Kemi 2 prov

Övningen är skapad 2015-03-18 av Deborahshako. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • aktiverat komplex kortlivad intermediär med högt energiinehåll
 • spontan reaktion en reaktion som fortsätter utan ytterligare energitillförsel efter att ha startat
 • inermediär kortlivad mellanprodukt
 • reaktionsmekanism det sätt som hur omvandlingar sker steg för steg där det bildas mellanprodukter
 • Reaktioner där kovalenta bindningar bryts och bildas. Hastighet? sker snabbare än mellan joner i vattenlösningar
 • katalysator ett ämne som påskyndar en reaktion utan att själv förbrukas
 • endoterm reaktion värme upptas från omgivningen och entalpin ökar
 • exoterm reaktion värme avges till omgivningen och entalpin minskar
 • Hur kan man mäta reaktions hastigheten för en reaktion? Genom att fånga gasen i ett cylinder eller en spruta och mäta volymen efter en viss tid
 • Aktiveringenergi den energin som måste tillföras för att en reaktion ska ske
 • dynamisk jämvikt en reversibel reaktion med som har samma hastighet som sker åt båda hållen
 • När används Q? När man inte vet om jämvikt råder eller inte
 • Vad händer med "k " när reaktionen sker omvänt men med en konstant temp. och K? Den blir omvänd upp och ner
 • Q större än K jämviktsläget förskjuts åt vänster
 • Q mindre än K Jämviktsläget förskjut åt höger
 • Q är lika stort som K Jämvikt råder, koncentrationen förändras inte
 • Vad händer när vi minskar volymen i en gas? Vi ökar trycket
 • Vad händer om vi titrerar stark bas mes stark syra? snabb reaktion
 • järn rostar. Hastighet? långsam
 • erosion av kalksten. Hastighet? långsam
 • Vad är definitionen av en reaktionshastighet? Substansmängden av ett ämne som förbrukas eller bildas per tidsenhet
 • Vad säger kollisionsteorin? kollisioner mellan de reagerande partiklarna ger energi som är nödvändig för bildning av nya bindningar
 • Varför repelleras partiklar när de kommer nära varandra? På grund av elektronmoln som omger de
 • Vad måste vi göra för att övervinna den repultionskraft som finns? vi måste öka rörelseenergin i partiklarna
 • Vad visar maxwell-bolzman distributionskurva? Arean under grafen visar den totala antalet partiklar i provet per min
 • Vad måste ske för att en lyckad reaktion ska ske? rätt geometri och tillräckligt hög aktiveringenergi
 • Vad är en homogen jämvikt? en jämvikt som sker mellan produkter och reaktanter i samma aggregationstillstånd
 • Varför kan jämvikt uppnås i ett slutet kärl? eftersom gasen inte tillåts försvinna
 • högt innebär? hög koncentration i produkter vid jämvikt och reaktionen förskjuts åt höger
 • Litet K innebär? Hög koncentration i reaktanter och att reakttionen förskjut åt vänster
 • Entalpi vid exoterman reaktioner? Positiva
 • svag eller ingen gas på metallen? låg reaktionshastighet
 • Vad är haber-bosch processen? En industriell process för framställning av ammoniak direkt från kvävgas och vätgas
 • Vad händer om vi rubbar jämviketen? Det fylls på i andra änden

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemi-2-prov.4412687.html

Dela