Indek begrepp

Övningen är skapad 2017-11-08 av Pontusnord. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Industriföretag Råvaruproducerande och förädlade företag.
 • Handelsföretag Företag som inte har egen produktion. De säljer dels till industrin och/eller detaljhandel, grossister, dels till konsumenter, detaljister.
 • Serviceföretag Företag som erbjuder tjänster tex transport, städning och reklam.
 • Tjänsteföretag är icke varuproducerande företag.
 • Likvidation Ett företags verksamhet avvecklas och skulderna betalas. Eventuellt överskott delas ut till ägarna.
 • Tvångsmässig likvidation Kallas det när företaget tvingas till likvidation (avvecklas och skulderna betalas, eventuellt överskott delas ut till ägarna).
 • Konkurs Om ett företag inte kan betala sina skulder kan det upplösas genom detta.
 • Ackordsuppgörelse Används ibland istället för konkurs. Då upplöses inte företaget utan fordringsägarna avstår från delar av sina fodringar och hoppas därmed på att företaget ska kunna fortsätta sin verksamhet.
 • Strukturrationalisering Nedläggning av ofta mindre och olönsamma enheter samt skapa större och mer rationella företag inom en bransch.
 • Fusion Slå samman tidigare fristående företag.
 • Koncern Juridiskt skilda företag som ekonomiskt hör samman. Ett moderbolag äger merparten av de övriga bolagen vilka kallas dotterbolag.
 • Hemmamarknadsföretag Företag som har största delen av sin försäljning i hemlandet
 • Exportföretag Företag som har export som ett stabilt inslag i försäljningen
 • Internationella företag Företag som äger eller kontrollerar produktions och/eller serviceanläggningar utanför hemlandet.
 • Multinationella företag Företag som äger eller kontrollerar produktions och/eller serviceanläggningar i flera länder utanför hemlandet.
 • Globala företag Dessa företag har verksamhet över hela eller över stora delar av världen.
 • Näringsidkare Är i juridisk terminologi någon som yrkesmässigt driver verksamhet av ekonomisk art
 • Juridisk form Man skiljer mellan fysiska (privatpersoner och enskilda näringsidkare) och juridiska personer vilka tillsammans kallas XX.
 • Juridisk person Kan sluta avtal, ikläda sig skyldigheter, förvärva rättigheter och vara part i domstol
 • Fysisk person En privatperson som rättssubjekt, alltså någon som kan ingå avtal med andra och vara part i rättegång, utan att därmed företräda någon annan än sig själv.
 • Årsstämma I aktiebolag kan aktieägarna delta och rösta på företagets XX. Varje aktieägare har rösträtt i förhållande till antalet aktier han/hon äger.
 • VD Utses av styrelsen i ett aktiebolag och har hand om den löpande förvaltningen enligt riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.
 • Föreningsstämma Högsta beslutande organ i en ekonomisk förening. Varje medlem har en röst och kan inte få fler genom att satsa mer kapital. Stämman utser styrelse och revisorer.
 • Revisor Person som har utsetts att utföra revision i ett företag. Kontrollerar styrelsens och VD:s förvaltning och bolagets räkenskaper.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/indek-begrepp.7770054.html

Dela