Juriduk begrepp

Övningen är skapad 2023-03-20 av Pellson1. Antal frågor: 52.
Välj frågor (52)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Bigami Tvegifte, at vara gift med två personer samtidigt
 • Bodelning Uppdelning av makarnas giftorättsgods i samband med exempelvis en av makarnas död eller vid en skilsmässa. kan även förekomma i en fårga om samboegendom vid upplösning av ett samboförhållande.
 • bohag möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet.
 • Borgernär Den som har fodran mot någon (gäldnären)
 • Borglig vigsel Vigsel förrättad av en icke kyrklig vigselförrättare
 • DNA Dioxyribose Nucleic Acid
 • Enskild egendom Makens egendom som inte är giftorättsgods
 • Förmyndare Den som förvaltar en omyndigpersons tillgångar och företräder honom i angelägenheter rörande egendomen
 • Giftorättsgods Makens egendom i vilken den andre parten har ett latent hälftenanspråk vid bodelning
 • God man Förtroendeman som utses utav myndighet eller domstol att bevaka någons rätt, förvalta någons egendom eller att sörja sin person. Psykiskt sjuka och barn som inte har någon förmyndare kan få en god man
 • gäld skuld
 • gäldenär den som har en skuld till någon (borgenär)
 • hetrosexualitet sexualdrift riktad mot någon med annorlunda kön
 • Hindersprövning En prövning av skatteverket om det finns hinder för två parter att ingå äktenskap
 • homosexualitet sexualdrift riktad mot någon med samma kön
 • laga kraft en dom vinner laga kraft när den inte längre ka överklagas.
 • lagfaren domare jurist utbildad domare
 • Mater semper certa est latinsk mening som betyder: Det är alltid säkert vem som är modern
 • monogami att vara gift med en person
 • polygami fler gifte, att vara gift med flera personer på samma gång
 • registrerat partnerskap två personer av samma kön som låtit registerna sitt förhållande ( lagen om registrerat partnerskap upphävdes 2009)
 • sambo en person som lever med en annan person i äktenskapsliknande förhållanden
 • skevdelningsregel en jämkingsregel som förhindrar någon efter ett kortvarigt äktenskap att skilja sig till pengar
 • särlevnadsintyg ett intyg som bekräftar att äkta makar lever åtskilda under en viss tid. vilket utfärdas för att de ska kunna få omedelbar äktenskaps skillnad.
 • vårdnad rätten och skyldigheten som en vårdnadshavare har att sörja för och fatta beslut rörande barnets personliga omvårdnad, angelägenheter och uppfostran i övrigt.
 • vårdnadshavare Den som har vårdnaden om ett barn. Från födseln står ett barn under föräldrarnas vårdnad.
 • Äganderätt En rätt att i princip få förfoga över en sak. Begränsningar kan komma enligt lag eller ingångna avtal
 • Äktenskapsförord Ett skriftligt avtal mellan äkta makar och blivande äkta makar om att viss/all egendom ska vara den ena partens enskilda egendom. Egendom som på detta sätt gjorts till enskild egendom kan genom ett nytt äktenskapsförord göras till giftorättsgods.
 • Äktenskapshinder I lag angivna hinder för två personer att ingå äktenskap, till exempel att en av dem redan är gift.
 • Äktenskapsregister Ett register med samtliga uppgifter som ska registreras enligt ÄktB eller enligt andra bestämmelser. förs av statistiska centralbyrån
 • Äktenskapsskillnad skilsmässa, upplösning av äktenskapet
 • Kvarlåtenskap all den egendom som den döde lämnar efter dig som ska fördelas mellan arvingar och testamentagare
 • laglott hälfen av bröstarvingens arvslott som inte får testamenteras bort.
 • legat en viss sak eller förmån som ges till en person via testamente. T.ex bestämd summa pengar eller nytjanderätt
 • Legatarie den person som får legat genom testamente. En legatarie är inte dödsbodelägare
 • paraenteler arvsklasser
 • prisbasbelopp ett belopp som fastställs varje år och visar prisutvecklingen i samhället.
 • Succsesion att efterträda någon och ta deras rättigheter och skyldigheter
 • Succsesionsrätt den delen av civilrätt som främst behandlar frågor om arv och testamente
 • särkullsbarn barn till endast en av makarna
 • testamente vad en persomn
 • allmänna arvsfonden dit går pengarna från en död person som saknar både arvinge och legatarier
 • arvinge den som får rätt att ärva av en person
 • arvlåtare den som efterlämnar arv
 • arvskifte fördelning av kvarlåtenskapet mellan arvingar och testamenterade
 • arvslott en del av ett arv som tillkommer en arvinge
 • dödsbo den dödes tillgångar och skulder. dödsboet är en egen juridisk person
 • dödsbodelägare de personer som gemensamt förvaltar ett dödsbo, t.ex make ellerarvinge
 • efterarv sekundsuccession. en uppskjuten rätt till arv som inleds först en annan arvinge har dött
 • fidelikomiss egendom som på grund av testamente för alltid ska behållas inom släkten
 • testator testamentgivare
 • universiell testamentgare person som erhåller hela kvarlåtenskapen eller får viss andel efter att legat har delats ut

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/juriduk-begrepp.11470360.html

Dela