Hälsopedagogiskt arbete kapitel 8

Övningen är skapad 2019-03-12 av LindaStudion. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Prevention Att arbeta förebyggande mot ohälsa
 • Promotion Arbete som främjar hälsa utifrån ett salutogent synsätt.
 • Salutogenes Det främjande och stärkande synsättet som fokuserar på de faktorer som gör att vi kan vara friska och må bra.
 • Patogenes Det patogena synsättet har fokus på vad som skapar sjukdom och hur sjukdomen kan förebyggas och behandlas.
 • Empowerment Egenmakt
 • Processinriktad arbetsmodell Innebär att arbetet utgår från de behov som finns och därefter arbetar systematiskt från beslut till genomförande.
 • SWOT-analys En modell som används för att bedöma nuläget, det vill säga hur situationen är just nu.
 • SMART-modellen En modell för konkret målformulering.
 • MAKIS-modellen En modell för planering av undervisning och lärande.
 • Motiverande samtal En samtalsmetod för at öka behandlingsmotivationen hos personer med beroende och låg motivation.
 • Coachning En strukturerad samtalsmetod som fokuserar på möjligheter.
 • Kris Begreppet används för att beskriva en motgång eller ett problem som vi ställts inför.
 • Coping Hur vi klarar att hantera påfrestande situationer i livet.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/halsopedagogiskt-arbete-kapitel-8.8956867.html

Dela