Indek Begrepp tot

Övningen är skapad 2018-01-06 av Pontusnord. Antal frågor: 77.
Välj frågor (77)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Redovisningens 2 huvudsyften (U L, G I I) Uppfylla lagar, ge intern info
 • Ingår i externredovisningen (I, B, L, F) Inköp, betalningar, löner, försäljning
 • De 4 huvudgrupperna i bokföring, namn samt första siffran X i kontonummrena (T X, E K O S X, I X, U X-Y) Tillgångskonton 1, Eget kapital och skulder 2, Inkomstkonton 3, Utgiftskonton 4-8
 • (Sant/Falskt) I resultaträkningen byter händelserna från debet sidan till kreditsidan i resultaträkningen och vice versa Falskt
 • (Sant/Falskt) I balansräkningen byter händelserna från debet sidan till kreditsidan i balansräkningen och vice versa Sant
 • Betalning från kund man debiterat (skickat faktura) men inte krediterat (fått pengar) än. kundfodran
 • Betalning till leverantör som man debiterats men inte krediterat än leverantörsskulder
 • Inkomst som bokförts & betalts men inte är en intäkt för året. Förutbetald intäkt
 • Utgift som bokförts & betalts men inte är en kostnad för året. Förutbetald kostnad
 • Inkomst som inte bokförts & betalts men är en intäkt för året. Upplupen intäkt
 • Utgift som inte bokförts & betalts men är en kostnad för året. Upplupen kostnad
 • Konto för Förutbetalda kostnader & Upplupen intäkter, debiteras vid bokslut. Interimsfordringar
 • Konto för Förutbetalda intäkter & Upplupen kostnader, krediteras vid bokslut. Interimsskulder
 • Kontoklasser i nummer som balansräkningen använder (X-Y) 1-2
 • Kontoklasser i nummer som resultaträkningen använder (X-Y) 3-8
 • B: Ska ske i vinstsyfte och vara varaktigt. Näringsverksamhet
 • Bokföringslagen är en ramlagstiftning som (X= ger konkreta regler, Y= hänvisar till god redovisningssed) Y
 • Utgör ingen kostnad för företagen, så det bokförs som fordran på saten vid inköp och skuld till staten vid försäljning. Dessa samlas som ett skuldkonto i klass 2. moms
 • Alla affärshändelser i tidsordning. (G/D) Grundbokföring/Dagbok
 • Alla affärshändelser i systematisk ordning (konton) Huvudbokföring
 • Indelning av invesetering: är få, stora och baserade på företagets inriktning. Inriktningsinvesteringar
 • Indelning av invesetering: är många, små och anpassar tidigare inriktningsinvesteringar. Anpassningsinvesteringar
 • B Blankett med krav på investeringars beslutsunderlag. Inventeringsäskande
 • Kalkyler som tar med tex inflation och prisutveckling. Dynamiska
 • Kalkyler som tar med inflation Nominella
 • Annuitet är bra för investeringar med olika livslängd
 • Förränta som motsvarar räntan på G som ger slutvärdet av S och alla a. Tillväxtränta
 • Företagsform: Enskild firma (Juridisk person ja/nej, minsta antalet fysiska personer (J om juridiska även funkar)) nej, 1
 • Företagsform: Handelsbolag (Juridisk person ja/nej, minsta antalet fysiska personer (J om juridiska även funkar)) ja, 2J
 • Företagsform: Kommanditbolag (Juridisk person ja/nej, minsta antalet fysiska personer (J om juridiska även funkar)) ja, 2J
 • Företagsform: Aktiebolag (Juridisk person ja/nej, minsta antalet fysiska personer (J om juridiska även funkar)) ja, 1J
 • Företagsform: Ekonomisk förening (Juridisk person ja/nej, minsta antalet fysiska personer (J om juridiska även funkar)) ja, 3
 • Krav på insats för ett aktiebolag i kr (privat, publikt) 50000, 500000
 • Marknadsföringens 4 p (ro, ri, l, å) Produkt, Pris, Plats, Påverkan
 • Prissättning påverkas av: (Prissättningens 3 K) (Ku, Kos, Kon) Kundvärde, kostnader, konkurrens
 • B: Dela in företagets marknader i delmarknader som blir en avgränsad målgrupp. Marknadssegmentering
 • Produktens tre nivåer, från yttre nivå till innre Utvidgad produkt, Faktiskt produkt, Kärnprodukt
 • Ingår i produktnivån Utvidgad produkt (I, L, G) installation, leverans, garanti
 • Ingår i produktnivån Faktisk produkt (F, B, D, E) Förpackning, brand, design, egenskaper
 • Priselasticitet: Variation i prissättning påverkar ej efterfrågan mycket. Oelastisk efterfråga
 • Priselasticitet: Liten variation i prissättning påverkar efterfrågan mycket. elastisk efterfråga
 • B: Lågt pris för att snabbt ta marknadsandelar Penetrationspris
 • B: Högt pris för att utnyttja kundernas betalningsvilja Marknadsskumning
 • Organisationsformer (F, F O, D, M, Proc, Proj) Funktionsorganisation, Funktionell organisation, Divisionsorganisation, Matrisorganisation, Processorganisation, Projektorganisation
 • B: Meningen med företagets verksamhet Vad man vill åstadkomma för kunder och andra intressenter Mission
 • Olika strateginivåer (Vilka affärsenheter ska ingå?, Vilka produkter och kunder?, Personal/Produktion/Inköps/Marknads-strategi) Koncernstrategi, Affärsenhetsstrategi, Funktionsstrategi
 • Affärsidens 3 noder (M, P/T, R/K) Marknad, produkt/tjänst, Resurs/Kompetens
 • B: Värdet av anskaffad resurs utgift
 • B: Värdet av utförd prestation inkomst
 • B: Värdet av förbrukad resurs kostnad
 • B: Värdet av levererad prestation Intäkt
 • B: När anskaffad resurs betalas Utbetalning
 • B: När kunden betalar för utförd prestation Inbetalning
 • B: Intäkter – kostnader Resultat
 • Kostnad: Påverkas av prokuktionsvolymen, kan vara progressiva (ökande) eller degressiva (minskande) Rörliga
 • Kostnad: Opåverkade av prokuktionsvolymen. Fasta
 • Kostnad: Direkt kopplade till kostnadsbäraren Direkta
 • Kostnad: Ej direkt kopplade till verksamheten, via kostnadsställe indirekta
 • Kostnad: Löner, hyra… kostnadsslag
 • Kostnad: Kontor, avdelning… kostnadsställe
 • Kostnad: Produkt, order… Kostnadsbärare
 • Kostnad: Påverkade av beslutssituationen. Särkostnader
 • Kostnad: Opåverkade av beslutssituationen. Samkostnader
 • Kostnad: Kostnader som redan inträffat, ointressanta. sänkta
 • Kalkyl: Är när man fördelar sina overheadkostnader för att få en uppskattning av kostnaden per styck produkt. Självkostnadskalkyl
 • Kalkylering: Indirekta kostnader fördelas och påläggs produkterna, för företag med många produkter Påläggskalkylering
 • Kalkylering: Produkter förbrukar aktiviteret mha aktivitets-/kostnadsdrivare och aktiviteter förbrukar resurser mha resursdrivare. Man fördelar alla kostnader efter rätt aktivitet med relativ intensitet som baseras på data. ABC kalkylering
 • B: Betalningsförmåga på kort sikt Likviditet
 • B: Betalningsförmåga på lång sikt Soliditet
 • Bokföring: Vid periodiserade kostnader används kontona av fodringar XX samt av skulder YY (XX, YY) Interimsfodringar, interimsskulder
 • B: Betalningar i löpande pris. D.v.s. vad man faktiskt betalar. I en XX investeringskalkyl räknar man med inflationen. Nominell prisnivå
 • Betalning i det penningvärde som råder under ett visst basår. I en XX investeringskalkyl tar man inte hänsyn till inflationen. Real prisnivå
 • En generell prishöjning, d.v.s. varors värde ökar i förhållande till Penningenheten. inflation
 • Arbetsorganistation: Specialisering av arbetsuppgifter, systematisk utvärdering av sätt att utforma en arbetsuppgift, individuell ackordslön, nogrann övervakning och klara gränser mellan arbetare och chef. Tayloristisk
 • Räntabilitet = lönsamhet
 • B: Skillnaden mellan vad man har betalat för ett företag - vad det är värderat till (om det är >0) godwill
 • Avskrivningsstiden för immateriella tillgångar (om inget annat anges) 5 år

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/indek-begrepp-tot.7907027.html

Dela