HKK; begrepp 2.6 & 2.7

Övningen är skapad 2020-10-17 av ane_anette. Antal frågor: 36.
Välj frågor (36)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • bäst före-datum anger den dag fram till vilken rätt förvarat livsmedel har kvar sina ursprungliga egenskaper
 • E-nummer identitetsnummer som bestäms av EU för tillsatser i livsmedel
 • fermenterade livsmedel livsmedel som görs med hjälp av bakterier, jästsvampar eller mögelsvampar
 • härskna när mat börjar smaka och lukta illa därför att den är för gammal
 • konservering olika metoder att förbättra ett livsmedels hållbarhet utan att kvaliteten blir sämre
 • kylkedja innebär att ett livsmedel förvaras i kyla under alla steg från tillverkare till konsument
 • källsortering att man sorterar avfall direkt på den plats där det uppstår
 • matsvinn livsmedel som slängs trots att de hade kunnat konsumeras om de hanterats annorlunda
 • mikroorganismer livsformer som är så små att de inte syns med blotta ögat utan bara i mikroskop
 • pastöriserad uppvärmning av mjölk och grädde för att döda mikroorganismer
 • rökning en gammal metod för att konservera livsmedel och ge dem röksmak med hjälp av glödande träspån
 • sista förbrukningsdag den sista dag som livsmedlet är säkert att konsumera
 • sterilisering ett livsmedel eller förpackning är när man tar bort eller dödar alla bakterier, virus och svampar
 • återanvändning när man på nytt använder förbrukade varor eller förpackningar på samma sätt som tidigare
 • återvinning använda gammalt material för att tillverka nya saker
 • återvinningscentral en plats där sorterade grovsopor, förpackningar med mera samlas in
 • återvinningskärl behållare, till exempel hinkar eller tunnor, för material som ska återvinnas
 • återvinningsstation även kallad miljöstation, är en plats med återvinningskärl främst för förpackningar av plast, papper, glas och metall
 • agenda en lista med de frågor som ska behandlas på ett möte i en förening, en styrelse eller i till exempel riksdagen
 • agenda 2030 innehåller 17 mål och är en överenskommelse mellan alla medlemsländer i FN om hållbar utveckling
 • antibiotika läkemedel mot infektioner som orsakas av bakterier
 • biologisk mångfald hur många olika gener, arter och ekosystem det finns på ett visst ställe
 • ekologisk hållbarhet handlar bland annat om hållbar användning av ekosystem och att bekämpa klimatförändringarna
 • ekologiskt fotavtryck visar hur stor yta biologiskt produktiv mark och havsyta en viss person behöver för att kunna leva som just hen gör
 • ekonomisk hållbarhet handlar bland annat om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • ekosystem allt liv och den icke levande miljö som finns i ett naturområde
 • Förenta Nationerna en internationell organisation för fred och säkerhet i världen och för samarbete mellan länder
 • fossila bränslen bränslen som mest består av kolföreningar och som är rester av djur och växter som levde för länge sedan
 • global något gäller hela jorden
 • hektar en yta på 10 000 kvadratmeter
 • hållbar utveckling att ett samhälle fungerar på ett sådant sätt att tillgångarna räcker för människor även i framtiden
 • koldioxidekvivalient den mängd av en växthusgas som motsvarar den mängd koldioxid som ger samma effekt på klimatet
 • livscykelanalys ett sätt att räkna ut hur mycket en produkt påverkar miljön under hela sin livstid, från råvara till avfall
 • näringskedja den väg som näringsämnen vandrar genom växter, djur, svampar och mikroorganismer
 • social hållbarhet att skapa ett samhälle där alla människor har tillgång till bostad, utbildning och sjukvård, kan känna sig trygga och säkra och så vidare
 • övergödning när det finns mer näringsämnen än vad naturen kan ta tillvara

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/hkk-begrepp-2-6-2-7.10070034.html

Dela