laahkoe

Övningen är skapad 2022-05-11 av Faepmie1. Antal frågor: 55.
Välj frågor (55)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • aahka farmor/morfor
 • aahkuve barnbarn till aahka
 • aajja farfar/morfar
 • aajjuve barnbarn till aajja
 • aehtjaahka farmor
 • aehtjhaajja farfar
 • aehtjie pappa
 • boelve generation
 • daktere dotter
 • eejhtegh föräldrar
 • elkie gift son
 • fuelhkie familj
 • geelle äkta man
 • gåeskie moster (äldre)
 • gåeskuve systerbarn till gåeskie
 • gåetehke sambo
 • gåmma fru
 • jiekie farbror (äldre)
 • jiekuve brorsbarn till jiekie
 • jijmie ingift faster
 • jijmuve brorsbarn till jijmie
 • jyöne morbror
 • laahkoe släktskapstitel
 • laevie släkting / tremenning
 • maadteraahka gammelfarmor/-mormor
 • maadteraajja gammelfarfar/-morfar
 • maadtoe härkomst/släkt
 • maake ingift morbror
 • maaketje systerbarn till maake
 • moehrele syskonbarn till muahra
 • muahra moster (yngre)
 • mænnja svägerdotter
 • månnja svägerska
 • neapede syskonbarn till jyöne
 • neebne någon med samma namn
 • nååte kvinnligt syskonbarn till maake
 • seasa faster
 • sïesele syskonbarn till seasa
 • slïekteåerie släktgren
 • tjietsie farfbror (yngre)
 • tietsuve syskonbarn till tjietsie
 • vïelle-bielie halvbror
 • åabpa-bielie halvsyster
 • vïjve svärson
 • voehpe svärfar
 • vuanove svärmor
 • vööhpedimmie svåger
 • Laahkoe goeredh. Komma på vilken släktskapstitel man ska använda
 • Guktie bist monnen laahkoeh? Hur är våra släktskapstitlar nu igen?
 • Mov lea stooerre slïekte. Jag har en stor släkt.
 • Mov leah golme aahkuvh/aajjuvh. Jag har tre barnbarn.
 • Manne leam muahrine sjidteme. Jag har blivit moster.
 • Gieries laaveme! Kära släkting!
 • Mov tjidtjien båarasåbpoe åabpa lea mov gåeskie. Min mammas äldre syster är min gåeskie.
 • Manne leam nuerebe mov åabeste. Jag är yngre än min syster.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/laahkoe.10956988.html

Dela

Annonser