kemins grunder

Övningen är skapad 2020-05-20 av soling1. Antal frågor: 48.
Välj frågor (48)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • alla ämnen är uppbyggda av atomer eller joner
 • Ett ämne som består av samma slags atomer grundämne
 • Ett ämne med flera slags atomer kemisk förening
 • Kan inte förstöras eller nyskapas materia
 • De vanligaste atomslagen i kroppen kolatomer, väteatomer och syreatomer
 • Atomer byggs upp av protoner, neutroner och elektroner
 • Atomen har en kärna med protoner och neutroner
 • Kretsar runt atomkärnan elektroner
 • Antal protoner i en atom är samma som antalet elektroner
 • Protoner är positivt laddade
 • Elektroner är negativt laddade
 • Neutroner är neutrala
 • Den minsta beståndsdelen i all materia är atomen
 • När 2 eller flera atomer har slagit sig samman bildas en molekyl
 • Molekylbindning håller ihop atomerna i en molekyl
 • En molekylmodell ger en bild av hur molekylen ser ut
 • Fler än en sorts atomer kemisk förening
 • Grundämnen delas in i metaller och icke metaller
 • Metallers egenskaper leder ström, blanka, starka
 • Exempel på metaller järn, aluminium, koppar
 • exempel på icke metaller syre, kol, svavel
 • Periodiska systemet en tabell med grundämnen sorterade efter egensaker
 • Atomnumret talar om antalet protoner eller antalet elektroner
 • atommassa antalet protoner + neutroner
 • 3 aggregationsformer fast-, flytande- och gasform
 • smältpunkt är den temperatur där ämnet smälter ex. i = 0 grader
 • kokpunkt är den temperatur då ett ämne kokar, ex. vatten = 100 grader
 • när ett ämne är i fast form är molekylerna stilla eller vibrerar
 • när ett ämne är i flytande form är molekylerna i långsam rörelse
 • När ett ämne är i gasform är molekylerna i snabb rörelse längre från varandra
 • Vilken laddning har en atom i grundtillstånd? Neutral
 • Om en atom förlorar elektroner blir atomen positivt laddad
 • Om atomen får elektroner till sig blir atomen negativt laddad
 • En atom blir till en jon om den förlorar elektroner eller tar upp elektroner
 • En atom och en jon av samma atomslag har olika egenskaper. Ex. Cl = kloratom, giftig. CL- = kloridjon är viktig för vårt blod
 • Positiva och negativa joner dras till varandra
 • Joner mad samma laddning stöter bort varandra
 • Reaktionsformel ex. Na + Cl = NaCl
 • Genom att ändra temperatur kan vi ändra form på ett ämne (flytande, fast, gasform)
 • smälta fast till flytande
 • kokar/förångas = flytande till gasform
 • kondenserar gas till flytande form
 • stelnar flytande till fast form
 • en vätska blandat med små bitar ev ett ämne ex. vatten och sand uppslamning
 • en uppslamning av två vätskor ex. vatten och olja emulsion
 • en blandning av koncentrerad saft och vatten en lösning
 • mättad lösning ämnet lägger sig på botten eftersom det inte går att lösa mer av ämnet
 • värme ökar möjligheten att lösa ett ämne ex varmt vatten och socker

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemins-grunder.9805463.html

Dela