Juridik begrepp

Övningen är skapad 2020-09-23 av Klajoh04. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Civilrätt Regler som rör enskildas mellanhavanden. Benämns även privaträtt.
 • enskild (person) fysisk person
 • EG Europeiska gemenskapen, bytte namn till EU 1993
 • EU-rätt Det gemensamma regelverk som skapats av EU:s medlemsländer.
 • EU Europeiska Unionen
 • folkrätt Regler som styr det rättsliga förhållandet mellan stater
 • fysisk person människa
 • förvaltningsrätt Regler som styr förvaltningsmyndigheternas organisation och verksamhet
 • juridik Läran om rättsreglerna och hur dessa tillämpas.
 • juridisk person En sammanslutning, exempelvis ett aktiebolag, handels- bolag eller en ekonomisk förening, som kan ha tillgångar och skulder och som kan sluta avtal med bindande verkan samt vara part vid domstolsförhandling. Även stat och kommuner är juridiska personer
 • konstitutionell rätt läran om grundlagarna
 • offentlig rätt Regler som styr offentlig verksamhet, främst statens och kommunernas organisation och verksamhet och dess förhållande till medborgarna.
 • processrätt Regler för rättegångsväsendet. Anger spelreglerna för hur en straffrättslig och civilrättslig process i domstol ska gå till.
 • rättsföljd Konsekvensen av att förutsättningarna i en rättsregel är uppfyllda
 • rättskapacitet Förmågan att ha rättigheter och skyldigheter. Varje män- niska har rättskapacitet från födseln
 • rättslig handlingsförmåga Förmåga att med rättsligt bindande verkan själv företa rättshandlingar av olika slag
 • rättssubjekt Den som har rättskapacitet och därmed kan ha rättigheter och skyldigheter (d v s varje fysisk och juridisk person)
 • straffrätt Läran om vilka handlingar som är straffbara och vilka följderna kan bli för den som begår brott
 • successionsrätt arv-och testamenterätt
 • Suveränitetsprincipen Innebär att varje stat ensam har makten över sitt territo- rium och sina inre angelägenheter

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/juridik-begrepp.9988017.html

Dela