst
 • fabula -ae f sägen, saga
 • antiquus -a -um gammal, forn
 • postquam (tidskonj.) sedan, efter det att
 • Troia -ae f Troja
 • delere förstöra
 • Graecus -i m grek
 • socius -ii m bundsförvant, följeslagare
 • unda -ae f våg
 • scire veta
 • fama -ae f rykte
 • regnum -i n kungamakt
 • Troianus -i m trojan
 • huc hit
 • enim ty, nämligen
 • auxilium -ii n hjälp
 • animus -i m sinne
 • sustinere uthärda
 • amicitia -ae f vänskap
 • respondere svara
 • benignus -a -um välvillig (mot ngn.)
 • vetare förbjuda
 • impugnare anfalla
 • fere ungefär
 • oportet det är tillbörligt
 • igitur således, följaktligen
 • exspectare vänta
 • manere stanna, bli kvar
 • convivium -ii n gästabud
 • adhibere inbjuda
 • hic haec hoc denne, den här
 • malum -i n olycka
 • Inferi -orum m underjorden, underjordens invånare
 • autem men, och, åter
 • Poenus -i m puner
 • regina -ae f drottning
 • nuntiare förkunna, meddela
 • ubi (rel. adv.) där, varest
 • oppidum -i n stad
 • quidem - sed visserligen - men
 • tantus -a -um så stor som
 • spatium -ii n utrymme, område
 • quantus -a -um (relativ) så stor som
 • corium -ii n hud
 • taurus -i m tjur
 • continere omfatta, omsluta
 • venum till salu
 • venum dare sälja
 • tum därpå, därefter
 • angustus -a -um smal
 • lorum -i n rem
 • secare skära
 • ita , på så sätt
 • circumdare omgiva
 • initium -ii n början, begynnelse
 • Carthago -inis f Kartago
 • sacrificium -ii n offer
 • ara -ae f altare
 • ut (i avsiktsbisats med konj.) för att, på det att
 • sacrificare offra
 • abesse vara borta
 • profanus -a -um oinvigd, ohelig
 • ne (i avsiktsbisats m. konj.) för att inte, på det att inte
 • ingratus -a -um obehaglig, opassande
 • obesse skada (ngn.)
 • favere gynna
 • lingua -ae f tunga
 • adesse vara närvarande, närvara, komma hit
 • prodesse gagna (ngn.)
 • hostia -ae f offerdjur
 • mactare slakta
 • exta -orum n inälvor
 • cibus -i m mat, rätt
 • cremare bränna
 • cena -ae f middag, kvällsmåltid
 • conviva -ae m gäst
 • optare önska
 • facile lätt
 • impetrare utverka
 • ut att
 • explere uppfylla
 • regulus -i m småkonung, hövding
 • matrimonium -ii n äktenskap
 • iratus -a -um vredgad
 • exclamare utropa
 • sponsa -ae f trolovad
 • utinam O, att
 • mortuus -a -um död
 • punire bestraffa
 • arma -orum n vapen
 • curare ombesörja
 • ne (i viljeobjektssats) att inte
 • inimicus -i m ovän, fiende
 • triumphare triumfera, jubla (över seger)
 • cum (orsakskonj.) , emedan
 • modo - modo än - än
 • frigidus -a -um kall
 • calidus -a -um varm
 • adeo , till den grad
 • movere röra, påverka
 • ut (i följdsats) att
 • gaudium -ii n glädje
 • exsultare spritta till, jubla
 • ipse ipsa ipsum hans egen, själv
 • necare döda
 • baculum -i n käpp
 • violentia -ae f våldsamhet
 • mensa -ae f bord
 • iactare kasta
 • restare återstå
 • nisi om inte, utom
 • fragmentum -i n fragment, spillra
 • verberare prygla
 • nullus -a -um ingen
 • Palatium -ii n Palatinen
 • Esquiliae -arum f Eskvilinen
 • quondam en gång, fordom
 • is ea ed han, hon, det, den
 • vicus -i m by
 • Capitolium -ii n kulle
 • optimus -a -um bäst
 • ardere brinna
 • ut (jämförande konj.) såsom, som
 • Martius -a -um som tillhör Mars
 • caecus -a -um blind
 • munire bana väg, bygga väg
 • aut eller
 • docere lära, undervisa
 • fundare grunda, grundlägga
 • postea därefter
 • rex -is m konung
 • frater -ris m broder
 • fugare förjaga, slå på flykten
 • occupare intaga, besätta
 • sacerdos -otis f prästinna
 • inaugurare inviga
 • maritus -i m make
 • gemini -orum m tvillingar
 • mater -tris f moder
 • mors -tis f död
 • cista -ae f låda
 • fluvius -ii m flod
 • ripa -ae f strand
 • portare bära
 • lupa -ae f varghona
 • nutrire amma
 • nutrix -tricis f amma
 • nisi (villkorskonj.) om inte
 • brevi snart, inom kort
 • exspirare uppgiva andan,
 • partor -oris m herde
 • domus -us f hem
 • cura -ae f omsorg
 • uxor -oris f hustru
 • mandare överlämna, anförtro
 • honor -oris m heder
 • dignus -a -um m. abl. värd (ngt.)
 • pater -tris m fader
 • peccare synda, fela
 • cavere akta sig
 • canis -is m hund
 • nemo ingen
 • beatus -a -um lycklig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/latin-optimus-maximus.9806512.html

Dela